simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܐܝܟܢ ܐܫܕ ܗܘ ܡܪܝܐ ܪܘܚܗ ܒܝܘܡܬܐ̈ : ܘܡܬܢܒܝܢ ܒܢܝܐ̈ ܐܢܬ ܩܢܝܗ ܕܣܦܪܐ ܡܗܝܪܐ : ܕܫܦܝܪ ܒܚܙܘܗ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܚܙܐ
Ath:HomEpist ܠܐ . ܘܐܢ ܐܡܪ ܠܟ ܕܪܐܝXܝ ܐܟܢܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܕ ܠܝܬ ܠܚܕ ܐܢܬ . X ܘܐܢ ܐܡܪ ܠXܝ ܕܚܫܘܟܐ ܘܚܛܝܬܐ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܡܪ
Ps-JacSer:SyrSongAlex ܐܝXܝ . Xܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ X 5ܚܙܝܬܘܢ ܝܡܝẌ ܕܟܪܝܟܝܢ ܠܥܠX ܐܢܬ ܘܫܪܝ ܢܡܠܠ ܐܝXܝ ܠܝܝܝܠܘܬܗ̈ . X3ܐܡ̣ܪ ܡ̇ܠܟܐ ܐܙܠXܢܘܢ
P:Neh [AB] ܘܐܬܐ . ܘܫܦܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܫܕܪܢܝ . ܘܝܗܒ ܠܝ ܙܒܢܐ . ܘܐܡܪܬ ܐܢܬ ܕܐܒܗܝ̈ : ܘܐܒܢܝܗ̇ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܠܟܐ : ܫܛܝܐ : ܥܕ ܐܡܬܝ ܐܙܠ
P:4Macc [AB] ܠܝ ܕܚܟܝܡܐܝܬ ܣܥܪ ܐܢܬ . ܕܒܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܡܬܕܒܪ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܘܡܢ ܚܘܪܬܟ̈ ܗܠܝܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ . ܠܐ ܡܬܚܙܐ
DionAr:MystWritings ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܠܠܘ ܥܠܝܗ̇ ܆ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ XX ܐܢܬ ܒܡܥܠܝܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ̇ . ܀ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܫܟܚ
Pall:LausHist ܠܡܬܕܒܪܘ ܥܡܝ ܒܢܟܦܘܬܐ̣ ܐܝܟ X ܓܒܪܐ ܘܡܪܐ ܕܚܝܝ̈ ܚܝܪܐ ܐܢܬ ¹0ܒܪܗ ܕܣܐܘܝܪܐ ¹¹ܐܘܦܘܦܪܟܘܢ : ¹²ܕܐܢܗܘ ܠܡ ¹³ܕܨܒ̇ܐ
JacSer:memEstabCreat ܒܪܘܝܐ ܗܒ ܠܝ ܕܐܡܪ ܥܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܘܥܠ ܫܘܦܪܝܗܝܢ̈ ܘܥܠ ܐܢܬ ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܐܠܝܫܥ . ܕܥܠ ܬܘܩܢܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ 1 ܐ .
Sahd:memSolitar ܠܡܫܟܚܘ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܢܝܚܐ ܕܬܪܥܝܬܐ̣ ܘܐܬܪܐ ܕܫܠܝܘܬܐ : ܐܢܬ ܠܟ ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܐܘ X ܐܚܝ ܓܒܪܝܐܝܠ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ : ܘܚܦܝܛ
Ps-Zach:EccHist ܠܡܠܬܐ ܕܟܬܒܐ ܂ ܕܠܐ ܬܟܠܐ ܡܘܗܒܬܟ ܡܢ ܡܟܝܟܐ ܂ ܝ ܘܒܥܘܬܗ ܐܢܬ ܠܦܪܘܫܘܬܟ ܆ ܕܫܐܠܬܝ Xܝܘܬܪܢܐ̣ ܬܬܝܗܒ ܠܝ ܡܢܟ ܂ ܟܕ ܥܗ̇ܕ
sugDeath&Satan ܡܘܬܐ ܒܐܝܢܐ ܕܟܪܝܗ ܚܝܠܟ ܒܩܝܬ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܚܠܝܡܐ̈ ܝܬܝܪ ܐܢܬ ܢܝܪܟ ܬܒܪ . ܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܝܢܐ ܕܡܫܟܚ ܡܪܕ ܡܢ ܢܝܪܝ ܤܛܢܐ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܚܝܠܝܢܝ ܐ̇ܬܠܐ ⁴ܪܝܡܬܐ ܕܣܝܡܐ ܩܕܡܝ . ܩܫܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܬ ܕܣܘܪܝܐ . ² ܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܚܝܠܗ ܕܐܒܐ ܠܟ ܩ̇ܪܐ ܐܢܐ1 . ³
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܥܝ ܘܠܘܬܝ ܥܡܪ . ܘܡܬܠܐ̈ ܕܝܢ ܠܘܬ ܗܕܐ ܡܝ̇ܬܐ ܡܠܦܢܐܝܬ ܐܢܬ ܒܥܬܐ ܒܐܘܩܝܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܐܡܪܐ ܗܟܢܐ . ܕܐܢ ܒ̇ܥܐ
Ath:ExposPs ܠܗܘܢ . X1ܕܫܬܐ . ܠܫܘܠܡܐ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ ܚܠܦ ܬܡܝܢܝܘܬܐ . ܐܢܬ ܬܒܪܟ ܠܙܕܝܩܐ̈ . ܟܕ ܐܝܟ ܕܒܕܝ̣ܢܐ ܕܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܡܟܠܠ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܗܘ ܕܐܦܩܬ ܠܥܡܟ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܒܐܝܕܐ ܥܫܝܢܬܐ ܐܢܬ : ܗܠܝܢ ܕܝܗܒ ܩܕܡ ܐܦܝܢ̈ . ܘܗܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
IšoMerv:ComPs ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܐ . [12]ܗ̇ܝ ܕܢܫܩܘ ܒܪܐ . ܢܘܫܩܬܐ ܐܢܬ ܒܪܝܬܐ ܒܩܝܡܬܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܚܒܠܐ ܆ X ܘܡܩܢܐ
P:Gal-Eph [AB] ܕܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ ܐܪܡܐܝܬ ܚܝܐ ܐܢܬ ܂ ܘܠܐ ܝܗܘܕܐܝܬ ܆ ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܒܫܪܪܗ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܆ ܐܡܪܬ ܠܟܐܦܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗܘܢ . ܐܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܡܪ ܕܗܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܠܚܡܐ . ܐܘ̇ ܠܗ ܐܢܬ . [X]ܡܢܐ ܗܟܝܠ . ܘܩܪܒ̣ ܗ̇ܘ ܕܡܢܣܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܐܢ ܒܪܗ
ActsMari . ܘܪܘܚܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܡܦܩ ܐܢܬ . ܘܕܝܘܐ̈ ܛܪܕ ܐܢܬ . ܘܪܢܝܬ ܐܢܬ ܪܫ ܐܬܪܐ ܠܝܫܘܥ ܦܪܘܩܐ ܫܠܡܢܝܝ ܫܡܝܥ ܠܝ ܕܓܪܒܐ̈ ܡܕܟܐ
sugOurLord&John ܕܐܢܬ ܒܥܡܕܟ ܡܚܣܝܬ ܠܟܠ . ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܟ ܚܝܪܐ ܪܘܣ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܘܐܝܕܗ ܩܦܣ ܟܕ ܡܬܟܫܦ ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ܐܝܟܢܐ ܡܪܝ ܬܥܡܕ