simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܐܝܟ ܘܠܕܐ . ܘܟܘܒ̣ܐ̈ ܡ̣̣ܠܐ ܐܢܬ̈ . ܐܝܟ ܩܘܦܕܐ ܘܡܛܠ ܐܢܬ ܦܘܐܝܛܐܝܬX ܐܫܡܝܘܗ̣ܝ ܘܐܡܪ ܀ X › ܙܒܢܐX ܣܡܐ
BarEbr:CandSanc ܐܝܟܢܐ ܢܓܪܐ ܒܠܥܕ ܥܫܦܐ ܘܡ̣̇ܣܪܐ ܘܠܐ ܚܕ ܐܣܟܝܡܐ ܡ̣ܨܐ ܐܢܬ ܡܫܡ̇ܠܝܘܬܗ ܠܐ ܣܢܝ̣ܩ ܥܠ ܡܕܡ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܠܐ ܚ̇ܙܐ
BarEbr:CandSanc ܥܠ ܐܘܪܝܫܠܡ ܘܥܠ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܕܪܓ̣ܙܬ ܥܠܝܗܘܢ ܐܢܬ ܕܡܪܝܐ ¹⁵ܘܐܡ̣ܪ . ܡܪܝܐ ܚܝ̇ܠܬܢܐ . ܥܕ ܐܡܬܝ ܠܐ ܡܪܚܡܐ
BarEbr:CandSanc ܗܘ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܒܟ ܐܨ̇ܛܒܝܬ ܀ X ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܐܪܒܥ̈ . ܚܫܘܟܐ ܐܢܬ ܒܕܡܘܬ ܓܘܫܡܐ ܕܝܘܢܐ . ܘܩܠܐ ܕܗܘܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܐܡ̇ܪ
BarEbr:CandSanc . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܪܥܡ ܘܬܘܒ ܐܬܦܨܚ ܦܢܝ . ܕܠܘ ܟܠܟܘܢ ܝ . . ܢ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܠܐ ⁵⁶ܩܒܪ ܟܦܪܘ ܒXܘܫܡܢܝܘܬܗܘX . ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܡ̇ܙ
BarEbr:CandSanc ²¹ܒܐܘܪܚܐ . ܕܠܡܐ ܒܥܠܕܝܢܟ X ²ܢ̇ܫܠܡܟ ܠܕܝ̇ܢܐ . ܕܝ̇ܢܐ ܐܢܬ . ܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܗܘܝܬ ܡܬܐܘܐ ܥܡ ܒܥܠܕܝܢܟ . ܥܕXX ܥܡܗ
BarEbr:CandSanc . ܘܬܘܒ . ܘܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠ ²⁵ܫ̇ܠܝܛ ܐܢܬ . ܕܥܠ ܟܠ ܬܚܘ̣ܣ ܐ . . ܐܢܬ ܠܗ ²⁴ܥܠ ܟܠ . ܘܬܘܒ . ܟܕ ܓܝܪ ܟܐܢܐ ܐܝܬܝܟ . ܟܠ ܡ ܡܕܒܪ