simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܐܝܟ ܕܠܡܨܪܝܐ ܆ ܗܘܝܘ ܕܡܛܠܬܗ ܩܛ̣ܠ ܡܘܫܐ ܠܡܨܪܝܐ ܆ ܘܗ̣ܘ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܗ̇ܘ ܒܪ ܝܣܪܝܠ ܕܨܝܚܗ ܠܡܘܫܐ ܕܠܡܩܛܠܢܝ ܠܡ ܒ̇ܥܐ
IšoMerv:ComOT ܆ ܘܒܐܬܪܐ ܦܪܝܫܐ ܘܩܕܝܫܐ . ܘܡܚܘܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܙܝ ܐܢܬ ܡܣܢܝܟ̈ ܡܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܡܛܠ ܕܩܕܡ ܓܠܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܩ̇ܐܡ
IšoMerv:ComOT ܠܢ ܒܦܘܢܝܐ . ܕܠܐ ܢܐܒܕ ܒܐܪܥܐ ܕܒܒܠ . ܢܦܠܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܐܢܬ . ܐܦܢ ܚܫܝܢܢ ܗܫܐ ܒܫܒܝܐ ܆ ܐܠܐ ܚܕܝܢܢ ܒܦܘܪܩܢܐ ܕܥ̇ܒܕ
IšoMerv:ComOT ܥܠܝܗܘܢ . ܘܕܡܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܓܒܪܐ̈ ܢܝܢܘܝܐ̈ ܢܩܘܡܘܢ ܐܢܬ ܕܙܕܝܩܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܒܝܘ ܠܐܬܘܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܡܬܢܒܐ