simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Job [AB] ܠܗ ܐܝܟ ܩܡܨܐ . ܐܘ ܡܕܚܠ ܐܢܬ ܠܗ ܒܕܚܠܬܐ . ܚܦܪ ܒܥܘܡܩܐ : ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܣܘܣܝܐ ܓܢܒܪܘܬܐ . ܘܡܠܒܫ ܐܢܬ ܨܘܪܗ ܙܝܢܐ . ܡܙܝܥ
JnDalya:Epist ܠܓܘ ܕܡܘܼܬܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܟܕ ܡܠܝܐ ܚܼܫܟܐ . ܡܛܠ ܕܒܪ ܫܥܬܗ ܐܢܬ ܦܿܠܘܚܐ ܐܼܨܕ ܚܝܿܪܟ ܠܓܘ ܡܢ ܕܡܼܘܬܐ ܒܿܪܝܬܐ . ܘܡܫܼܟܚ
P:Sam [AB] ܒܥܝܢܝ̈ ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ ܕܐܠܗܐ : ܒܪܡ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܐܢܬ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܥܢܐ ܐܟܝܫ ܘܐܡܪ ܠܕܘܝܕ : ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܛܒ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܣܝܒܪ ܇ ܘܡܐ ܕܬܘܒ ܡܣܝܘܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ ܩ̣ܪܒܘ ¹ܠܩܕܡܝܟ . ܐܢܬ ܚܘܫܒܟ . ܦ̇ܩܚܐ ܠܝܟ ܗܫܐ ܘܦܫܝܩ ܠܟ ܬܘܦܘܟ . ܕܠܡܐ ܡܫܟܚ
SevAnt:LuqJul ܕܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܬܚܙܐ . ܕܐܠܗܐ ܐܟܚܕܐ ܘܒܪ XXXX⁰ ܐܢܫܐ ܐܢܬ . XX ܠܐ ܡܦܨܝܐ ܠܟ ⁷ܡܢ ܕܚܠܘܠܐ̈ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐ . ܠܐ ܡܬܪܡܐ X
ActsMari . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܐܢܗܘ ܕܟܘܪܗܢܐ ܕܪܡܐ ܐܢܐ ܒܗ ܬܚܠܡ . ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ . ܟܠܡܕܡ ³⁹ܓܝܪ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܐܠ ܐܢܬ ܡܢܗ ܢܣܒ
IsaacAnt:memHom ܡܬܚܫܒ ܐܢܬ ܒܙܕܩܬܐ ܀ ܡܢ ܝܗܘܒܐ̈ ܚܫܝܒ ܐܢܬ ܗܘ : ܟܕ ܢܣܘܒܐ ܐܢܬ ܠܕܝܠܟ : ܕܝܠܟ ܒܠܚܘܕ ܡܬܚܙܝܐ . ‏ ‏ܘܟܕ ܗܘ ܡܣܓܐ ܝܗܒ ܠܟ :
P:ProvQohSong [AB] ܕܕܝ : ܐܦ ܒܣܝܡ ܐܢܬ . ܐܦ ܥܪܣܢ ܪܨܝܦ . ܩܪܝܬ̈ ܒܝܬܢ ܐܪܙܐ̈ : ܐܢܬ ܩܪܝܒܬܝ . ܗܐ ܫܦܝܪܐ ܐܢܬܝ . ܥܝܢܝܟܝ̈ ܕܝܘܢܐ . ܗܐ ܫܦܝܪ
Eph:madFaith ܥܘܢܝܬܐ : ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܬܡܝܡܐ̈ ܕܗܝܡܢܘ ܒܟX ܒ 2ܒܗܘܦܗ ܐܢܬ XX ·ddܪܫXܝ X -- ⁷ܒܡܐܪܝܬXܐ ܠܘ ܒܟ ܕܝܠܟ ¹ ܕܡܢ ܟܠ ܥܠܝ
IsaacAnt:memHom ܡܪܝ ܡܢ ܡܕܝܪܟ̈ : ܐܬܬܚܬܝܬ ܠܐܬܪܢ ܫܝܛܐ ܀ ܘܟܢܫܬ ܐܢܬ ܀ ܟܢܫ ܓܦܘܗܝ̈ ܘܡܬܬܚܬܐ : ܕܡܠܦܢܐ ܠܐܢܫܐ ܒܗܘܐ . ܕܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܢܫ 0ܝ ܢܫܐܠܟ ܂ ܒܗܕܐ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܢܦܩܬ ܂ ܐܢܬ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܂ ܗܫܐ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܃ ܘܠܐ ܣܢܝܩ
Chrys:ComJohn1 ܐܠܐ ܐܢ ܐܢܫ ܢܫܐܠܟ . ܕܐܝܟܢܐ ܚܝ̇ܐ ܕܠܐ ܫܘܠܡ ܒܬܪܟܢ ܗܘܝܢ ܐܢܬ ܡܡܠܠܝܢܢ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܣܬܪܕ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܐܠܗܐ ܆ ܠܘܬ ܥܘܕܪܢܗ ܩܕܡܝܐ ܀ ܘܠܐ ܬܣܝ̣ܡ ܠܐܠܗܐ ܒܚܪܬܐ ܆ ܐܢܬ ܠܟ ܡܪܝܐ ܩܕܡܝܐ ܆ ܠܘܬ ܚܘܫܒܐ ܘܨܝܕ ܡܠܬܐ . |ܕܬܗܘܐ ܐܦ
JacSer:memElishAppSaints ܡܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܕܒܥܐ ܠܟ ܡܠܐ ܗܘ ܒܝܬ ܓܙܟ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܚܣܪ ܡܢ ܐܢܬ ܒܬܗܪܐ ܪܒܐ ܠܟ ܫܦܝܪ ܠܟ ܬܬܠ ܟܠ ܝܘܡ ܟܠ ܫܐܠܬܐ̈ ܕܠܐ ܚܣܪ
P:Deut [AB] . ܢܡܚܝܟ ܡܪܝܐ ܒܫܘܚܢܐ ܒܝܫܐ ܥܠ ܒܘܪܟܝܟ̈ : ܘܥܠ ܫܩܝܟ̈ : ܐܢܬ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܟ̈ . ܘܗܘܝܬ ܟܡܗ ܡܢ ܚܙܘܐ ܕܥܝܢܝܟ̈ ܕܚܙܐ
P:Luke [AB] ܆ ܗܒ ܬܐܓܘܪܬܐ ܘܬܬܦܪܩ ܡܢܗ . ܕܠܡܐ ܢܘܒܠܟ ܠܘܬ ܕܝܢܐ ܇ ܐܢܬ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܙܠ ܐܢܬ ܥܡ ܒܥܠܕܝܢܟ ܠܘܬ ܐܪܟܘܢܐ ܆ ܥܕ ܒܐܘܪܚܐ
PhiloxMab:TenMem ܟܠ ܥܡ . ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܚܕ ܡܕܡ ܫܐܕܐ ܡܓܫܡܐ . ܘܡܢ ܕܡܘܬܟ ܡܣܒܪ ܐܢܬ . ܘܡܫܬܥܐ ܒܟܠ ܕܚܠܢ̈ . ܘܡܫܬܚܠܦ ܐܢܬ ܠܟܘܠ ܗܝܡܢܘ . ܘܗܘܐ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܟܕ ܡܕܡ ܠܝܬ ܠܟ ܡܢ ܕܝܠܗ̣ ܒܗ̇ܬ ܐܢܬ ܠܡܬܚܘܝܘ ܐܢܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܝܬܘ ܡܛܠ ܫܡܗ̣ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܐܬܐ̇ ܕܝܠܗ ܆ Xܢ
JacSer:memPraisTab ܡܢ ܬܫܡܫܬܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ : ܩܪܐ ܠܒܪܝܬܐ̈ ܘܐܩܝܡ ܐܢܝܢ ܥܠ ܐܢܬ ܡܛܠܬܟ : ܕܢܫܡܫܢܟ̈ ܒܟܝܢܝܗܝܢ̈ ܘܥܝܕܝܗܝܢ̈ ܀ ܕܠܐ ܬܒܛܠ
SevAnt:LuqJul ܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܡܢܗ ܥܠ ܐܒܐ ܣܐܡ ܠܗܝܢ ܀ ⁰ܝ ܐܢܬ ܕܒܪܐ : XXXXX0 ܟܕ ܛܒ ܟܠܡܕܡ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܥܒ̣ܪ . . ܚ̇ܙܐ