simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܠܐ ܬܣܒܪ ܕܙܟܐ ܐܢܬ . ܕܨܒܝܬ ܕܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܥܠ ܕܚܛܝܢ ܠܐܠܗܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܘܝܢ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ .
P:2Macc [AB] ܡܪܝܐ ܕܟܠ . ܕܥܠ ܡܕܡ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܐܨܛܒܝܬ ܕܬܓܒܐ ܠܟ ܐܢܬ ܡܢ ܗܘ ܕܗܘ ܗܘܐ ܒܟܠܙܒܢ ܡܥܕܪܢܐ ܠܥܡܗ . ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ .
P:Sam [AB] ܥܒܕܬ ܡܛܫܝܐܝܬ : ܘܐܢܐ ܐܥܒܕܝܗ̇ ܠܗܕܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܐܢܬ ܠܥܢܝܟ ܘܐܬܠ ܠܚܒܪܟ : ܘܢܕܡܟ ܥܡܗܝܢ ܠܥܝܢ ܫܡܫܐ ܗܢܐ .
P:Dan [AB] ܡܠܟܐ ܡܚܫܒܬܟ̈ ܥܠ ܠܒܟ ܣܠܩ : ܥܠ ܡܐ ܕܢܗܘܐ ܒܐܚܪܝܬܐ : ܐܢܬ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܐܚܪܝܐ̈ : ܚܠܡܟ ܘܚܙܘܐ ܕܪܝܫܟ ܕܥܠ ܡܫܟܒܟ ܗܢܘ .
P:4Macc [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܕܦܩܚ ܗܘ ܠܝ ܐܝܟ ܕܐܬܦܪܩ ܆ ܒܫܢܕܐ̈ ܓܝܪ ܐܢܬ . ܘܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܢܦܫܗ ܕܬܣܩ ܆ ܬܠܐ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܠܫܡܝܐ ܘܐܡܪ .
P:Kings [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܕܘܝܕ ܐܒܝ : ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܒܢܐ ܒܝܬܐ ܠܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܢܬ ܚܝܪܡ ܠܫܠܝܡܘܢ ܘܒܪܟܗ . ܘܫܠܚ ܫܠܝܡܘܢ ܠܚܝܪܡ ܘܐܡܪ .
P:1Macc [AB] ܡܪܝܐ ܓܒܝܬ ܠܟ ܗܢܐ ܒܝܬܐ ܕܢܬܩܪܐ ܫܡܟ ܥܠܘܗܝ : ܘܕܢܗܘܐ ܐܢܬ ܘܥܠܘ ܟܗܢܐ̈ ܘܩܡܘ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܘܩܤܛܪܘܡܐ . ܘܒܟܘ ܘܐܡܪܘ .
P:3Macc [AB] ܗܘ ܓܝܪ ܕܒܪܝܬ ܟܠ . ܘܟܠ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܒܚܝܠܟ ܙܕܝܩܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ ܚܢܢ ܡܢ ܛܡܐܐ ܘܡܣܝܒܐ ܘܫܒܗܪܢܐ ܇ ܘܚܝܠܐ ܟܪܝܗܐ ܘܕܘܝܐ .
P:Ps [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܘܬܒܝ ܘܡܩܡܝ : ܐܣܬܟܠܬ ܡܚܫܒܬܝ̈ ܡܢ ܪܘܡܐ . ܐܢܬ ܚܢܢܐ ܕܡܫܬܥܝܢ ܥܠ ܟܝܢܗ ܫܒܝܚܐ ܡܪܝܐ ܒܨܝܬܢܝ ܘܝܕܥܬܢܝ .
P:4Macc [AB] ܕܝܢ ܐܦ ܕܣܟܠܐ ܡܢ ܗܕܐ ܡܬܚܙܐ ܐܢܬ ܇ ܐܢ ܗܘ ܕܟܕ ܡܬܚܫܚ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܗܝܢ . ܘܪܘܫܥܐ ܗܘ ܕܐܢܫ ܢܗܦܟ ܡܕܡ ܕܟܝܢܐ ܡܩܪܒ ܘܝܗܒ .
