simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܒܐܢܬܬܐ ܆ ܠܐ ܬܒܥܐ ܫ̇ܪܝܐ . ܒܛܝܡܐ ܐܙܕ̣ܒܢܢ̇ ܘܪܒܬܐ . ܐܢܬ ܗܘܬ ܠܝ̇ ܟܕ ܐܡ̇ܪܐ ܆ ܫ̇ܢܐ ܡܢ ܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܐܘ- ܐܢܬ . ܐܣܝܪ
IsaacAnt:memHom : ܠܐ ܬܪܚܡ ܠܦܠܝܓܘܬܐ . ‏ ‏ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܚܘܕ ( ܐܝܟ ܚܕ : ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܥܕܘܪܐ : ܐܢ ܠܩܢܘܡܟ ܥܕܪ ܐܢܬ ܀ ܐܢ ܪܚܡ ܗܝܡܢܘܬܐ
PhiloxMab:TenMem . ܐܠܐ ܐܚܘܕ ܟܠܗ ܣܕܪܐ ܕܡܠܬܐ ܡܢ ܠܥܠ ܘܢܝܗܝ ܘܐܗܦܟ ܥܠܝܗ̇ ܐܢܬ ܘܡܢܬܫ ܐܢܬ ܦܬܓܡܐ̈ . ܡܢ ܗܕܐ ܓܝܪ ܣܟܠܐ XX܏ܠܠܘܡܐ ܡܬܚܙܐ
Cyr:ComLuke ܬܣܬܓܦ ܟܕ ܢ̇ܣܒ ܐܢܬ ܂ ܕܕܐܝܟ ܐܝܟܢ̣ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ ܂ ܐܬܝܐ ܐܢܬ ܃ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܢܘܟܪܝܬܐ ܝ ܕܝܠܗ ܡܫܡܠܝܐܝܬ̣ ܂ ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܣܦܝܩܐܝܬ ܃ ܘܠܘܩܒܠ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܟܬܝܒܝܬܐ̈ ܩܐ̇ܡ ܐܢܬ ܥܡ ܐܢܬ ܠܡ̣ܢܘ ܗܟܝܠ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܢܬܩ̇ܪܒ ܆ ܠܟ ܕܡ̇ܕܓܠ ܐܢܬ ܘܫ̇ܛܪ
SevAnt:CathHom : ܕXܒ̣ܚܬܐ ܗܕܐ ܡܠܝXܬܐ ܘܕܠܐ ܕܡܐ : ܘܐܩ ܬܫܡܫܬܐ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܢ̣ܚܣܪܢ̈ ܠܢܨܝܚܘܬܗ ܕܙܠܝܩܐ ܆ ܐܘ X ܝ̇ܕܥ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ⁷⁴ܬܐܬܐ ܠܘܬ ܡܣܟܢܐ ܕܥܬܪ ܡܢܟ . ܐܢܬ ܡܒܘܥܐ ܐܢܬ ܕܡ̣̇ܫܩܐ ܐܢܬ ܝ ⁷ܗ̣ܘ ܡܢܗ . ܐܢܐ ܣܢܝܩ ܐܢܐ ܕܡܢܟ ܐܥܡܕ ܐܝܟ ܚܣܝܪܐ : X ܠܘ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܡܢܘ ܚܙܘܐ ܡܠܠ ܗܫܐ ܣܘܥܪܢܐܝܬ ܢܒܝܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܠܛܝܒܘܬܐ ܢܩܪܐ ܬܦܫܩ ܥܠ ܓܠܝܢܗ ܐܘ ܚܙܩܝܐܝܠ ܡܘܢ ܐܡܪ
JacSer:memElijFireDown ܐܫܡܥܝܗ̇ ܗܘܝ ܠܝ ܦܘܡܐ ܘܡܕܥܐ ܘܩܠܐ ܘܗܘܢܐ ܪܒܐ 10 ܐܢܬ ܪܡ ܗܘ ܡܐܡܪܗ ܡܢ ܠܫܢܐ ܒܟ ܢܬܡܠܠ ܘܪܒܐ ܡܠܬܗ ܡܢ ܣܦܘܬܐ̈
PhiloxMab:Disc ܒܥܒܕܝܟ̈ . ܘܡܐ ܕܐܘܦܝ ܥܘܫܢܐ ܕܗܕܡܐ̈ ܆ ܡܬܥܫܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܘܬܗ̇ . ܘܡܐ ܕܩܪܬ ܚܡܝܡܘܬܗ ܆ ܡܢ ܪܬܚܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܡܬܚܡܡ
PhiloxMab:Disc ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ . ܗܘܝܐ ܓܝܪ ܕܟܝܐ ܘܩܠܝܠܐ ܆ ܐܦ ܨܠܘܬܟ ܇ ܐܢܬ ܐܦ ܦܓܪܟ . ܗܘܝ ܩܕܝܫܐ ܒܦܓܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܆ ܡܛܠ ܕܒܝܬ ܡܫܪܝܐ
JacSer:memMarEph ܚܡXܐ XXXܩX X -- ܡܘܢ X 134 XXX ܒܛܥܡܬܗ̈ ¹ܢ̇ܗܪ ²ܡܕܥܐ X ܐܢܬ X -- ܠܝܓXܐ ܘܢܝܫܐ X 133 ܐܢܘܢ . ܡXܐ ܕܚܝܐ XXX X -- ܡܫܩܐ
SevAnt:CathHom ܒܡܠܟܘܬܟ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ . ܢ̇ܗܘܐ ܠܗ ܕܫܥܬܐ ܒܘܣܡܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܐܡ̣ܪ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܬܕܟܪܝܢܝ ܡܪܝ ܐܡܬܝ ܕܐ̇ܬܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܘܩܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܠܗܪܟܐ ܢܝܬܝܟ ܠܒܝܬܗ ܕܐܣܝܐ ܠܘ ܐܢܬ ܨܦܬܐ ܐܢܫ ܚܝܐ ܒܗ̇ ܥܬܝܪܐܝܬ ܠܐ ܒܥܝܕܐ ܬܤܛܐ ܠܘܬܢ ܟܕ ܥܒܪ
SevAnt:CathHom Xܝ ܆ ܐܠܐ . ܠܐ . ܡ̣ܣܝܘܬܐ ܡܙ̇ܡܢ ܐܢܬ ܠܦܓܪܐ ܕܝܠܝ . ܐܢܬ . ܐܠܐ ܐܦ ܟܕ ܡ̣ܠܐ ܦ̇ܩܕ ܐܢܬ ܕܢ̣ܒܕܪܘܢ ܥܠܝ . ܠܐ ܡ̣ܨܪܦ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ̇ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܇ ܕܒܓܠܦܢܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܐܢܬ ܇ ܕܠܐ ܐܘ̣ܕܝܬ̇ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܗ̇ܝ ܡܢܗܪܬܐ ܇ ܘܒܗܬܬܐ ܡ̇ܛܝܒ
P:4Macc [AB] . ܟܕ ܗܢܝ ܠܢ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܪܝܫܝ̈ ܗܕܡܝ̈ ܦܓܪܢ ܠܚܒܠܐ ܝܗܒܝܢ ܐܢܬ ܠܟ ܠܫܢܐ ܦܣܘܩܝܗܝ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܕܐ ܐܦ ܠܫܢ ܡܚܫܒܬܢ̈ ܦܣܩ