simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܀ ܫ̣ܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܦܠܐܬܢܝܐ̈ ܀ ܬܘܒ ܦܘܫܩܐ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܠܝܬܝܗ̇ ܐܚܪܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܡܪܢܗ̇ ܒܦܘܫܩܐ ܐܝܟ ܕܐܦ
ThdrMops:ComPs ܀ ܫ̣ܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܦܠܐܬܢܝܐ̈ ܀ ܬܘܒ ܦܘܫܩܐ ܕܡܙܡܘܪܐ ܐܢܬ ܐܚܪܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܡܪܢܗ̇ ܒܦܘܫܩܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ
ThdrMops:ComPs ܝ̇ܕܥܐܢܬ . ܟܕ ܡܬܚܦܛ ܗܘܝ̇ܬ ܠܡܬܡܨܝܘ ܆ ܐܝ̣ܟ ܕܐܛܪ ܢܦܫܝ ܐܢܬ ܣܓܝ ܐܟܝܦܐܝܬ ܣܡ̇ܬ ܒܪܥܝܢܝ ܠܡܛܪ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ
ThdrMops:ComPs ܡܪܝܐ : ܐܠܦܝܢܝ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܫ̇ܘܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܠܡ ܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܐܡܪܗ̇ . ܘܬܘܒ ܡܬܦܢܐ ܠܗ ܠܘܬ ܫܐܠܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [12]ܒܪܝܟ
ThdrMops:ComPs ܠܢ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ : ܕܠܐ ܗܘܐ ܫܘ̇ܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܐܢܬ ܕܐܫܬܘܕܝܬ ܒܗܝܢ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢܗ . ܘܬܘܒ ܥܠ ⁵ܗܠܝܢ ܪܦ̇ܩܕ
ThdrMops:ComPs . Xܐܡ̇ܕ̇ ܠܐ ܬܛܫܐ ܡܢܝ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܕܡ̇ܐ ܐܢܐ ܠܡ ܠܐܚܐ ܐܢܬ ܒܝܫܬܝ̈ ܫܪܝܐ . ܐܝܕܐ ܗܝ X XX 179ܗܟܝܠ ܗ̇ܝ ܕܫ̇ܐܠ
ThdrMops:ComPs ܠܗ ܠܐ ⁴ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܬܪܥܢܐ . ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܝܢ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܐܓܙܪ ܠܝ ܘܐܦ ܗܫܐ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܠܘܬܟ . ܗ̇ܘ ܕܙܕܩܐܝܬ ܝܗ̇ܒ
ThdrMops:ComPs . ܐܡ̇ܕ̇ ܐܚܢܝ ܐܝܟ ܡܠܬܟ . ܝܘܢܝܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܫܪܪܝܢܝ ܐܢܬ ܡܥܝܩܢܝܬܐ̈ ܕܡܬܛܪܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒ ܒܟܠ ܙܒܢ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܒ̇ܥܐ
ThdrMops:ComPs ܠܗ ⁵²ܘܐܦ ܐܢܬ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕ̇ܥܒܕ̈ ܕܐܦܢ ܒܙܒܢ ܢܝܚܐ ܡܕܡ ܐܢܬ ܪܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܪܗ̇ܛܬ ܘܐܦ ܟܕ ܐܪܘܚܬܝܗܝ ܠܠܒ . ܚܟ̇ܡ
