simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܠܗܘܢ . X1ܕܫܬܐ . ܠܫܘܠܡܐ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ ܚܠܦ ܬܡܝܢܝܘܬܐ . ܐܢܬ ܬܒܪܟ ܠܙܕܝܩܐ̈ . ܟܕ ܐܝܟ ܕܒܕܝ̣ܢܐ ܕܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܡܟܠܠ
Eph:ComGen&Exd ܥܡܗܝܢ ܀ X [4]ܘܕܗܐ ܐܝܕܐ ܕܝܗ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ . ܠܦܘܬ ܕܐܝܕܗ ܐܢܬ ܝܡܝܢܐ ܇ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܗܒ ܝܡܝܢܐ ܠܘܩܕܡ ܠܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܡܩܪܒ
SevAnt:madHym . ܡܚ ܝܕ ܟܕ ܒܙܒܢ ܠܐܬܪܐ ܕ ܓܕܪܝܐ̈ ܐܬ̣ܝܬ ܐܝܟ . ܡܛ ܝX ܟܕ ܐܢܬ ܗܝܡܢܘܬܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܟܢܥܢܝܬܐ . X ܡܙ ܓ ܥܠ ܕܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܘܕ̇ܥ
PhiloxMab:TenMem ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܚ̣ܬ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܝ X X X . ܢܚ̣ܬ ܩܢܘܡܐ ܆ ܗܟܢܐ ܡܩܝܡ ܐܢܬ . ܘܟܝܢܐ ܢܚ̣ܬ ܡܛܠ . ܩܢܘܡܐ ܢܚ̣ܬ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ X ܕܡܩܝܡ
JnSol:OntheSoul ܡܢ ܨܒܝܢܟ ܐܝܠܝܢ ܕܣܠܩܢ̈ ܠܪܥܝܢܟ ܐܡܪ ܠܢ ܥܠ ܚܫܐ̈ ܕܢܦܫܐ ܐܢܬ ܗܘܝܢ ܐܦ ܠܐ ܕܡܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܢܫܐܠ ܚ̇ܟܡܝܢ ܗܘܝܢ . ܐܠܐ
Tim1:Epist . ܐܪܐ ܗ̇ܘ 34ܓܘܢܝܐ̣ ܐܘ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ . ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܪܐ ܐܢܬ ܆ ܡܫܐܠ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܒܦܘܪܫܐ̣ 33ܗܟܢܐ . ܐܝܢܐ ܒܪܢܫܐ ܐܡܪ̇
BarKoni:Schol ܠܡ ܡܠܟܐ ܪܥܝܢܝܟ̈ ܕܠܚܘܟ ܂ ܘܡܚܫܒܬܟ̈ ܥܠ ܠܒܟ ܣܠܩ ܂ ܡܛܠ ܐܢܬ ܢܒXܘܟXܢܝX XܠܟX ܂ ܥܠܬܗ ܕܢܠܡܐ ܗ̣ܘ ܕܢܝܐܝܠ ܡܦܫܩ ܂
PhiloxMab:ComProJohn ܟܕ ܐܬܪܥܝܬ ܥܠܘܗܝ ܐ̇ܝܕܐ ܕܠܟ ܫ̣ܦܪܬ ܘܠܘ ܠܗܐܬܚܙܝܬ ܐܢܬ ܆ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ̣ ܕܐܦܠܐ ܠܟ ܡܬܚܙܝܐ ܕܠܐ ܟܐܢܐ ܀ XX ܒܪܡ ܕܝܢ
JacSer:memSolit ܠܐܟܠܩܪܨܐ 841 95 ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ ܕܟܪܝܘܬ ܠܒܐ ܘܡܐܝܢܘܬܐ ܐܢܬ ܥܡܟ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܘܩܒܠ ܒܝܫܐ ܥܡܟ ܡܩܪܒ ܣܒܝܗܝ ܥܡܟ ܘܒܗ ܙܟܐ
