simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܐܘ- ܦܐܪܝܫܝܐ ܆ ܠܓ̣ܫܬܐ ܕܐ̣ ܝܕܐ ܡܥ̇ܩܒ ܐܢܬ ܆ ܘܐܝܟ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܬܪܝܨܐܝܬ ܪ̈ ܢܬ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܥ̣ܒܝܐܝܬ ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqJul . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕ ܘܕܡܬܛܪܛܥܢ ܐܢܬ . ܘܐܘܡܠܬܐܐܘ ܗܕܡܐ ܡܪܝܡܐܢܬܐܘ ⁸ܡܘ X XXXXܐܢܬ ܘܣܐܡ
JacSer:memLuqJews ܕܝܢ ܡܛܠ ܓܢܣܟܝ ܪܒܐ ܗܐ ܐܫܬܢܝܬ ܆ ܘܠܒܪ ܡܪܟܝ ܒܩ̇ܝܣܐ ܬ ܐܢܬ ܐ ܪܒܐ ܆ 120ܢ̇ܛܪܐ ܢܦܫܗ̇ ܡܢ ܨܘܚܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܬ ܙܕܠܠ .
DionAr:MystWritings ܆ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܐܡܪ̇ ܝܢܢ ܕܗ̣ܘ ܢܗܘܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܢܬ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܪܩܕܡܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܀ ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ
PhiloxMab:Disc ܥܡܗ̇ ܘܙܟܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܐܝܟܐ ܕܒܥܝܐ ܗܘܬ ܕܬܙܟܝܟ ܆ ‏ ‏ܟܠ ܐܢܬ ܘܪܓܬ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܠܟ ܕܬܫܥܒܕ ܆ ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܬܚܬܐ
IsaacAnt:memHom ܐܢ ܬܨܒܐ : ܕܒܪܐ ܡܪܐ ܕܥܠܝܐ̈ ܀ ܗܐ ܦܓܪܟ ܗܝܟܠܩܘܕܫܗ : ܐܦ ܐܢܬ ܐܟܘܬܗ ܀ ܘܚܙܝ ܕܚܠܦ ܓܒܪܝܠ : ܗܐ ܡܪܗ ܒܦܓܪܟ ܥܡܪ . ܐܘܢܐ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܆ ܕܦܪܙܠܐ ܕܡܬ̣ܥܢܐ ܥܡ ܢܘܪܐ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܢܘܪܐ ܡܥܒ̣ܕ ܂ ܐܢܬ ܕܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܟܠ ܡ̣ܨܐ̣ ܂ ܘܚܝܠܗ ܕܝܠܗ ܠܒ̣ܫ ܂ ܐܬ̇ܚܫܒ
Ps-Zach:EccHist ܒܪܟܝܗ̇ ܠܒܬܘܠܬܐ ܝX ܗܕܐ ܂ ܘܚܕܬܝܗ̇ ܒܪܘܚܐ ܂ ܘܡܢ ܕܪܝܫ ܐܢܬ ܚܫܘܟܐ ܠܢܗ ܪܐ ܂ ܘܡܢ ܛܥܝܘܬ ܐ ܠܫܪܪܐ ܂ ܘܡܢ ܡܘܬܐ ܠܚܝܐ̈ ܆
SevAnt:LuqJul ܠܗ ܠܦܘܪܫܐ : ܟܕ ܛܥ̇ܐ ܐܢܬ ܠܦܠܣܪܘܬܟ ܗ̇ܝ ܕܟܬܒ̣ܬ : ܘܐ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܒܟܠܡܕܡ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܒܗܢܐ ܡܐܡܪܘܢܐ : ܡ̇ܥܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܗܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܟ̇ܠܐ ܘܘܐ ܠܝ ܕܐ . ܡܠܠ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܐܢܬ . ܘܚܘܝ ܠܝ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܡܛܠ ܒܪܝ ܕܚ̇ܙܝܬ ܕܥܠ ܝܘܬܪܢܟ ܚܦܝܛ
