simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugDeath&Satan . ܕܬܡܝܬܝܘܗܝ ܠܐܢܫ ܟܕ ܚܝ ܒܪܓܝܓܬܐ̈ ܡܘܬܐ ܐܢܐ ܕܡܝܬܝܢ ܐܢܬ ܗܘ ܐܚܝܕ ܫܘܠܡܐ ܐܝܟ ܙܟܝܐ ܤܛܢܐ ܡܘܬܐ ܫܪܝܪܐ ܗܢܘ ܐܢ ܡܫܟܚ
sugDeath&Satan ܗܘ ܡܘܬܐ ܕܣܢܝܢ ܠܟ ܚܝܐ̈ ܘܡܝܬܐ̈ . ܠܟܠ ܪܘܟܒܝܢ̈ ܫܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܡܠܦܝܢ ܠܟܝ ܕܐܝܟ ܗܒܒܐ̈ ܒܕܢܚܟܝ ܚܡܝܢ ܤܛܢܐ
sugChurch&Zion ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܝ ܕܗܐ ܒܟܬܒܐ̈ ܓܘܪܟܝ ܪܫܝܡ . ܣܒܝ ܠܟܝ ܘܩܪܝ ܐܢܬ ܥܘܪܠܐ̈ ܠܐ ܬܬܚܪܝܢ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܩܕܝܫܬܐ ܥܕܬܐ ܠܘ ܩܕܝܫܬܐ
sugAbel&Cain ܠܝ ܗܒܝܠ ܕܝܠܟ ܢܗܘܐ ܗܢ ܥܠܡܐ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܒܗ ܐܫܬܒܩ . ܢܝܪ ܐܢܬ ܟܕ ܢܣܓܝܢ̈ . ܕܡܢ ܥܕܢܐ ܕܕܒܚܟ ܫܩܠ ܡܝܬܐ ܛܡܝܪܐ ܚܫܝܒ
sugSoul&Body ܕܐܝܬܝܟ ܠܝ ܫܘܬܦܐ ܣܢܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܨܝܦܐ ܦܓܪܐ ܦܪܝܕܐ ܫܢܬܝ ܐܢܬ ܙܪܥܐ ܢܦܫܐ ܦܘܠܚܢܐ ܬܩܢܐ ܘܢܟܦܐ ܕܡܩܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܥܦܝܦܐ .
sugAbraham&Isaac ܠܐ ܪܓܝܫܬ ܟܡܐ ܣܝܒܪܬ ܟܐܒܐ̈ ܘܚܒܠܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܗܘܐ . ܝܡܝ ܠܝ ܐܢܬ ܕܐܪܙܐ ܗܘ ܟܣܝܐ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܪܚܡܝ̈ ܐܢܫܐ ܕܒܗ ܢܪܓܫܘܢ ܣܪܐ
sugJosephJust&His Mistr ܬܐ ܒܬܪܝ ܘܨܒܝܢܝ ܥܒܕ . ܘܐܢܐ ܐܥܒܕ ܐܝܟ ܪܓܬܟ ܘܡܪܟ ܢܣܓܘܕ ܐܢܬ ܕܥܟܐ ܗܘ ܒܨܒܝܢܗ ܫܓܪ ܥܠܘܗܝ ܐܢܬܬܐ ܚܛܗܟ ܝܘܣܦ ܢܗܘܐ ܥܠܝ
sugJoseph&Benjamin ܘܥܣܪܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܟ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܨܘܬ ܐܢܬ ܛܠܝܐ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܐܢܬ ܝܘܣܦ ܕܘܡܪܐ ܐܚܕ ܠܝ ܘܬܗܪܐ ܛܒ ܡܬܗܪ ܠܝ . ܕܐܝܟܢ ܥܠ ܚܕ ܒܟܐ
sugZechariah&Angel ܥܡ ܐܢܬܬܟ ܐܠܝܫܒܥ . ܗܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܠܟ ܒܪܐ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܘܫܠܚܢܝ ܨܐܕܝܟ ܕܐܣܒܪܟ ܚܠܦ ܕܫܦܪܬܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ
sugAngel&Mary ܡܪܝ ܘܡܢܘ ܗܢܐ ܕܡܡܠܠܬ . ܪܚܝܩ ܗܘ ܡܢܝ ܡܢ ܕܐܡܪܬ ܘܡܢܘ ܐܢܬ ܐܘ ܥܠܝܡܬܐ ܘܡܒܪܟ ܗܘ ܦܐܪܐ ܕܒܟܝ ܡܪܝܡ ܐܡܪܐ ܡܪܝܡ ܡܢ
JacSer:memEpiph 315 ܐܒ݂ܐ ܒܝܠܕܗ ܘܒ݂ܪܐ ܒܐܒ݂ܘܗܝ ܐܝܬ݂ܘܗܝ ܟܠܗ ܘܪܘܚܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢ ܡܨܝܐ ܕܦܠܝܓܐܝܬ݂ ܐܚܬ݁ܘܡ ܡܝܐ̈ ܕܐܢܬ݁ ܥܡ ܪܘܚܐ
JacSer:memPalmSun 445 5 ܒܪܐ ܚܕܬܐ ܕܢܩܪܘܗ̇ ܒܖܘܡܚܐ̈ ܥܠ ܓܓ݂ܘܠܬܐ ܣܩܝ ܐܢܬ ܘܦܐܪܐ̈ ܝܗܒܬ݂݀ ܐܫܬܐ ܡܢܟ݂ ܘܐܩܥܐ ܒܓܠܝܐ ܟܡܐ ܒܣܝܡ
sugMary&Gardener ‏ ‏ܬܐ ܚܘܐ ܠܝ ܘܩܘܐ ܒܓܢܬܟ . ‏ ‏ܝܫܘܥ‏ ‏ܕܘܪܟܬܗ ܗܪܟܐ ܐܢܬ ܥܩܒܬܗ ܠܡܢܐ ܒܥܝܬܝ . ‏ ‏ܡܪܝܡ‏ ‏ܕܘܪܟܬܗ ܚܘܢܝ ܐܙܠ ܒܬܪܗ
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܓܝܪ ܪܚܡܬܐ ܕܐܝܬ ܠܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܐܢܬ ܟܕ ܡܥܩܒ ܐܢܐ ܟܬܒܐ̈ ܕܟܬܘܒܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܐܣܛܘܐ ܡܠܟܝܐ ܝܕܥ
JacSer:memTransfig ܐܠܐ ܐܡܪܟ ܕܟܡܐ ܪܡ ܐܢܬ ܡܢ ܐܡܘܪܐ̈ ܢܬܪܣܡ ܒܟ ܦܘܡܐ ܘܐܕܢܐ ܐܢܬ ܪܘܚܐ ܘܢܙܡܪ ܥܠ ܪܒܘܬܟ ܐܡܠܠܟ ܡܪܝ ܠܘ ܐܣܝܟܟ ܕܕܠܐ ܣܟܐ
JacSer:memResur ܪܥܝܐ ܢܗܘܘܢ ܒܟ ܚܕ ܪܥܘܬܐ̈ ܘܡܢ ܚܕ ܬܦܐ ܕܕܦܢܟ ܢܫܩܘܢ ܐܢܬ ܘܥܢܐ̈ ܡܠܝܠܬܐ ܒܡܪܓܐ̈ ܕܥܘܫܢܐ ܬܫܪܐ ܟܠܗ̇ 215 ܚܕ
JacSer:memPresentLord ܠܝ ܒܝܘܡ ܢܘܚܡܐ 105 ܦܩܘܕ ܠܗ ܠܥܦܪܐ ܡܬܬܢܝܚ ܩܠܝܠ ܥܠ ܐܢܬ ܫܕܪ ܣܝܡܝܢܝ ܒܦܪܬܩܐ ܒܝܬ ܥܢܝܕܐ̈ ܥܕܡܐ ܕܐܬܝܬ ܢܣܒ
JacSer:memHolySunPente ܠܐܝܢܐ ܕܚܒܨ ܕܢܣܬܬܪ ܒܟ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ ܒܒܠ ܐܝܟܢ ܐܢܬ ܒܗܝ ܡܪܕܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܪܕܘ ܐܢܫ ܝܠܦ ܠܟ ܕܟܠܟ ܪܚܡܐ̈
JacSer:memProphElij ܗܘ ܗܢܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܐܡܪ ܠܗ ܗܘ 170 ܙܠ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܐܚܒ ܡܪܟ ܕܗܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܠܗ ܢܡܠܠ ܥܡܗ ܚܙܝܗܝ ܠܐܠܝܐ ܘܢܦܠ ܘܣܓܕ ܟܕ ܐܡܪ ܠܗ
JacSer:memElijFledJez 150 ܘܐܟܠ ܘܐܫܬܝ ܡܢ ܬܘܩܢܐ ܕܐܫܬܕܪ ܠܗ ܪܡܙ ܠܗ ܕܢܕܥ ܟܕ ܐܢܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܣܓܝܐܐ ܗܝ ܠܡ ܡܢܟ ܐܘܪܚܐ ܕܒܗ̇ ܪܕܐ