Eph:memHom ܠܦܘܬ ܛܘܟܣܗ ܕܟܝܢܐ ܗ̇ܝ ܕܒܡܢܬܐ ܘܕܒܐܝܠܝܢ ܢܬܦܪܣ ¹ܠܗ ܐܢܬ ܐܘܠܨܢܐ ܕܒܝܕ ܟܐܒܐ̈ ܘܟܘܪܗܢܐ̈ X X4ܩ̇ܪܐ ܠܡܘܬܐ ܕܪܚܡ
ChalcedWrit ܆ ܥܒܝܕܐ ܠܗ ܫܡܝܐ̈ ܘܐܪܥܐ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܐܝܢ ܐܘ ܐܢܬ : ܫܐܠ ܗܟܢܐ . ܦܓܪܗ ܕܡܠܬܐ : ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܘ ܫXX X ܘܐܘܪܒܝ ܘܐܝXܢܐ ܠ ܝXܘܝXܒܬܐ X ܂ ܂ ܂ ܂ Xܢܪܘ ܢ ܐ ܂ ܂ ܐܢܬ ܠܢ ܣXܢܝܐ̈ XXXXܢX ܗܫܐ X X ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܘ ܝXܣܒܪ̣
SynWestSyr ܠܗ̇ܘ ܪܘܒܥܐ ܘܡܦܠܓ ܐܢܬ ܡܢܕܪܝܫ ܠܐܪܒܥܐ̈ ܒܢܝܐ̈ ܐܢܬ . ܟܕ ܠܝܬ ܗ̇ܘ ܥܠܝܠܐ ܥܡܗܘܢ . ܘܠܟܠ ܒܪܬܐ ܏ܗ . ܘܒܬܪܟܢ ܡܥܠ
ChronMin ܥܡܟ ܣܝܓܠܝܢ ܕܡܠܟܐܝ [ܐ]ܡ̇ܪ 10ܠܢ ܕܠܐ ܡܙܕܩ ܐܢܐ ܝܝ ܐܢܬ [ܦܛܪܝܪ ]ܩܛܝܪܐܝܬ ܂ ܘܟܕ ܐܡܪܢܢ ܠܗ ܕܥܠ ܡܘܢ ܠܐ ܫܩܝܠ
Sahd:BookPerf ܒܠܚܘܕ ܕܡܫܪܝܘ ܫܪܐ . ܘܗܘ ܗܘܐ ܠܟ ܗܕܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ . ܛܒ ܗܘ ܐܢܬ . ܕܐܘܕܥܟ ܠܡ ܐܘܪܚܐ X ܕܬܐܙܠ ܒܗ̇ . ܘܐܣܝܡ ܥܝܢܝ̈ ܥܠܝܟ .
SevAnt:CathHom ܛܠܝܐ ܢܒܝܗ ܕܡܪܝܡܐ ܬܬܩ̣ܪܐ . ܬܩܕܘܡ ܓܝܪ ܬܐܙܠ ܩܕܡ ܐܢܬ ܢܣ̣ܒ . X ܘܩ̇ܕܡ ܝXX XXX X ܗܘܐ ܡ̇ܟܪܙ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܆ ܐܦ
SevAnt:CathHom ܠܝ ܀ ܐ̇ܘ ܠܛܘܦܣܐ ܕܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܇ ܕܣ̇ܦܩ ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܓܕ ܠܘܬ ܐܢܬ ܡ̇ܠܠܬ ܐܣ̣ܗܕ ܥܠ ܒܝ̣ܫܬܐ : ܐܢ ܕܝܢ ܛܒܐܝܬ ܇ ܠܡܢܐ ܡ̇ܚܐ
JacSer:memPraisTab ܥܬܝܪܐ ܐܢܬ ܪܚܡܢܐ ܐܢܬ : ܗܒ ܠܝ ܕܐܘܕܐ ܟܕ ܬܗܪ ܐܢܐ ܐܢܬ ܐܢܝܢ : ܐܢܗܪ ܐܦ ܠܝ ܡܛܠ ܪܚܡܐ̈ ܕܣܓܝܐܝܢ ܒܟ ܀ ܙܝܘܢܐ
P:Esd [AB] . ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ : ܘܢܬܠ ܠܟ . ܒܗܘ ܙܢܐ ܕܐܫܬܟܚܬ ܐܢܬ ܘܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢ ܀ ܗܝ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܠܗ . ܫܐܠ ܗܘ ܡܐ ܕܨܒܐ
DidascApost ܡܢ ܐܠܗܐ : ܘܡܬܕܒܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܝ . ܐܢܕܝܢ ܐܝܬ ܐܚܐ̈ ܐܢܬ ܒܕܥܠܡܐ ܡܛܠ ܫܠܡܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܝܘܬܪܢܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܡܛܠ ܕܕܚ̇ܠ