JnEph:ActsEastSaints ܘܡܬܡܟܟ ܐܢܬ ܘܫܐ . ܠ ܐܢܬ ܪܚܡܐ̈ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܣܟܠܘܬܟ ܗܕܐ ܆ ܐܢܬ ܠܡܪܝܗ̇̈ . ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܆ ܕܐܢ ¹ܫܡ̇ܥܬ ܠܢ ܘܡܗܦܟ
Pall:LausHist ܕܘܝܐ X ¹⁵ܘܬܚܘܒܐ ܝX ¹ܘܡܠܐ ܝ ¹⁷ܛܡܐܘܬܐ Xܝ . ¹⁸ ܦܢܝ ܕܝܢ ܐܢܬ ܗܟܝܠ X ¹²ܐܦܣܩܦܐ Xܝ ¹³ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܝ : ¹⁴ܠܐ ܡܫܬܘܕܐ
Eph:memHom ܠܦܘܬ ܛܘܟܣܗ ܕܟܝܢܐ ܗ̇ܝ ܕܒܡܢܬܐ ܘܕܒܐܝܠܝܢ ܢܬܦܪܣ ¹ܠܗ ܐܢܬ ܐܘܠܨܢܐ ܕܒܝܕ ܟܐܒܐ̈ ܘܟܘܪܗܢܐ̈ X X4ܩ̇ܪܐ ܠܡܘܬܐ ܕܪܚܡ
P:Gal-Eph [AB] ܠܥܡܡܐ̈ ܕܝܗܘܕܐܝܬ ܢܐܚܘܢ . ܚܢܢ ܓܝܪ ܕܡܢ ܟܝܢܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܪܡܐܝܬ ܚܝܐ ܐܢܬ ܂ ܘܠܐ ܝܗܘܕܐܝܬ ܆ ܐܝܟܢܐ ܐܠܨ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܚܘܪܒܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܝܬܒܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܥܡ̇ܪ ܥܡܟ ܘܠܝܬ ܠܗ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܇ ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܬܣܥܘܪ ܠܘܬܗ̣ ܟܕ ܝ̇ܕܥ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܡܪܓܫ ܐܢܬ ܇ ܘܕܡܫ̣ܪܪ ܐܢܬ ܠܡܠܬܐ ܕܡܡܬܠܢܐ̣ ܕܐܡ̣ܪ ܆ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܚ̇ܕܐ ܐܢܬ ܘܢܩ̇ܫ ܐܢܬ ܦܟܐ ܇ ܘܟܕ ܂ X XXX ܥܠܝܟ ܓܚ̇ܟ
JacSer:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܘܡܪܟ̣ ܂ ܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܕܢܘܗܪܐ̇ ܂ ܕܛܝܒ2 ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܥܘܬܪܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ̇ ܂ ܝܘܡܢ ܘܠܡܚܪ ܘܠܥܠܡ ܂ ܘܠܗܢ̇ܐ ܡܫܪ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܡܛܠ ܕܬܛ ܂ ܥܐ ܇ ܘܕܡܦܝܣܢܐ ܐܝܬܟ ܬܣ̣ܬܒܪ ܃ ܠܬܪܝܢ̈ ܕ ܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܓܝܪ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܒܢܐ ܘܣ̇ܬܪ ܃ ܕܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ
PhiloxMab:TenMem . ܕܠܐܝܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܘܝܬ ܬܠܡܝܕܐ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܐܢܬ ܚܪܢܐ ܘܥܡܪ ܒܗ . ܢܒܗܬ ܝܘܠܦܢܟܘܢ ܡܐ ܦܟܝܗ . ܘܟܡܐ ܣܟܠܬ ܐܦ
P:Ezek [AB] ܠܥܠܡ . ܥܠ ܨܝܕܢ . ܘܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܠܡܐܡܪ . ܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܠܟ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ : ܢܬܡܗܘܢ ܥܠܝܟ : ܘܗܘܐ ܐܢܬ ܠܐܒܕܢܐ : ܘܠܝܬ