simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:4Macc [AB] ܕܝܢ ܟܕ ܚܝܪܐ ܗܘܝܬܝ ܒܥܝܢܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܝܢ . ܕܚܘܪܗܝܢ ܐܢܬ ܡܢ ܓܘ ܫܢܕܐ̈ ܒܟܝ ܚܐܪ ܗܘܐ . ܘܠܐ ܕܬܠܬܐ ܟܕ ܛܠܩ ܡܢ ܚܝܐ̈ .
P:Dan [AB] ܡܠܟܐ ܦܩܕܬ : ܕܟܠ ܐܢܫ ܕܢܫܡܥ ܩܠ ܩܪܢܐ ܘܡܫܪܘܩܝܬܐ : ܐܢܬ ܕܝܗܘܕܝܐ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ .
P:4Macc [AB] ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܬܛܦܠ ܐܢܬ ܒܩܛܠܢ ܆ ܣܒܠ ܐܢܬ ܡܢ ܕܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܟܠܝܠܐ̈ ܕܢܨܝܚܘܬܢ ܫܩܠܝܢ ܚܢܢ .
P:4Macc [AB] ܕܝܢ ܡܛܠ ܪܘܫܥܟ ܘܛܡܐܘܬܐ ܕܩܛܠܝܟ̈ ܆ ܫܢܕܐ̈ ܕܠܐ ܡܫܬܪܝܢ ܐܢܬ ܛܡܐܐ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܐ ܘܫܪܪܐ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܣܒܠܝܢ ܚܢܢ .
P:Cor [AB] ܓܝܪ ܫܦܝܪ ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܆ ܐܠܐ ܚܒܪܟ ܠܐ ܡܬܒܢܐ . ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܐܡܝܢ ܁ ܥܠ ܬܘܕܝܬܟ ܕܝܠܟ . ܡܛܠ ܕܡܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܐ ܝܕܥ .
P:3Macc [AB] ܡܠܟܐ ܕܥܒܕܬ ܐܪܥܐ . ܕܠܐ ܡܬܬܟܝܠܐ ܘܠܐ ܡܬܡܫܚܐ . ܓܒܝܬ ܐܢܬ ܢܛܪܬ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܚܙܘ ܥܒܕܝܟ̈ ܆ ܫܒܚܘܟ ܠܟ ܐܚܝܕ ܟܠ .
P:Job [AB] ܐܓܢܬ ܐܝܕܟ ܥܠܘܗܝ : ܘܥܠ ܒܝܬܗ ܘܥܠ ܒܢܘܗܝ̈ : ܘܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܣܪܝܩܐܝܬ ܓܝܪ ܕܚܠ ܐܝܘܒ ܠܐܠܗܐ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܐܡܪ ܠܟܠܗ̇ ܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܠܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܐܢܬ . ܘܢܫܬܡܗ ܫܡܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܥܫܝܢܬܐ : ܘܢܕܟܘܢܗ̇ ܠܐܪܥܐ .
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܪܟܐ ܒܚܘܪܒܗ̇ ܕܨܗܝܘܢ . ܘܐܢܐ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ ܐܢܬ ܆ ܐܡܪ ܠܐܪܡܝܐ . ܕܢܐܙܠ ܘܢܩܝܡ ܫܒܝܬܗ ܕܥܡܐ ܥܕܡܐ ܠܒܒܠ .
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܝܕܥ ܐܢܬ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܢܐ ܥܒܕܬ ܡܢ ܥܒܕܝܟ̈ . ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܐܢܬ ܕܐܦ ܗܫܐ ܡܨܛܥܪܝܢܢ . ܘܒܗܘ ܙܒܢܐ ܡܣܟܝܢܢ ܠܒܝܫܬܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܢ ܐܚܝܘܕ ܐܓܝܪܐ ܕܥܡܘܢ : ܕܡܠܠܬ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܒܝܘܡܐ ܐܢܬ ܡܪܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܠܐ ܢܗܦܟܘܢ ܦܬܓܡܘܗܝ ܠܒܣܬܪܗܘܢ .
P:Ps [AB] ܩܘܡ ܘܪܚܡ ܥܠ ܨܗܝܘܢ : ܡܛܠ ܕܡܛܐ ܙܒܢܐ ܠܡܪܚܡܘ ܥܠܝܗ̇ . ܐܢܬ ܥܣܒܐ . ܘܐܢܬ ܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܩܝܡ ܐܢܬ : ܘܕܘܟܪܢܟ ܠܕܪܕܪܝܢ̈ .
P:1Chr [AB] ܬܒܢܐ ܒܝܬܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܛܠ ܐܢܬ ܠܗ ܠܒܝܬܐ . ܘܡܕܡ ܠܐ ܚܣܪ . ܘܩܪܐ ܠܫܠܝܡܘܢ ܒܪܗ : ܘܐܡܪ ܠܗ .
P:1Macc [AB] ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܬܬܪܝܡ ܐܢܬ ܥܠܝܢ . ܘܐܢܐ ܗܘܝܬ ܠܚܣܕܐ ܐܢܬ : ܘܫܪܐ ܥܠ ܝܡܢܝܢ . ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܝܘܢܬܢ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܘܐܡܪ ܠܗ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܐܬܢܒܐ ܘܐܡܪ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܐܢܬ : ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡܢ ܕܕܝܠܗ ܗܘ ܕܝܢܐ ܘܐܫܠܡܝܘܗܝ ܠܗ .
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܙܠ ܘܥܒܕ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪܬ ܠܟ . ܘܐܙܠܬ ܘܕܒܪܬ ܠܐܪܡܝܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܘܩܕܝܢ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܐܠܐ ܠܕܝܢܐ ܡܫܡܫܝܢ ܠܙܒܢܐ .
P:Ps [AB] ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܐܚܬ ܐܢܘܢ ܠܓܘܒܐ ܕܐܒܕܢܐ : ܠܓܒܪܐ̈ ܐܫܕܝ̈ ܕܡܐ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܘܗܘ ܢܬܪܣܝܟ : ܘܠܐ ܢܬܠ ܠܥܠܡ ܙܘܥܬܐ ܠܙܕܝܩܘܗܝ̈ .
P:Tob [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܪܝܐ : ܕܕܟܝܬܐ ܐܝܬܝ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܛܡܐܘܬܐ . ܐܦ ܐܢܬ ܝܗܒܬ . ܐܡܪܬ ܕܬܫܪܝܢܝ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܘܠܐ ܐܫܡܥ ܬܘܒ ܠܚܣܕܐ .
P:Deut [AB] ܥܒܪ ܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܡܘܐܒ : ܘܠܥܕ . ܘܬܬܩܪܒ ܠܘܩܒܠ ܐܢܬ ܥܒܕܝ̈ ܩܪܒܐ ܠܡܡܬ ܡܢ ܓܘ ܥܡܐ . ܡܠܠ ܥܡܝ ܡܪܝܐ ܘܐܡܪ ܠܝ .
P:Ps [AB] ܩܕܝܫ ܘܝܬܒ ܒܫܘܒܚܟ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܒܟ ܣܒܪܘ ܐܒܗܝ̈ : ܣܒܪܘ ܒܟ ܐܢܬ ܐܩܪܝܟ ܒܐܝܡܡܐ ܘܠܐ ܬܥܢܝܢܝ : ܘܒܠܠܝܐ ܘܠܐ ܬܟܬܪ ܠܝ .