simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memNativ ܦܫܩ ܠܢ ܚܟܝܡܐ ܐܢܬ ܘܥܒܝܪ ܗܘ ܠܟ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܡܪ ܠܢ ܡܢܐ ܐܢܬ ܡܢ ܬܚܬܝܐ̈ ܗܘ ܡܢ ܪܘܚܢܐ̈ ܗܘ ܡܢ ܦܓܪܢܐ̈ ܗܘ ܐܘ ܡܢ ܐܝܟܐ ܗܘ
JacSer:memNativ ܪܡܐ ܗܝ ܡܠܬܟ ܡܢ ܡܠܠܐ̈ 10 ܘܕܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܗܐ ܡܡܠܠܝܢ ܠܟ ܐܢܬ ܕܢܡܠܠ ܡܪܝ ܡܛܠܬܢ ܗܒ ܠܝ ܕܐܡܪܟ ܚܒܝܒܐܝܬ ܒܗܝ ܕܐܠܗܐ