simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܠܠܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܕܐܢܫܐ ܆ ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܫܠܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܒܨܠܘܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܬܠܬ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ̈ ܇ ܕܐܢܬ ܒܠܘܕܝܟ ܝ̇ . ܕܥ
ActsMiaphysites ܂ ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܡ̇ܐܬ ܐܢܐ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܐܢܬ̣ ܠܐ ܬܬܥ̣ܝܩ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܐܢܫ ܢܣܝܡ ܒܣܡܐ̈ ܥܠ ܫܠܕܝ ܡܐ ܕܡ̇ܝܬܬ ܐܠܐ ܐܢ
JacSer:memSinWomLordForgav ܪܒ ܚܝܠܐ ܛܘܫ ܠܝ ܣܡܟ ܕܐܬܐܣܐ ܒܗ ܠܐ ܙܥܘܪ ܓܙܟ ܕܬܬܠ ܪܚܡܐ̈ ܐܢܬ ܕܦܠܚܐ ܫܦܠܐ ܡܠܟܐ ܕܛܘܥܝܝ ܐܡܛܪ ܓܐܪܘܗܝ̈ ܠܡܡܬܘܬܢܝ 10
HistChurchEast ܕܐܠܗܐ : ܐܡܪ ܕܗܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܠܚܡܐ . ܐܘ ܠܪܚܡܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܟ̣ܠ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܝܚܝܡܐ Xܐܡ̇ ܠܗ . ܐܢ ܒܪܗ
JacSer:Epist ܕܝܠܟ ܕܢܗܘ̣ܐ ܝ ܒܒܘܕܪܐ ܕܥܠ ܣܢXܩ̣ܐ̈ ܃ ܐܠܘ ܚ̣̇ܠܨ ܟ ܐܢܬ ܒܗ ܝܒܝܢܟ ܂ ܕܥܡܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢܟ ܡܬܚ̣ܛܦ ܆ ܐܠܐ ܥ̇ܒܕ
sugAbel&Cain ܠܝ ܗܒܝܠ ܕܝܠܟ ܢܗܘܐ ܗܢ ܥܠܡܐ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܒܗ ܐܫܬܒܩ . ܢܝܪ ܐܢܬ ܟܕ ܢܣܓܝܢ̈ . ܕܡܢ ܥܕܢܐ ܕܕܒܚܟ ܫܩܠ ܡܝܬܐ ܛܡܝܪܐ ܚܫܝܒ
P:Josh [AB] ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ : ܠܐܪܥܐ ܕܝܗܒ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܬ ܕܡܘܫܐ . ܡܘܫܐ ܥܒܕܝ ܡܝܬ : ܡܟܝܠ ܩܘܡ ܥܒܪ ܝܘܪܕܢܢ ܗܢܐ :
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܝ̇ܪܬܝܢ ܚܝܐ̈ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܀ ܀ ܘܩܪܒܘ ܐܢܝܢ̈ ܣܦܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܬܗܘܐ ܨܐ̇ܕ ܠܚܝܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܝܕ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܣܥ̇ܪ
SevAnt:CathHom ܠܝ ܀ ܐ̇ܘ ܠܛܘܦܣܐ ܕܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܇ ܕܣ̇ܦܩ ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܓܕ ܠܘܬ ܐܢܬ ܡ̇ܠܠܬ ܐܣ̣ܗܕ ܥܠ ܒܝ̣ܫܬܐ : ܐܢ ܕܝܢ ܛܒܐܝܬ ܇ ܠܡܢܐ ܡ̇ܚܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܕ ܐܬܪܥܝܬ ܥܠܘܗܝ ܐ̇ܝܕܐ ܕܠܟ ܫ̣ܦܪܬ ܘܠܘ ܠܗܐܬܚܙܝܬ ܐܢܬ ܆ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ̣ ܕܐܦܠܐ ܠܟ ܡܬܚܙܝܐ ܕܠܐ ܟܐܢܐ ܀ XX ܒܪܡ ܕܝܢ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܒܗ ܩܕܝܫܐ ܗܘ . ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܒܨܝܪܐ ܘܬܚܘܒܐ ܘܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܐܢܬ . ܕܫ̣ܪܝ ܡܣܐܢܝܟ̈ ¹ܡܝܢ ܪܓܠܝܟ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܐܬܪܐ ܕܩ̇ܐܡ
