simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet . ܗܕܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܚܕܘܬܗܘܢ ܕܫܐܕܐ̣̈ ܟܣܝܘܬܐ ܕܡܚܫܒܬܐ̈ . ܐܢܬ ܕܡܩܪܒܐ ܥܡܟ ܆ ܠܐ ܬܒܗܬ ܕܬܓܠܝܗ̇ ܩܕܡ ܐܒܗ̇ܬܐ ܇ ܘܡܬܬܢܝܚ
Sahd:memSolitar ܐܦ ܚܣܕܐ . ܕܟܐܡܬ ܓܝܪ ܡܝܬܪܘܬܐ ܗ̣ܝ ܠܟ ܗܕܐ ܕܟܕ ܐܢܬ ܫܦܪ ܐܢܬ . ܗ̣ܘܐ ܠܡ ܝܚܝܕܝܐ ܘܠܐ ܐܟܫܪ . [68]ܐܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܡܣܝܒܪ
ChalcedWrit ܕܢܛܝܪܝܢ . ܐܟܚܕ ܐܘ ܐܝܟ ܬܪܝܢ̈ : ܐܡܪ X ܠܗ . ܐܢܬ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܗܦܟ ܕܐܝܟܢܐ ܡܫܐܠ
SevAnt:LuqGramm ܕܬܬ̇ܚܡ ܠܩܛܣܛܣܝܣ ܡܘܒܕܢܝܬܐ ܀ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܘܣܦ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܡܝܐ̈ ܕܣܘܓܦܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܐܠܐ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܚܠܝܡܐ̣̈ ܆ ܨ̇ܒܐ
JnDalya:Epist . ܥܣܩܐ ܗܕܐ ܠܦܪܘܫܐ̈ ܝܠܦܝ̈ X ܚ̣ܟܡܬܐ ܫ̇ܛܘܪ ܬܐ . ܐ ܢ̇ܐ ܐܢܬ 12ܘܐܢ ܡܚ̇ܒܠܐܝܬ ܩ̇ܝܡܐ ܝ̇ܠܕܬܐ . ܢܘܫܩܬܐ X ܠܡܘܢ ܒ̇ܥܐ
IsaacAnt:memHom ܀ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܐܦ ܚܡܬܐ : ܒܟܝܢܐ ܡܐܢܐ ܕܐܢܫܐ . ‏ ‏ܠܘ ܕܚܕܕܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ . ‏ ‏ܕܡܥܕܪܢ̈ ܒܗ̇ ܣܥܪ ܐܢܬ : ܘܡܢ ܕܡܣܓܦܢ̈ ܡܕܥܟ
SevAnt:madHym ܟܠ ܡܕ ܡ ܩܕܡ Xܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐX ܇ ܘܝܪ̣ܥ ܗܘܝܬ ܕܥܬܝܪ̣ ܗܘܐ ܐܢܬ ܀ ܡܙ - ܝܓ - ܚ - ܚ . ܝܝ ܚ ܝܝ ܝܝܝ . Xܥܠ ܕܐܝܬܝܟ X ܐܠܗܐ ܘܝܪ̣ܥ
P:Kings [AB] ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܘܡܢܗ ܠܐ ܬܐܟܘܠ . ܘܐܪܒܥܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܓܪܒܝܢ̈ ܐܢܬ ܟܘܐ̈ ܒܫܡܝܐ : ܢܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܠܝܫܥ : ܗܐ ܚܙܐ
Cyr:ComLuke ܕܣܝܒܪܬܐ ܒ̇ܥܐ̣ ܡܘܬܪܢܝܬܐ ܂ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ܚܣܝܪܘܬܐ ܐܢܬ ܂ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ ܘܟܕ ܚ̇ܕܐ ܐܢܬ ܡܩ̇ܪܒ ܐܢܬ̇ ܂ ܟܕ ܫܦܝܪ ܝܕܥ̇
SynOr ܕܩܪܐ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܥܡ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܡܪ ܐܦ ܗܕܐ : ܐܢܬ ܟܕ ܡܟܣ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܡܬܬܩܠܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܆ ܕܡܓܕܦ
DidascApost ܡܒܪܟܘ XXܩX ܒܪܟܝܗܝ . ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܒܣܦܪܐ ܕܡܢܝܢܐ̈ X . ܐܢܬ ⁷⁰ܬܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܐܢܗ̣ܘ ⁷¹ܕܐܢܫ X ⁷ܡܨ̇ܚܐ ܠܟ ܆
P:4Macc [AB] ܕܟܕ ܐܝܬܝܟ ܐܦ ܐܢܬ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܐܝܟ ܚܝܘܬܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܢܬ ܗܕܐ ܘܡܘܩܕܐ ܠܥܠܡ . ܘܫܢܕܐ̈ ܠܟ ܠܐ ܢܪܦܘܢ ܠܥܠܡ . ܠܐ ܒܗܬ
SevAnt:CathHom ܠܢ ܕܢܦܠܘܚ ܥ̣ܒܕܘܬܐ . ܘܠܘ ܠܐܠܗܐ ܆ ܘܐ̇ ܝܟܢܐ ܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܐܢܬ ܙ̇ ܕܩ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗ ܕܝܠܗ ܠܩܐܣܪ . ܡܢܐ ܘܟܝܠ . ܠܒܪܢܫܐ ܡ̇ܦܣ
IsaacAnt:memHom ܠܟ ܒܠܚܘܕ ܣܢܐ ܐܢܬ . ܚܘܣ ܩܠܝܠ ܥܠ ܡܘܝܩܟ : ܕܡܒܙܚ ܒܟ ܣܛܢܐ ܐܢܬ ܐܦܠܐ ܩܠܝܠ : ܝܨܦ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܚܠܫܐ ܀ ܠܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܪܚܡ ܐܢܬ :
PhiloxMab:TenMem ܐܦ ܠܢ ܒܡܠܬܟ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܐܝܕܐ ܗܟܝܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܦ ܡܢܟ . ܐܢܬ ܣ̇ܓܕܬ ܠܐܪܐܙܐ⁸²ܐܠܗܝܐ̈̈ : 40 XX ܡ̇ܠܦ
Tim1:Epist ܫܘܐܠܐ̈ ܃ ܘܐܝܟ ܐܚܐ 2 ܕܝ̇ܗܒ ܓܘܪܓܐ ܠܡܠܐ̈ ܘܬܒܥܬܐ ܂ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܘܡܬܗܘܢܢܐ ܃ ܐܝܟ ܡܠܦܢܐ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܘܡܢܗܪܢܐ ܡܣܪܚ
AbbaIs:Ascet : ܕܒܠܒܝ ܠܐ ܡܩܒܠ ܐܢܐ̣ ܠܐ ܬܐܡܪ ܗܕܐ X . ܠܐ ܓܝܪ ܡܝܬܪ ⁷ܐܢܬ ܐܢܬ ܬܥܝܩܝܘܗܝ ܠܡܬܪܡܝܘ ܠܗܠܝܢ ⁴ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܡܢܗ̣ ⁵ܟܕ ܐܡ̇ܪ