simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܗܘ² XXX ܠܩܘܒܠܟ ܇ ܘܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ⁵ܡܬܥܙܥܙܝܢ ⁸ܡܢ ܒܬܪܟ ܇ ܐܢܬ ܗܒ ܠܝ ܙܦܠܢ ܇ X ܐܠܐ ܨܠܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܗܟܢܐ : ¹ܡܪܢ ܝܫܘܥ̣
SevAnt:CathHom ܠܐܠܗܘܬܐ ܒܬܠܬܝܗܘܢ ܇ ܘܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܚ̇ܒܟ ܐܢܬ ܘܒ̇ܐܠ ܐܢܬ ܠܩܢܘܡܐ̈ ܆ ܐܠܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܚܕܐ ܝ̇ܕܥ
DidascApost ⁶¹ܐܘ X ⁶ܐܦܝܣܩܘܦܐ X ⁶ܕܢܬܪܓܡ ܠܥܡܟ . ⁶⁴ ܒܥܘܬܐ ܓܝܪ X ܐܢܬ ܘܢܫܘܝܘܗܝ ܠܐܝܩܪܐ X⁹ܕܕܘܟܬܗ ܐܝܟ ܢܦܫܗ . ܘܐܡ̣ܪ ⁶⁰ ܠܗ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܘܡܢ ܬܫܢܝܩܗ ܐܘܛܝܟܐ : ܢܘܕܐ ܕܗܘܝܬ ܒܪܢܫܐ ܀ ܘܠܢ ܐܢܬ ܥܠ ܪܒܘܬܗ ܀ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܒܐܘܠܨܢܗ : ܢܩܥܐ ܘܢܐܡܪ ܕܠܗܐ
HistChurchEast ܆ ܐܢܗ̣ܘ ܥܬܝܕ ܕܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܐ ܆ ܡܢܐ ܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܒܚܪܝܢܐ . ܐܢܬ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܦܠܓܗ̇ ܕܢܒܝܘܬܗ ܡ̇ܫܪ ܐܢܬ : ܘܦܠܓܗ̇ ܡ̇ܕܓܠ
SevAnt:LuqJul ܒܪܡ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܬܪܥܐ ܐܢܬ . ܕܐܦ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐܢܬ : ܕܝܠܢ : ܬܪܨ : ܗ̣ܘ : ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܚܛܗ̇ . ܕܡ̇ܐ
JacSer:memLord'sPrayer ܡܢ ܒܝܫܐ ܕܪܒ ܗܘ ܚܝܠܟ ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܓܢܒܪܘܬܐ ܐܢܬ ܕܫܒܩܢܢ 135 ܘܠܢܣܝܘܢܐ ܠܐ ܬܥܠܝܢ ܕܡܚܝܠܝܢܢ ܐܠܐ ܦܨܢ
EliaNis:Chron ܕܬܕܥ ܐ ܕܐ ܗܝ ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬܐ ܃ ܒܨܘܪ ܡܢ ܫܝܐ̈ ܐܢܬ ܆ ܚܠܦ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܬܪܝܢ ܆ ܘܢ̇ܦܩ ܠܟ ܥܠܠܗ ܕܝܪܚܐ ܂ ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ
P:ApocBar [AB] ܕܘܒܪܗܘܢ ܕܥܕܢܐ̈ ܘܡܫܬܡܥܝܢ ܠܟ . ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܡܥܒܪ ܐܢܬ ܐܘܚܕܢܗܘܢ ܕܥܠܡܐ̈ ܘܠܐ ܥܨܝܢ ܠܟ . ܡܦܪܢܣ
SevAnt:LuqJul : ܕܚܫܘܫܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܗ ܠܦܓܪܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܬܬܦܫܠ ܐܢܬ . ܒܪܓܠܐ̈ ܕܬܪܥܝܬܟ . ܘܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ
