simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܒܠܚܘܕܝܟ ܠܘܬ ܚܡܪܐ ܕܩܫ̣ܐ ܡܢܟ ܢܫܬܘܢܝܗܝ ܥܡܟ ܝܬܡܐ̈ ܐܢܬ ܕܥ ܕܐܝܢܐ ܕܩܫ̣ܐ ܡܢ ܚܕ ܒܝܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܫܬܦܠ 181ܠܐ ܬܩܪܘܒ
Eph:memHom ܥܠ ܗܕܐ ܕܐܬܬܓܪܬܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܢ -- ܫܝܠX -- ⁵ܒܗ̇ܘܝܘܡܐ ܐܢܬ ܟܪܝܐ ܠܟ ܕܐܣܝܬܢ ܕܟܢܫܐ ܟܠܗ ܐܘܕܝ ܠܟ ¹⁷ ܡܢܐ ܟܡܝܪ
Eph:memHom ܘܡܢ ܡܠܬܗ ܠܐ ܪܥ̇ܠ ܐܢܬ XXX ܓܡܠܐ ܙܘܥܐ ܝ̇ܗܒ ܒܟ ܘܐܪܝܐ ܐܢܬ ܡܢ ܚܘܝܐ ܠܝܛܐ ܕܚ̇ܠܬ ܘܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܕܚ̇ܠܬ ܡܢ ܥܩܪܒܐ ܟ̇ܘܙ
Eph:memHom ܠܦܘܬ ܛܘܟܣܗ ܕܟܝܢܐ ܗ̇ܝ ܕܒܡܢܬܐ ܘܕܒܐܝܠܝܢ ܢܬܦܪܣ ¹ܠܗ ܐܢܬ ܐܘܠܨܢܐ ܕܒܝܕ ܟܐܒܐ̈ ܘܟܘܪܗܢܐ̈ X X4ܩ̇ܪܐ ܠܡܘܬܐ ܕܪܚܡ