simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memPartakHolyMyst ܦܗܐ ܒܫܘܩܐ̈ ܒܗܘ ܥܕܢܐ ܠܕܠܐ ܫܩܝܠܝܢ ܪܘܫܡܗ ܕܚܬܢܐ ܡܐ ܐܢܬ ܡܘܢ ܢܦܩ ܐܢܬ ܐܚܪܢܐ ܡܪܟܢ ܫܐܠ ܪܚܡܐ̈ ܡܛܠܬܟ ܠܡܢ ܬܙܝܙ
PhiloxMab:Disc ܩܛܝܢܐܝܬ ܒܝܕܥܬܐ ܦܪܘܫܬܐ ܆ ܕܠܘ ܟܠ ܟܦܢܐ ܟܦܢܐ ܗܘ ܕܟܝܢܐ ܐܢܬ ܕܫܠܛܬ ܠܗ̇ ܥܠܘܗܝ ܩܠܝܠ ܡܢܬܐ ܡܢ ܡܚܝܠܘܬܐ ܀ ‏ ‏ܚܘܪ ܕܝܢ
P:2Chr [AB] ܒܫܠܡܐ : ܠܐ ܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡܝ . ܘܐܡܪ : ܫܡܥܘ ܥܡܡܐ̈ ܟܠܟܘܢ . ܐܢܬ ܕܐܗܦܘܟ ܒܫܠܡܐ . ܘܐܡܪ ܡܝܟܐ : ܐܢ ܡܗܦܟ ܗܦܟ ܐܢܬ : ܘܐܬܐ
IsaacNin:memColl ܒܥܢܢܐẌ ܀ 94ܠܕܢܚܟ ³⁴⁴ܨ ܗܝܢ̈ ܢܦܫܬܢ̈ ܇ ܘܠܓܠܝܢܐ ܐܢܬ . ³⁴¹ ܠܐ ܬܟܦܘܪX ³⁴²ܒܒܢܝ̈ ܓܢܣܟ ܇ ³⁴³ܡܐ ܕܙ̇ܐܚ
P:Sam [AB] : ܠܐ ܒܐܬ ܐܢܫ ܠܘܬܟ ܒܠܠܝܐ ܗܢܐ : ܘܒܐܫܐ ܠܟ ܗܕܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܦܘܩ ܘܡܠܠ ܥܡ ܥܒܕܝܟ̈ : ܡܛܠ ܕܒܡܪܝܐ ܝܡܝܬ : ܕܐܢ ܠܐ ܢܦܩ
AbbaIs:Ascet ܠܡܪܐ ܕܝܠܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܝܐ ܠܟ ܚܐܪܘܬܐ̣ ܟܡܐ ܕܡܬܛܦܝܣ ܠܒܟ ܐܢܬ ܕܥܒ̣ܕ . ¹ܠܐ ܬܚܫܘܒ ܢܦܫܟ ܒܪܚܐܪܐ̣̈ ܟܡܐ ܕܡܪܓܙ
Tim1:Epist ܝܕܥܬܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܐܟܚܕܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܕܘܪܫܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܘܡ̣ܢ ܐܢܬ ܕܝܢ · ܝ ܂ · ܠܡܬܚܟܡܘ ܃ ܡ̣ܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܣܦܩܐܝܬ ܓܝܪ ܩܢ̣ܐ ܝ
SergStyl:epLuqJew ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܡܚܘܐ ܕܠܐ ܣ̣ܓܪ . . ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܛܥ̣ܢ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܡܚܘܐ ܕܣܓܪ . . . 20ܣܪܓܝܣ ܐܦܠܐ
SevAnt:LuqJul ܀ ² ܝ X XX ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܬܘܒ : ܕܐܡܪܘ ܠܬܥܠܐ ܗܢܐ : ܗܢܘ ܐܢܬ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܒܪܐܢܬ ܕܡܕܡ ܚܠܝܡܐܐܡ̇ܪܐܢܬ ܟ̇ܬܒ
P:Jer [AB] ܥܒܕܬ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ : ܒܚܝܠܟ ܪܒܐ ܘܒܕܪܥܟ ܪܡܐ : ܘܠܐ ܛܫܐ ܡܢ ܐܢܬ ܒܪ ܢܪܝܐ . ܘܨܠܝܬ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܘܐܡܪܬ : ܒܒܥܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܗܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܘ ܪܫܝܥܐ ܇ ·ܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܨܒܝܢܐܝܬ ܗܕܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܟܕ ܐܢܬ ܇ ܒܝܕ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕܝܢ ܢܫܬܡܠܐ ܗ̇ܘ ܚܕ ܇ ܛܥ̣ܝܬ ܕܡܗ̇ܠ
P:Sam [AB] ܠܗ : ܘܡܦܨܐ ܐܢܬ . ܘܐܙܠ ܕܘܝܕ ܗܘ ܘܫܬܡܐܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܥܡܗ : ܐܢܬ ܗܢܐ : ܡܕܪܟ ܐܢܐ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܪܕܘܦ : ܡܛܠ ܕܒܥܓܠ ܡܕܪܟ
Chron1234 ܂ ܐܘ ܐܬ̇ܝܢܢ ܠܘܬܟ ܐܘ̇ ܐܢܬ ܠܘܬܢ ܂ ܘܡܡܠܠܝܢܢ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܙܓܕܐ̈ ܡܒܠܒܠܝܢ ܠܗ ܠܫܪܒܐ ܂ ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܦ̇ܩܕ
P:Gen [AB] . ܘܗܫܐ ܝܡܝ ܠܝ ܒܐܠܗܐ ܗܪܟܐ . ܕܠܐ ܬܕܓܠ ܒܝ ܘܒܛܘܗܡܝ ܐܢܬ ܐܒܝܡܠܟ ܘܦܝܟܠ ܪܒ ܚܝܠܗ ܠܐܒܪܗܡ . ܐܠܗܐ ܥܡܟ ܒܟܠ ܕܥܒܕ
PhiloxMab:Disc ܠܚܙܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܘܕܬܣܒ ܒܢܦܫܟ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܐܢܬ ܘܟܢ ܐܫܬܘܝ ܕܢܩܒܠ ܓܠܝܢܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܕܡܣܟܐ
Ath:ExposPs ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܕܚܩܬ ܠܢ . ܘܠܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܒܚܝܠܘܬܢ̈ . ܗܒ ܐܢܬ ܠܡܕܝܢܬܐ ܥܫܝܢܬܐ . ܐܘ ܡܢܘ ܢܕܒܪܢܝ ܥܕܡܐ ܠܐܕܘܡ . ܠܐ
Tim1:Epist ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ̣ ܂ ܐܢܬ ܬܪܝܢܐ ܡܪܫܥ ܐܢܬ ܘܡܓܕܦ ܠܗ̇ܘ ܐܢܬ ܆ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆ ܐܢܬ ܡܫܥܒܕܐ ܡܟܢܐ
SevAnt:CathHom . ܘXܢ̇ܫܩ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܠܦܘܡܟ ܡܩ̇ܪܒ ܐܢܬ ܠܗ ܘܠܓܘ ܡܫܕܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܡܢ ܬܡܢ ܡܩ . . ܒܠ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܘܒܐܝܕܝܐ̈ X ܐ̇ܨ ܐܢܬ ܆ ܘܡܥ̇ܦܩ
JacSer:memSinWomLordForgav ܐܢܗܘ ܕܝܕܥܬ ܕܐܝܬ ܠܟ ܙܒܢܐ ܩܕܡ ܫܘܠܡܐ ܥܠ ܫܘܒܩܢܟ ܠܐ ܐܢܬ ܠܟ ܬܗܘܐ ܟܠܝܘܡ ܣܬܪ ܒܢܐ ܠܗ ܠܐ ܡܐܢܐ ܢܩܒܠ ܥܡܠܟ ܟܡܐ ܕܒܥܐ
IsaacNin:DiscColl ܆ ܗܝܕܝܢ ܫܦܝܪ ܗܘ ܕܐܢܫ ܠܐ ܢܗܡܐ ܒܩܢܘܢܐ . ܐܢ ܒܡܢܬܐ ܩܢܐ ܐܢܬ . ܕܠܝܬܥܒ̇ܕܐܕܪܒܡܢܗ̇ . ܐܡܬܝ ܕܓܕܫܐ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܬܓܠܙ