simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:LuqArabs ܒܗܢܐ ܐܬܪܐ : ܘܐܒܐ ܘܗ̇ܘ ܕܝܠܝܕ ܡܢܗ ܚܕ ܒ̇ܪܝܢܢ ܠܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܒܣܘܪܬ ܐܠܒܠܪ . . ܠܐ ܝܡܐ ܐܢܐ ܒܗܢܐ ܐܬܪܐ . ܘܐܢܬ ܢ̇ܚܬ
PhiloxMab:TenMem ܒܐܣܟܡܐ ܘܒܛܥܝܘܬܐ . ܘܐܡܪܬ ܦܓܪܐ . ܘܪܒ̇ܐ ܗܘܐ ܦܓܪܐ . ܐܢܬ ܡܢ ܐܒܐ . ܫܩܠ ܠܗ̇ܘ ܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܀ 16ܠܡܢܐ ܡܡܠܠ
Eph:madCrucifix ܓܪܣܐ ܝܥܢܐ ܚܒܪܗ X¹ ܕܗ̇ܘ ܓܝܣܐ ܕܩܛܠ ܠܐܕܡ ܒܝܫܐ ܢܟܠ ܩܛܠ ܐܢܬ ܕܓܢܬܐ X ²ܠܚܠܘܠܗ̇ ܕܓܢܬܐ X ܐܥܠܗ ܒܬܫܒܘܚܬܐ 14ܐܝܟܐ
Sahd:BookPerf ܡܢ ܨܥܪܐ ܘܡܘܬܐ . ¹⁰ܠܐ ܗܘܐ ܕܙܩܝܦܐ ܕܚܣܕܐ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܡܠܘܢ ܕܝܢ̣ ܠܡܫܝܚܐ X [XXX]̇ܕܡܢ̣ܘ ܐܢܬ ܬܠܡܝܕܐ ܕܕܚ̇ܠ
SevAnt:LuqGramm ܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܣܝܣ̈ ܇ ܘܬܪܝܢ̈ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܦܢ ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܒ̣ܪ ܠܗܝ̇ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܝ ܕܥ ܗܟܝܠ ܕܟܕ ܐܡ̇ܪ
JacSer:memHomCreat X ܠܘܐܝ̣ܬܝܐܐܢܬ ܐܘ ܡܪܚܐ ܀ XX XX 955ܥܦܪܐ ܕܢܓܢ̣ܣܗ ܛܪܦ ܐܢܬ ܀ ܥܦܪܐ ܠܡ ܐܢܬ ܐܦ ܠܗ ܠܥܦܪܐ ܒܡܘܬܐ ܬܗܦܘ̇ܟ : ܒܪ ܕܚܝ̣ܚܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܒܙܒܢܗ ܕܗܢܐ ܩ̣ܛܠܗ ܠܡܟ ܠܩܐ ܢ ܂ ܠܡܟ ܕܝܢ ܠܫܒܥܝܢ̈ ܐܢܬ ܡܢ ܩܐܝܢ ܥܕܡܐ ܠܗܢܐ ܂ ܫܒܥܐ̈ ܕܪܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܐܒܗܐ̈ ܡܫܟܢܢ
AbbaIs:Ascet ܕܬܐܙܠ ܒܬܪ ܡܪܢ ܝܫܘܥ̣ ܢܛ̇ܪ ܐܢܬ ܡܠܬܗ ܇ ܘܐܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܐܢܬ XX ܒܪܘܚܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . 0 ¹ X ܐܢ ܒ̇ܥܐ
Shub:BookGifts ܣܝܒܪܬܟ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܠܐ ܒܠܝܠܐ . ܟܠܝܘܡ ܫܩܘܠ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܆ ܐܢܬ ܕܒܪܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܠܐ ܬܦܘܫ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܨܘܡܐ ܪܡܫܝܐ ܟܕ ܡܡܫܚ
Ath:ExposPs . ܘܫܢܝܟ̈ ܠܐ ܢܓܡܪܢ̈ . ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܘܢ ܡܪܝܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܘܐ ܡܪܛܘܛܐ ܬܚܠܦ ܐܢܘܢ ܘܢܬܚܠܦܘܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܟ
BarṢal:ComGosp ܀ ܐܝܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̇ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܐܒܐ ܂ ܒܪܢܫܐ ܂ ܐܘ̇ ܐܢܬ ܕܐܒܐ ܩ̣̇ܕܫܗ ܘܫܕܪܗ ܠܥܠܡܐ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܓܕܦ
JacSer:memLuqJews ܐ̇ܡܪ ¹0ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܘܗܘܐ ¹¹ܙܪܥܗ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܕܘܝܪ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ⁸ܕܥܡ ܐܒܪܗܡ . 295ܡ̣ܢܝ ܠܡ ܠܟܘܟܒܐ̈ ⁹ܐܢ ܡܫܟܚ
EliaNis:Chron ܥܠ ܗܕܐ ܫܬܐܣܬܐ ܚܕ ܃ ܝ̤ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܬܘܬܗ ܕܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܂ ܐܢܬ ܫܬܐܣܬܐ ܕܫܢܬܐ ܂ ܘܗ̣ܝ ܗܝ ܫܬܐܣܬܐ ܙܥܘܪܬ ܐ ܂ ܘܡܐ ܕܡܘܣܦ
IsaacAnt:memHom ܒܥܝܬ ܟܟܪܝܬܐ : ܒܝܕ ܦܓܪܐ ܕܕܒܘܪܝܬܐ . ‏ ‏ܒܕܒܘܪܝܬܐ ܠܟ ܐܢܬ . ‏ ‏ ܝܕܥܬܟ ܠܒܫܬ ܐܢܘܢ : ܘܢܗܪܬ̥ ܐܢܘܢ ܒܟܠ ܡܕܡ ܀ ‏
Chrys:ComJohn1 ܘܪܗ̇ܛ ܐܢܬ . ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ ܡܦܩ ܐܢܬ . ܐܦܢ ܠܐ ܒܥ̇ܝܢ ܐܢܬ ܗܘܘ ܡܢ ܕܠܡܬܝܠܦܘ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܐ ܕܝܢ ܕܠܟ ܢܚܙܘܢ ܕܩܥ̇ܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐ ܡܬܟܚܕ ܐܢܬ . ܘܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܟܠܡܕܡ ܫܓܫ ܐܢܬ ܘܐܚܪܢܝ ܟܕ ܐܢܬ ܠܐ ܒܠܝܠܬܐ ܣ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܟܬܪ . ܘܟܕ ܣܩܘܒܠܐܝܬ ܩܐܡ
SevAnt:LuqJul ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ : ܐܠܐ ܠܐ ܡܬܘܡ ܗ̣ܘܐ ܗܢܐ ܥܬܝܪܐ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܝܠܢ . ܐܪܐ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܚܙܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܢܬ ܦ̇ܪܫ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܠܗܕܐ ܓܠܝܐܝܬ ܆ ܒܬܫܥܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܠܥܙܪ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܢܬ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܆ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܠܗܝܢ ܡܚܘܐ̣ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܂ ܚ̇ܙܐ
SevAnt:Epist ܠܥܠܡܐ ܐܢܬ ܘܝܒܪ ܐ-ܢܬ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܆ ܗ̇ܝ ܟܕ ܠܐ ܐܢܬ ܕܬܐܪܬܟ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܫܬ . ܐܠ ܘܠܐ ܬܫܓܘܡ . ܘܐܢ̣ܝܢ̇ ܥܒܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܬܘܒ ܠܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܒܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܢܗܪ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܬܘܒ ܐܢܬ ܣܓܝ ܬܚܝܬ ܡܘܕܝܐ ܬܛܫܐ . ܠܘܬ ܕܝܢ ܡܢܪܬܐ ܕܥܕܬܐ ܟܕ ܣ̇ܠܩ