simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܡܫܪܐ ¹³ܝX ܘܡܫܪܐ ¹² X ܡܚܝܬ |ܘܒܠܥܬ ܆ ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܐܦ ܐܢܬ X X¹ ⁷ܝ̇ Xdd X X¹ ⁰ܒܝܫܐ̈ dd X¹ܕܒܝܫܘܬܐ X ⁵ܘܕܠܐ ⁴ Xܐܦ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܟܕ ܡܕܡ ܠܝܬ ܠܟ ܡܢ ܕܝܠܗ̣ ܒܗ̇ܬ ܐܢܬ ܠܡܬܚܘܝܘ ܐܢܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܝܬܘ ܡܛܠ ܫܡܗ̣ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܐܬܐ̇ ܕܝܠܗ ܆ Xܢ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ²²ܠܡܚܪ ²³ ܝ ܡܫܘܙܥ ddX ܕܫܘܢܥ X¹ ܡܪܗ . ܐܢܬ ܐܘ ܚܣܕܐ̣ ²0ܐܘ ܚܣܡܐ̣ ²¹ܐܘ XX -0ܡܫܩܠܘܬܐ ܇ ܟܕ |ܐܡ̇ܪ
AbbaIs:Ascet . X0ܒܓܣܝXܐ ܕܝܢ̣ ܗܘܠܘܣ ¹ܠܐ ܢܫܬܡܥ ܩܠܟ . XX XX ܐܢ ܐܢܬ . XX ܐܢ ܗܘ̣ܝܬ ܡܬܦܘܩ̣ ܚܙܘܩ ܣܦܘܬܟ̈ ܆ |ܘܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܕܦ̇ܩܚ ܠܝ̣ ܥܕܪܝܢܝ ܇ ܠܐ ܬܫܒܩܢܝ ܠܡܚܛܐ ܠܟ ܡܛܠ ܐܢܬ . X ¹³ܩXX ¹² X ܡܥܕܪܢܝ ܇ ³ܒܐܝܕܝܟ̈ ܐܝܬܝ ܇ ܐܢܬ |ܝ̇ܕܥ
AbbaIs:Ascet ܗ̇ܝ ܟܝܢܝܬܐ ܕܝܫܘܥ̣ ܠܐ ܫܒ̇ܩ ܠܟ ܠܡܚܛܐ ²⁴ܒܡܕܡ ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܝܢ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ²² ܘܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܟܠ ܡܕܡ ܇ ܐܢ ²³ܦ̇ܠܚ
AbbaIs:Ascet ܠܗ̣ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܢܝܚܗ ²² ܕܒܣܪܐ . ²³ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬ X ܇ ¹ܡܢ ܒܬܪܟܢ ²0ܡܬܝܕܥ ܫܩܠ ܛܥܢܟ ܩܕܡ ܐܠܗܐ̣ ²¹ܕܡܚܒ
AbbaIs:Ascet XX ¹ X X4ܐܢ ܬܘܬܪ ܠܡܣܟܢܐ ܆ ܠܐ ܬܩܪܝܘܗܝ ܕܢܥܒܕ ܥܡܟ ܐܢܬ . ܐܡ̣ܪ ܐܒܐ ܐܫܥܝܐ : XܩܝXXX ¹ 1 X ܡܫܝܒܕ ܐܢܬ X ²ܐ̇ܙܠ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܡܫܒܠܐ̣ ܐܘ ܨܒܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܝ X ܇ ³ܐܢ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܚ̇ܙ ܐ ¹ܐܢܬ ܠܢܦܫܟ XX ܒܥܕܢܐ ܕܡܠܥܣܐ̣ ܐܘ ܟܕ ܠܐ ²ܐܟ̇ܠ
