simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܕܬܬܘܒ ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܡܘܬ̇ܐ ܠܫܒܝܠܐ ܐܢܬ ܥܠܡܢܝܐ̈ ܆ ܘܡܬܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . . 1ܨܒܐ
Shub:BookGifts . ܘܬܘܒ ܐܬܚܦܛ ܠܡܬܦܠܛܘ ܡܢ ܐܚܝܕܘܬܐ ܕܬܘܗܡܟ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܚܝܢܢ . ܘܒܕܪ ܕܬܟܢܫ ܘܣܝܡ ܕܝܠܟ ܐܝܟܐ ܕܦܩܝܕ
Shub:BookGifts ܠܡܬܚܟܡܘ ܆ ܗܐ ܕܘܡܝܟ ܚܟܡܬܐ . ܐܢ ܫܦܠܐ ܐܢܬ ܐܬܚܝܠ . ܐܢ ܐܢܬ ܇ ܕܡܚܘܝܢܘܗܝ̈ ܕܕܘܒܪܢ ܡܠܐ ܚܝܐ̈ . ܣܟܠܐ . ܐܢ ܨܒ̇ܐ
Shub:BookGifts ܐܬܚܝܠ . ܐܢ ܓܢܒܪܐ ܐܢܬ ܒܝܕܥܬܐ . ܐܬܒܝܢ ܒܡܕܡ ܕܩܪܐ ܐܢܬ . ܐܢܬ . ܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܬܚܟܡܘ ܆ ܗܐ ܕܘܡܝܟ ܚܟܡܬܐ . ܐܢ ܫܦܠܐ
Shub:BookGifts ܒܝܕܥܬܐ . ܐܬܒܝܢ ܒܡܕܡ ܕܩܪܐ ܐܢܬ . ܐܢ ܡܣܟܝܢ ܐܢܬ ܡܠܐ ܐܢܬ ܆ ܗܐ ܕܘܡܝܟ ܚܟܡܬܐ . ܐܢ ܫܦܠܐ ܐܢܬ ܐܬܚܝܠ . ܐܢ ܓܢܒܪܐ
Shub:BookGifts . ܐܢ ܡܣܟܝܢ ܐܢܬ ܡܠܐ ܡܢܗ̇ ܡܙܘܥܟ . ܘܐܢ ܥܬܝܪܐ ܐܢܬ ܆ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܬܚܝܠ . ܐܢ ܓܢܒܪܐ ܐܢܬ ܒܝܕܥܬܐ . ܐܬܒܝܢ ܒܡܕܡ ܕܩܪܐ
Shub:BookGifts ܡܠܐ ܡܢܗ̇ ܡܙܘܥܟ . ܘܐܢ ܥܬܝܪܐ ܐܢܬ ܆ ܐܘܣܦܝܗ̇ ܥܠ ܣܝܡܬܟ̈ ܐܢܬ ܓܢܒܪܐ ܐܢܬ ܒܝܕܥܬܐ . ܐܬܒܝܢ ܒܡܕܡ ܕܩܪܐ ܐܢܬ . ܐܢ ܡܣܟܝܢ
Shub:BookGifts ܆ ܐܘܣܦܝܗ̇ ܥܠ ܣܝܡܬܟ̈ . ܣܝܒܪ ܩܠܝܠ ܐܚܐ̈ . ܘܗܐ ܐܬܦܠܛܬ ܐܢܬ ܕܩܪܐ ܐܢܬ . ܐܢ ܡܣܟܝܢ ܐܢܬ ܡܠܐ ܡܢܗ̇ ܡܙܘܥܟ . ܘܐܢ ܥܬܝܪܐ
Shub:BookGifts ܐܘ ܒܪܢܫܐ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܒܗ ⁶⁸ܕܫܦܝܪ ܐܚܘܕ ܐܝܟ ܕܡܢ ܨܒܝܢܟ ܆ ܐܢܬ ܡܠܝܠܐ̈ . ܒܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܦܪܢܣ ܚܟܡܬܗ ܘܐܠܦ ܥܠ ܝܬܗ . ܐܦ
Shub:BookGifts ܚܘܐ ܢܦܫܟ ܠܥܠܡܐ ܆ ⁷⁹ܠܗ ܗܘ ܡܫܠܡܝܢ ܕܐܡܝܪܐ ܐܝܟ ܕܒܥܝܛܐ ܐܢܬ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ . ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܘ ܐܚܘܗܝ̈ ܠܡܪܢ : ܕܐ ܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕ
Shub:BookGifts . ܒܕܐܝܬܝܟ ܣܦܪܗ ܚܬܝܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܇ ܘܪܫܐ ܕܟܠܗܘܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܐܢܬ ܒܦܘܪܣܐ ܗܢܐ ܆ ܕܟܠܢ ܠܡ ܡܣܟܝܢܢ ܕܢܫܡܥ ܡܢܟ ܗܠܝܢ ܕܡܟܪܙ
