simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElij&NabJezr ܗܘ ܡܪܢ ܠܕܪܚܡ ܠܟ ܐܢܬ ܡܠܠ ܒܝ ܩܠܐ̈ ܕܫܦܪܝܢ ܠܐܠܗܘܬܟ 5 ܠܐ ܐܢܬ ܐܙܝܥ ܡܠܬܝ ܥܠ ܗܓܝܢܟ ܦܪܘܫܐܝܬ ܡܐܡܪܐ ܕܫܘܦܪܐ
JacSer:memElijFireDown ܡܠܠ ܒܝ ܡܛܠܬܗ 5 ܪܡ ܓܠܝܢܐ̈ ܫܒܝܚ ܒܢܒܝܐ̈ ܩܪܢܝ ܕܐܙܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘ ܓܢܒܪܐ ܠܒܝܫ ܙܟܘܬܐ ܒܡܐܡܪܗ ܢܓܕܢܝ ܪܒ ܙܟܝܐ̈
JacSer:memElijAscendsHeav ܗܘ ܡܐܡܪܐ ܕܡܠܐ ܫܘܦܪܐ̈ ܠܕܫܡܥ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘ ܩܠܐ ܕܡܠܐ ܚܝܐ̈ ܐܢܬ ܠܫܢܝ ܥܠ ܡܫܡܥܬܐ ܘܐܢܬ ܡܢ ܣܦܘܬܝ̈ ܐܘܠܕ ܝܬܟ ܨܝܕ ܫܡܘܥܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܥܝ ܘܠܘܬܝ ܥܡܪ . ܘܡܬܠܐ̈ ܕܝܢ ܠܘܬ ܗܕܐ ܡܝ̇ܬܐ ܡܠܦܢܐܝܬ ܐܢܬ ܒܥܬܐ ܒܐܘܩܝܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܐܡܪܐ ܗܟܢܐ . ܕܐܢ ܒ̇ܥܐ
JacSer:memJudgSolom ܠܐ ܬܒܢܐ ܒܝܬܐ ܠܐܝܩܪܝ ܕܐܬܝܩܪ ܒܗ ܕܕܡܐ ܕܐܢܫܐ ܐܫܕ ܐܢܬ ܐܝܟ ܝܕܥ ܟܠ 80 ܘܒܙܘܪܝ ܥܦܪܐ ܕܐܪܥܝ ܐܟܝܠܬ ܐܝܟ ܫܠܝܛ ܟܠ
LiberGrad ܐܝܟܢ ܐܫܕ ܗܘ ܡܪܝܐ ܪܘܚܗ ܒܝܘܡܬܐ̈ : ܘܡܬܢܒܝܢ ܒܢܝܐ̈ ܐܢܬ ܩܢܝܗ ܕܣܦܪܐ ܡܗܝܪܐ : ܕܫܦܝܪ ܒܚܙܘܗ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܚܙܐ
LiberGrad ܕܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܠܝ ܗܘ . ܘܡܐ ܕܥܝܢܐ ܚܠܦ ܥܝܢܐ ܘܣܢܝ ܐܢܬ : ܕܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܛܒ ܡܢ ܢܦܫܟ : ܘܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ ܐܡܪ
LiberGrad ܗܟܝܠ ܕܬܚܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܐܝܠܢܐ : ܕܩܛܠ ܠܐܒܘܢ ܐܕܡ ܐܦ ܠܢ : ܐܢܬ ܠܡܪܢ ܘܢܐܚܘܢ ܘܢܐܪܒܘܢ ܘܢܬܓܡܪܘܢ ܡܛܠܬܗ ܀ ( 2 ) ܐܢ ܨܒܐ
JacSer:memBuildTowBab ܐܟܘܬܟ ܐܣܓܐ ܠܡܬܠ ܟܕ ܥܬܝܪܐ ܐܢܬ ܠܐ ܓܝܪ ܚܣܪ ܓܙܟ ܡܠܝܐ ܡܢ ܐܢܬ ܡܬܢܓܕ ܐܢܐ ܚܢܢܟ ܪܒܐ ܢܦܪܢܣ ܫܐܠܬܝ̈ ܡܪܐ ܓܙܐ 1 5
JnSol:OntheSoul ܡܢ ܨܒܝܢܟ ܐܝܠܝܢ ܕܣܠܩܢ̈ ܠܪܥܝܢܟ ܐܡܪ ܠܢ ܥܠ ܚܫܐ̈ ܕܢܦܫܐ ܐܢܬ ܗܘܝܢ ܐܦ ܠܐ ܕܡܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܢܫܐܠ ܚ̇ܟܡܝܢ ܗܘܝܢ . ܐܠܐ