ThdrMops:ComPs ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕ̇ܥܒܕ̈ ܕܐܦܢ ܒܙܒܢ ܢܝܚܐ ܡܕܡ ܐܩܒܠܢܝ ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܐܢܬ ܪܗ̇ܛܬ ܘܐܦ ܟܕ ܐܪܘܚܬܝܗܝ ܠܠܒ . ܚܟ̇ܡ ܐܢܬ ܠܗ ⁵²ܘܐܦ
ThdrMops:ComPs ܠܡ X ܘܐܦ ܐܢܬ ܆ ܕܟܡܐ ܐܚܕܬܢܝ ܒܥܬܗ̇ ܕܗܕܐ . XXX 182 ܐܢܬ ܕܒܗ ܨܒܝ̇ܬ . ܝܘܢܝܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ : ܡܛܠ ܕܠܗ ܒܥܝ̇ܬ . ܝ̇ܕܥ
ThdrMops:ComPs ܆ ܕܟܡܐ ܐܚܕܬܢܝ ܒܥܬܗ̇ ܕܗܕܐ . XXX 182 ܘܗܫܐX ⁵ܟܠܗ ܐܢܬ . ܝܘܢܝܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ : ܡܛܠ ܕܠܗ ܒܥܝ̇ܬ . ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܡ X ܘܐܦ
ThdrMops:ComPs ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܦ ܐܢܐ ܩܕܡ̇ܬ ܘܐܬܝܐܒ̇ܬ ܝܬܝܪ ܠܬܘܪܨܗ . ܘܬܘܒ ܐܢܬ XXX 182 ܘܗܫܐX ⁵ܟܠܗ ܐܬܓܘܙܠܬ ܒ : ܐܝܟ ܕܐܩ ܙܕܩܐܝܬ ܝ̇ܗܒ
ThdrMops:ComPs . ܘܠܝ ܬܘܒ ܒܛܝܒܘܬܐ ܡܓܙܪ ܐܢܬ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܥܩܬܝ̈ . ܐܝܟ ܐܢܬ ܣܢܝܩ ܐܢܐ . ܘܟܠ ܕܬܣܥܘܪ ܠܘܩܒܠ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܙܕܩܐܝܬ ܣܥ̇ܪ
ThdrMops:ComPs ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܥܩܬܝ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܘ̇ܐ ܐܢܐ ܠܡܡܢܥܘ ܠܗ̇ ܐܢܬ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܙܕܩܐܝܬ ܣܥ̇ܪ ܐܢܬ . ܘܠܝ ܬܘܒ ܒܛܝܒܘܬܐ ܡܓܙܪ
ThdrMops:ComPs ܗܘ ܠܡ ܕܐܦ ܙܒܢܬܐ̈ . . . ] X X XX 2 2ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . ) ܐܢܬ ܒܐܘܪܚܬܐ̈ ⁶⁴ܡܛܠ ܕܥܩܒ̇ܬ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܝ̇ܕܥ
ThdrMops:ComPs ܟܕ ܒܝܕ ܟܠܗܝܢ ܐܝܕܐ ܕܡܥܕܪܐ ) ܠܢ XX[ . . . ] ( ܓܝܪ ܠܟܠܢܫ ܐܢܬ [ . . . ]ܟܠܗܝܢ ܗܟܝܠ ܒܒܘܚܪܢܐ ܘܒܩܘܫܬܐ ܥܒܕܬ ) ܐܢܘܢ ⁴² (
ThdrMops:ComPs ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܟܪܝܟܢ̈ ܠܢ ܢܩܦܐܝܬ ܠܦܘܬ ܫܘܘܕܝܟ . ܐܢܬ ܘܐܦ ܗܫܐ ܡܕܡ ܕܠܚ̇ܡ ܠܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ : ܒܝܕ ܓܗܝܬܐ ܕܝܗ̇ܒ
ThdrMops:ComPs ⁶⁰ܠܗܝܢ ܫܪܝܐ . ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [6X]ܛܒܐܢܬ ܡܪܝܐ . . ܐܢܬ · · · 1ܛ[ · · · 1ܬܟ X ⁵⁸[ . . . ] ⁵ܣܒ̇ܠ X⁹[ . . . ] ܒܥ̇ܐ
ThdrMops:ComPs ܫܪܝܐ . ܘܠܝ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢܗ̇ . ܘܬܘܒ ܡܫܢܐ ܠܗ ܠܘܬ ܬܫܥܝܬܐ ܐܢܬ ܠܘܬ ⁶ܡܢ ܕܐܫܬܚ̇ܠܦܬ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ . ܟܕ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܝܗ̇ܒ