Shub:BookGifts ܘܡܛܪܦ . ܘܢܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܟܦܢܐ . ܐܝܟ ܕܦܪܨܘܦܟ ܣܗܕ ܐܢܬ ܩܫܝܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܦܩܘ ܠܟ . ܘܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܫܚܝܩ
Shub:BookGifts ܡܢ ܟܦܢܐ ܆ ܘܡܕܡ ܒܚܘܪܒܐ ܗܢܐ ܕܛܘܪܐ ܠܝܬ ܕܥܗܢ ܠܚܫܚܬܐ ܆ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܫܡܥ ܥܠ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ . ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܕܥܠܝܟ ܆ ܗܫܐ ܕܐܠܝܨ
Shub:BookGifts . ܐܦ ܟܝܢܐ̈ ܠܡܫܚܠܦܘ ܐܦ ܟܦܢܘܬܟ ܠܡܣܒܥܘ . . 9ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܐܢܬ ܠܚܡܐX ¹ܩܕܡܝܟ . ܡܨܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܒܘܟ ܘܐܦܐܢܬ ܐܢ ܒܪܗ
Shub:BookGifts ܠܡ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܫܒܝܚܐ ܕܠܝ ܡܫܠܡ ܆ ܠܟ ܐܬܠܝܘܗܝ ܐܢܬ ܛܘܪܐ ܆ ܘܚܘܝܗ ܟܠܗܝܢ ܝܩܝܪܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ ܘܫܘܒܚܗܝܢ . ܚܙܐ
Shub:BookGifts ܕܐܠܗܐ ܆ ܫܕܝ ܢܦܫܟ ܠܬܚܬ . ܕܢܚܙܘܢܟ ܟܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܕ ܢܦܠ ܐܢܬ ܐܡ̣ܪ ܗܘ̣ܐ . ܠܒܣܝܡܐ ܡܪܢ ܇ ܡܪܝܪܐ ܕܦܟܗ ܛܥܡܗ . ܐܢ ܒܪܗ
Shub:BookGifts ܘܠܐ ܡܬܢܟܐ ܐܢܬ ܆ ܘܢܗܝܡܢܘܢ ܒܟ ܕܫܪܝܪ ܐܢܬ . ܟܬܝܒ ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܆ ܫܕܝ ܢܦܫܟ ܠܬܚܬ . ܕܢܚܙܘܢܟ ܟܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܕ ܢܦܠ
Shub:BookGifts ܆ ܘܢܗܝܡܢܘܢ ܒܟ ܕܫܪܝܪ ܐܢܬ . ܟܬܝܒ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܠܐܒܘܟ ܇ ܐܢܬ ܠܬܚܬ . ܕܢܚܙܘܢܟ ܟܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܕ ܢܦܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܬܢܟܐ
Shub:BookGifts . ܟܬܝܒ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܠܐܒܘܟ ܇ ܕܠܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܢܦܩܕ ܥܠܝܟ . ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܟܕ ܢܦܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܬܢܟܐ ܐܢܬ ܆ ܘܢܗܝܡܢܘܢ ܒܟ ܕܫܪܝܪ
Shub:BookGifts ܕܝܢ ܐܘ ܚܒܝܒ ܕܨܐ̇ܡ : ܐܢ ܥܡ ܓܢܒܪܐ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܠܡܪܗܛ ܐܢܬ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܡ ܚܝܪܗܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܒܫܡܝܐ ܐܡܝܢ ܡܩܬ .