P:Neh [AB] ܘܐܬܐ . ܘܫܦܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܫܕܪܢܝ . ܘܝܗܒ ܠܝ ܙܒܢܐ . ܘܐܡܪܬ ܐܢܬ ܕܐܒܗܝ̈ : ܘܐܒܢܝܗ̇ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܠܟܐ : ܫܛܝܐ : ܥܕ ܐܡܬܝ ܐܙܠ
EliaNis:Chron ܂ ܪܠܗ ܂ ܣܒ ܚܡܫܐ ܃ ܘܛܪ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܬܟܢܫ ܂ ܘܟܢ ܥܘܠ ܒܗ̇ܘ ܝ ܐܢܬ ܀ ܦܘܩ ܫܝܢ̈ ܕܐܪܒܝܐ̈ ܂ ܪܠܗ ܂ ܪܠܗ ܂ ܃ ܘܟܠ ܙܒܢܬ ܐ ܕܢܦ̇ܩ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܟܝܠ ܣܒ ܕܝܠXܟ ܫܠܝܛ ܠܝ ܕܡܕܡ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܐܥ ܒXܕ ܢ . ܟܕ ܐܢܬ ܐܢܐ ܐܥܒXܕ ܕܠܗܢܐ ܐܚܝ̇ܐ ܐܬܠ ܐܝܟ ܕܠܟ · ܐܘ ܠܐ ܒ̣ܝܠܝ .
sugCherub&Thief ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܘܐܬܪܢ ܕܝܠܢ ܠܐ ܡܬܓܢܒ . ܣܝܓ ܗܘ ܒܪܘܡܚܐ ܕܠܗ ܐܢܬ ܒܗ ܫܥܒܕܬ ܘܐܬܝܬ ܐܥܘܠ ܐܝܟ ܕܐܬܟܠܢܝ ܟܪܘܒܐ ܓܝܣܐ
SevAnt:CathHom ܛܠܝܐ ܢܒܝܗ ܕܡܪܝܡܐ ܬܬܩ̣ܪܐ . ܬܩܕܘܡ ܓܝܪ ܬܐܙܠ ܩܕܡ ܐܢܬ ܢܣ̣ܒ . X ܘܩ̇ܕܡ ܝXX XXX X ܗܘܐ ܡ̇ܟܪܙ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܆ ܐܦ
AntiTriThWrit ܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ̈ ܘܐܠܗܘܬܐ̈ ܫܬܩ̣ܬ ܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܪܫܝܢܟܘܢ ܥܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܩܢܘܡܐ̈ XX ܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܘܕܐ ܓܠܝܐ ܗ̣ܝ . ܐܦܢ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܇ ܘܠܡܢ̣ܘ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܦܝܪ ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܠܐ ܝܕܝܥܐ ܐܢܬ ܐܢܝܢ̈ ܠܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܇ ܐܪܐ ܠܘ Xܬܪܝ̈ ܬܘܒ ܒܢܝ ܇ ܐ ܡ̇ܦܠܓ
JacSer:memJesus'Tempt ܥܠ ܨܝܡܐ̈ 220 ܪܚܡܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ܕܡ ܚܪܡܐ ܘܩܛܠ ܐܢܫܐ ܐܢܬ ܐܝܟܐ ܘܐܡܬܝ ܐܬܚܙܝܬ݀ ܒܟ ܛܒܘܬ ܥܝܢܐ ܘܗܐ ܡܢ ܐܡܬܝ ܝܨܘܦܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ : ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܕܚܘܝܬ ܢܦܫܝ ܠܡܐܡܪ ܐܢܬ ܠܝ ܢܥܡܝ . ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܕܐܓܠܐ ܘܐܘܕܥܟ : ܘܐܡܪ ܠܟ ܕܩܢܝ