JacSer:turgFestHom ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܗܟܢ ܗ̣ܝ X ܡܢ ܫܘܐܠܘܗܝ̈ ܕܕܝ̇ܢܐ ܘܡܢ ܩܥܬܗ ܐܢܬ ܐܬܦܫܩ ⁵ܠܗܘܢ ⁶ ܕܢܩܥܘܢ ܕܚ̇ܝܒ ܗ̣ܘ ܡܘܬܐ . ܘܝ̇ܠܦ
P:Matt [AB] ܓܠܐ ܕܒܥܝܢܗ ܕܐܚܘܟ ܆ ܘܩܪܝܬܐ ܕܒܥܝܢܟ ܠܐ ܒܚܪ ܐܢܬ . ܐܘ ܐܢܬ ܘܒܟܝܠܬܐ ܕܡܟܝܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܡܬܬܟܝܠ ܠܟܘܢ ܀ ܡܢܐ ܕܝܢ ܚܙܐ
PhiloxMab:ComMattLuke ܗܘ ܒܪܗ X57 ܕܐܠܗܐ̣ ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܗ ܕܝܣܪܐܝܠ . ܡܢ ܐܢܕܪܘܣ : ܐܢܬ ܘܐܦܠܐ ܡܠܐܟܐ̈ . ܐܬܬܘܕܝ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܢܬܢܐܝܠ : ²ܪܒܝ
JacSer:memElij&NabJezr ܢܫܠܡ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܠܐܕܘܡܝܐ̈ ܠܐ ܓܝܪ ܐܡܪ ܡܫܠܡ ܐܢܬ ܓܠܥܕ ܡܢ ܚܣܪ ܐܢܐ 730 ܡܢ ܨܐܕܝ ܕܝܠܝ ܐܢܬ ܣܩ ܘܙܟܝ ܐܢ ܙܟܐ
PhiloxMab:TenMem ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܘܡܨܥܪ X X ܠܐ ܓܝܪ ܡܢ ܘܡ ܒܡܕܡ-- - Xi e XoXX X : ܐܢܬ ܘܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕ ܬܗ : ܠܡ- ܗܘܐ ܀ ܒܫܘܪܝ ܟ ܚܘ ܢܦܫܟ - X X ܘܡܬܟܬܫ
BarṢal:ComGosp ܠܘܬ ܝ ܐܠܗܐ ܂ ܫܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥܐ̈ ܕܪܐ̈ 2ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܀ ܘܟܕ ܐܢܬ ܂ 1ܟܕ ܡ̇ܢܐ ܐܢܬ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܒܝܘܒܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܠܘܩܐ ܂ ܘܣܠ̇ܩ
IšoMerv:ComOT ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܗܘܢ ܕܡܩܪܒ ܚܠܦܝܗܘܢ̣ ܥܡܢ . 2]ܝ [ܗ̇ܝ ܐܢܬ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܐܬ̣ܐ ܐܠܗܗ ܕܥܡܐ ܗܢܐ . ܚܘܐ ܓܢܒܪܘܬܟ ܐܦ
Eph:madFaith ܗܐ ܡܦܗܐ ܠܟ ܒܒܨܬܗ XXX ܐܝܟܢ ܬܒܨܐ ܪܒܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒܫܝܛܐ̈ ܐܢܬ ܐܪܙܐ ⁴ܠܬܝ̇ܒܐ ܕܚܠܐ ܘܒܣܝܡ ܫܘܠܡܗ ܐܢ ܥܦܪܐ ܕܠܗ ܕܐܫ
SevAnt:CathHom ܐܘ- ܦܐܪܝܫܝܐ ܆ ܠܓ̣ܫܬܐ ܕܐ̣ ܝܕܐ ܡܥ̇ܩܒ ܐܢܬ ܆ ܘܐܝܟ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܬܪܝܨܐܝܬ ܪ̈ ܢܬ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܥ̣ܒܝܐܝܬ ܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܠܐܘܬܐ ܇ ܘܠܐ ܡܛ̇ܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ⁵ܐܠܐ ⁸ܩܕܡܝ ܐܢܬ ܐܢܬ ³ܥܠ ܥܒܕܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܆ ܠܐ ܬܣܒܪ ⁴ܕܡܕܪܟ