simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܠܩܘܒܠܘ ܡܟܝܟܘܬܐ . - X X X X X X X ܐܕܪܟܬ ܒܝ ܪܚܡܬ ܪܫܢܘܬܐ : ܐܢܬ ܠܐܠܡ ܬܙܟܝܟܘܢ X . ܚܙ ܒܝ ܓܝܪ ܪܡ . ܙܕܩ ܝ X ܗܘܐ ܕܬܠܒܫ
PhiloxMab:TenMem ܩܒܠ ܢܦܫܟ ܐܡܪܬ . ܘܠܡܠܝܟ̇̈ ܫܪܝܬ . ܗܐ ܓܝܪ ܥܒܝܕܬ ܐܢܬ ܒܗܝܢ ܡܬܚܙܐ ܠܗܘܢ : ܘܠܐ ܚ̇ܝܪܝܢ ²ܕܐܝܟܢܐ ܒܠܐ ܐܝܕܥܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܒܐܣܟܡܐ ܘܒܛܥܝܘܬܐ . ܘܐܡܪܬ ܦܓܪܐ . ܘܪܒ̇ܐ ܗܘܐ ܦܓܪܐ . ܐܢܬ ܡܢ ܐܒܐ . ܫܩܠ ܠܗ̇ܘ ܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܀ 16ܠܡܢܐ ܡܡܠܠ
PhiloxMab:TenMem . ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܘܬܟ̈ ܡܬܗܦܟܐ ܟܐܢܐܝܬ : ܐ̇ܘ ܣܟܠܐ : ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܨ̇ܒܝܬ ܕܬܐܡܪ ܠܐ ܚܟܡܬ ܇ ܘܡܢ ܡܠܦܬ : ܐ̇ܡܪ ܠܘܬܝ : ܠܐ ܪܓܝܫ
PhiloxMab:TenMem ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܚ̣ܬ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܝ X X X . ܢܚ̣ܬ ܩܢܘܡܐ ܆ ܗܟܢܐ ܡܩܝܡ ܐܢܬ . ܘܟܝܢܐ ܢܚ̣ܬ ܡܛܠ . ܩܢܘܡܐ ܢܚ̣ܬ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ X ܕܡܩܝܡ