JacSer:memJephDaught ܕܢܬܩܪܒ ܠܟ 100 ܓܒܝ ܠܟ ܕܒܚܐ ܘܠܐ ܚܐܣ ܐܢܐ ܟܡܐ ܐܢ ܚܒܝܒ ܐܢܬ ܠܝ ܡܩܪܒ ܐܢܐ ܠܟ ܟܕ ܚܕܐ ܐܢܐ ܥܠ ܦܘܪܩܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܡܢ ܪܚܡ
JacSer:memPartakHolyMyst ܒܬܪ ܥܘܬܪܐ ܕܠܐ ܡܬܩܕܐ 55 ܐܘ ܥܬܝܪܐ ܕܛܥܐ ܒܥܘܬܪܗ ܩܢܝ ܐܢܬ ܠܕܥܐܠ ܠܗ ܦܥܠܐ ܠܐܝܐ ܕܒܥܐ ܢܥܬܪ ܡܢ ܛܘܪܦܐ̈ ܠܡܢ ܪܗܛ
JacSer:memBirthSavFlesh ܘܐܝܟܢ ܐܡܪܟ ܓܠܝܐ ܝܠܝܕܐ ܕܟܣܐ ܗܘ ܫܪܒܟ ܠܐܝܢܐ ܐܬܪܐ ܐܢܬ ܪܥܝܢܝ ܕܢܡܠܠ ܠܟ ܐܝܟܐ ܐܒܥܝܟ ܒܕܠܐ ܪܚܝܩ ܟܕ ܛܒ ܟܣܝܐ
JacSer:memNativ ܦܫܩ ܠܢ ܚܟܝܡܐ ܐܢܬ ܘܥܒܝܪ ܗܘ ܠܟ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܡܪ ܠܢ ܡܢܐ ܐܢܬ ܡܢ ܬܚܬܝܐ̈ ܗܘ ܡܢ ܪܘܚܢܐ̈ ܗܘ ܡܢ ܦܓܪܢܐ̈ ܗܘ ܐܘ ܡܢ ܐܝܟܐ ܗܘ
JacSer:memNativ ܪܡܐ ܗܝ ܡܠܬܟ ܡܢ ܡܠܠܐ̈ 10 ܘܕܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܗܐ ܡܡܠܠܝܢ ܠܟ ܐܢܬ ܕܢܡܠܠ ܡܪܝ ܡܛܠܬܢ ܗܒ ܠܝ ܕܐܡܪܟ ܚܒܝܒܐܝܬ ܒܗܝ ܕܐܠܗܐ
JacSer:memAscenLord ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ 196 5 ܙܡܪ ܠܐܠܗܐ ܥܕ ܩܝܡ ܐܢܬ ܕܦܫܝܩ ܗܘ ܠܟ ܐܢܬ ܗܒ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܒܪ ܐܠܗܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܠܫܘܒܚܗ ܣܡܟ ܡܘܢ ܒܛܝܠ
JacSer:memSimPetGetBehMe ܗܘ ܕܒܚܐ ܘܕܡܐ . . ܠܐ ܚܫܚܝܢ ܠܟ ܩܠܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܢܗܘܘܢ ܕܫܢܐ̈ ܐܢܬ ܕܒܚܬܐ̈ ܒܙܡܝܪܬܐ̈ ܘܒܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܟܠ ܬܘܕܝܬܐ ܬܬܕܒܚ ܠܟ
JacSer:memElishRevDeadMan ܠܟ ܐܥܝܪ ܐܘ ܩܝܬܪܐ ܪܘܚܢܝܐ ܠܡܝܒܒܘ ܠܗܘ ܕܢܩܫ ܒܟ ܐܢܬ ܫܘܒܚܐ ܦܪܘܫܐܝܬ ܠܒܪܐ ܒܩܠܐ̈ ܕܡܠܝܢ ܚܘܒܐ ܥܬܝܪܐܝܬ
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܘܚܙܝ ܫܘܦܪܗ 10 ܕܐܠܐ ܒܚܘܒܐ ܠܐ ܝܗܒ ܠܟ ܬܚܙܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܒܐܝܡܡܐ ܪܒܐ ܡܗܠܟ ܒܐܘܚܕܢܝܗܘܢ̈ ܩܪܘܒ ܠܟܬܒܐ ܟܕ ܡܚܒ
JacSer:memElishNaamGehaz ܡܪܝ ܗܒ ܠܝ ܢܦܫܐ ܕܡܠܝܐ ܬܗܪܐ ܐܡܠܠܟ ܒܗ̇ ܒܟܢܘܫܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܥܠ ܐܠܝܫܥ ܥܠ ܢܥܡܢ ܐܕܘܡܝܐ ܘܥܠ ܓܚܙܝ ܬܠܡܝܕܗ 1 ܬܗܪܐ