P:Rom [AB] ܕܝܢ ܂ ܡܢܐ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܐܚܘܟ . ܐܘ ܐܦ ܐܢܬ ܂ ܠܡܢܐ ܫܐܛ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܝܬ ܘܚܝܐ ܁ ܘܩܡ ܆ ܕܗܘ ܢܗܘܐ ܡܪܝܐ ܠܡܝܬܐ̈ ܘܠܚܝܐ̈ .
P:ApocBar [AB] ܚܘܝܬ ܠܥܒܕܟ ܚܙܘܢܐ ܗܢܐ . ܓܠܐ ܠܝ ܐܦ ܦܘܫܟܗ . ܝܕܥ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܡܘܡ ܐܢܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܫܬܥܒܕܘ ܠܟ ܘܠܢܡܘܣܟ .
P:Phil-Phlm [AB] ܕܝܢ ܩܘܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܝܠܦܬ ܘܐܫܬܪܪܬ ܆ ܝܕܥ ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܢ ܡܢܘ ܐܢܬ ܘܡܛܥܝܢܐ̈ ܢܘܣܦܘܢ ܥܠ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܁ ܟܕ ܛܥܝܢ ܘܡܛܥܝܢ .
P:3Macc [AB] ܠܬܠܬܝܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܒܒܒܠ : ܕܐܫܠܡܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܝܩܕܢܐ ܐܢܬ ܡܪܝܐ . ܘܐܘܕܥܬ ܠܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܘܚܕܢܟ ܪܒܐ ܘܥܫܝܢܐ .
P:Ps [AB] ܐܩܝܡܬ ܟܠܗܘܢ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ : ܩܝܛܐ ܘܣܬܘܐ ܐܢܬ ܒܪܝܬ ܐܢܬ ܗܘ ܐܝܡܡܐ ܘܕܝܠܟ ܗܘ ܠܠܝܐ : ܐܢܬ ܬܩܢܬ ܢܘܗܪܐ ܘܫܡܫܐ .
P:TweProph [AB] ܕܝܢ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐ ܬܚܝܒ ܠܝܗܘܕܐ : ܘܠܐ ܬܐܙܠܘܢ ܠܓܠܓܠܐ : ܐܢܬ ܥܡ ܢܦܩܬ ܫܘܩܐ̈ ܡܕܒܚܝܢ : ܥܡܐ ܕܠܐ ܡܣܬܟܠ ܥܦܩ ܙܢ‍ܝܬܐ .
P:Ps [AB] ܫܠܝܛ ܒܓܐܝܘܬܗ ܕܝܡܐ : ܘܕܠܘܚܝܐ ܕܓܠܠܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܡܫܬܩ . ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܡܢܘ ܐܟܘܬܟ ܥܫܝܢܐ : ܘܗܝܡܢܘܬܟ ܚܕܪܝܟ̈ .
P:ApocBar [AB] ܓܝܪ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܢܦܫܝ ܒܟܠܙܒܢ ܒܢܡܘܣܟ ܡܬܗܦܟܐ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܐܢܬ ܬܪܝܨܘܬܐ ܗܝ . ܐܘܕܥܝܢܝ ܗܟܝܠ ܦܘܫܩܗ ܕܗܢܐ ܚܙܘܐ .
P:Dan [AB] ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܗܒ ܠܝ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠܘܗܝ . ܘܐܢܐ ܩܛܠ ܐܢܐ ܠܗ ܐܢܬ . ܐܢܐ ܠܡܪܝܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܣܓܕ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܚܝܐ .
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܕܐܬܢܓܕܬ ܡܢ ܐܠܗܐ : ܙܠ ܘܐܟܪܙ ܠܟܠ ܐܢܫ ܪܒܘܬܗ ܐܢܬ ܩܒܠ ܠܚܘܢܝܐ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ . ܕܡܛܠܬܗ ܓܝܪ ܝܗܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܚܝܐ̈ .