AbbaIs:Ascet ³ܒܙܒܢܐ ܡܢ ܚܫܐ̈ . ܡܛܠ ܕܩܦܣܝܢ ܒܨܢܝܥܘܬܐ ܢܦܫܗܘܢ ⁴ ܐܢܬ XXXbܘܠܐ ܬܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܟ̣ ¹ܐܢ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ²ܕܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet ܥܒ̇ܕܟ ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܢܬܬܒܪ ܨܐܕܝܟ̣ ܥܒܕܝܗܝ ܡܢܕܪܝܫ ܘܠܐ ܐܢܬ ܒܥܓܠ ܇ ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܐܢܐ ܕܥܒ̇ܕܐ ܆ ܗܒܝܗܝ ܡܚܕܐ ²ܕܥܒ̇ܕ
AbbaIs:Ascet X ¹ X ܠܐ ܬܫܘܛ ܐܢܘܢ ܘܡܛܫܝܐܝܬ ܬܐܙܠ ܬܠܥܣ ¹ܘܬܪܦܐ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܬ ܠܟ ܚܒܝܒܐ̣ ܘܒܗ̇ܬܬ ²ܕܬܕܒܪ X ܘܒܗ̇ܬ ܐܢܬ X ²ܘܐܢXܡܗܠXܝ
AbbaIs:Ascet ܨܝܕ ܐܢܫ ܪܚܡܟ ܕܬܐܡܪ ܠܗ ܡܠܬܐ ܡܛܘܠ ܣܘܥܪܢܟ̣ ³ ܘܬܐܡܪ ܐܢܬ ⁸ܛܝܒܘܬܐ . XX ܘܐܢ ¹ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܒܐܘܪܚܐ ܥܡ ܐܚܐ̣̈ ²ܘܡܣܛܐ
AbbaIs:Ascet ܠܡܬܠ ܢܦܫܟ . ܗܐ ܗ̣ܘ ܡܢܐ ܝܗ̣ܒ |ܠܟ ܆ ܘܐܢܬ ܡܢܐ ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܦ̇ܪܩ ܐܢܘܢ ܆ ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܠܐ ܚܠܦ ܐܝܠܝܢ ܕܐܚܒܘܟ ²⁴ܡܫܟܚ
AbbaIs:Ascet ܒܢܦܫܟ ²⁹ܒܬܢܚܬܐ̈ ܇ ³0ܘܕܠܐ ³¹ܡܡܬܘܡ ܬܗܘܐ ܦܨܝܚ ܐܘ ܐܢܬ ܘܢܥܒܕ ܥܡܟ ²⁸ܪܚܡܘܗܝ̈ ܇ ܘܬܪܓܫ ²⁷ܒܢܦܫܟ ²⁸ܕܥܡ̇ܠ
AbbaIs:Ascet ܐܚܝ̣ X ²ܐܝܟܢܐ ܒ̇ܥܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ̣̇ ܕܐܟܘܬܗ ܢܗܘܐ ܚܠܝܡܐ ܐܢܬ ܕܡܫܝܚܐ̣ ²⁵ܘܡܢ ²⁸ܒܣܪܗ̣ X ²⁷ܢ ܘܡܢ ܓܪܡܘܗܝ̈ . ²⁸ܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet : ܠܐ ܬܕܟܪ ³0ܣܟܠܘܬܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܐܢܬ ܬܕܟܪ ³¹ܣܟܠܘܬܗ̈ ܐܢܬ : ܫܒܘܩ X ²ܠܝ : ܘܐܢܬ ²⁷ܕܘܝܐ ²⁸ ܬܫܒܘܩ ܇ ܐܢ ܕܝܢ ²⁹ܐܡ̇ܪ
AbbaIs:Ascet ܥܡ ܚܫܐ̈ ܆ ⁴ܠܐ ܬܬܩܛܥ̣ ܐܠܐ ܫܕܝ ܢܦܫܟ ܥܠ ܡܪܝܐ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ : ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܡܘܒܕ ܠܟܘܠ ܦܐܪܐ̈ ܕܕܝܪܝܐ̈ . ²ܐܢ ³ܡܬܟܬܫ
AbbaIs:Ascet ܥܝܢܝܟ̈ ܆ ܠܐ ܓܐ̇ܪ ܠܒܟ X⁰ Xܝ 80ܐܢ ܡܗܠܟ ܥܡܟܘܢ ܣܒܐ ܐܢܬ |ܠܐ ܬܚܘܪܐܦ ܠܐ ²ܒܠܒܘܫܐ ܕܢܫܐ̈ ܇ X ܐܢ ܕܝܢ ³ܢ̇ܛܪ
AbbaIs:Ascet ܇ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܐ ܫ̇ܡܥ ܠܟ̣ ⁰ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ . ܫܒܘܩ ܐܢܬ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܐܠܐ ܡܛ̣ܝܬ ܕܬܥܒܕ ܗܠܝܢ ܆ ܠܣܪܝܩܘܬܐ ³⁸ܡܨܠܐ