simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܂ X Xܝ X ܢܣ̣ܒܬ ܃ ܘܦܘܠܘܣ ܡ̇ܙܥܩ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܐܝܬ ܠܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܢܣ̣ܒܬ ܃ ܐܢܕܝܢ ܘܢܣ̣ܒܬ ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ
SevAnt:LuqGramm ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܗ ܒܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܟܕ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܩܥ̣ܐ ܐܢܬ ܆ ܘܡܘܕܐ ܗܘܐ X X ܝܝX ܒܐܣܝܐ ܂ ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܟܕ ܦܓ̣ܥ ܒܗ ܆
SevAnt:LuqGramm ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܗ ܒܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܟܕ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܩܥ̣ܐ ܕܡܢ̣ܘ ܐܢܬ ܗܘܐ X X ܝܝX ܒܐܣܝܐ ܂ ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܟܕ ܦܓ̣ܥ ܒܗ ܆ ܐܢܬ ܡܗܝܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐ̣ܠܗܐ ܘܒܪ-ܢܫܐ ܆ ܡܕ ܢ̣ ܚܕ ܐܢܬ ܂ ܒܕܓܘܢ ܡܘܣܦ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܡܐܡܪܐ ܘܗܠܝܢ ܂ ܘܝ̣XX ܂ ܚܕ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm ܡ̇ܢ ܝ ܂ X ܝܙ ܝܝX X ܚܕ ܃ ܡܬ̇ܚܫܒ ܐܢܬ ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܆ ܕܡܩ̇ܪܒ ܐܢܬ ܟܕ ܠܗ ܐ̣ܠܗܐ ܘܒܪ-ܢܫܐ ܆ ܡܕ ܢ̣ ܚܕ ܘܐܣܬ̇ܟܠ ܂ ܐܢܕܝܢ ܐܡܪ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܆ ܕܡܩ̇ܪܒ ܥܡ ܡܠܬܟ ܐܝܬܘܗܝ ܠܟ ܚܘܫܒܐ ܂ ܠܐ ܐܢܬ ܘܐܣܬ̇ܟܠ ܂ ܐܢܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܝ ܂ X ܝܙ ܝܝX X ܚܕ ܃ ܡܬ̇ܚܫܒ
SevAnt:LuqGramm ܒܡܠܬܐ ܆ ܠܐ ܬܦܣܘܩ ܒܚܘܫܒܐ ܂ ܐܢܕܝܢ ܦܣ̇ܩ ܐܢܬ ܂ X ܙ ܝܝX ܐܢܬ ܬܐܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܇ ܕܒܫܘܚܠܦܐ ܡܕܡ ܡ̣ܪܚܩܝܢ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܡܚܝܕ
SevAnt:LuqGramm ܂ X ܙ ܝܝX ܒܚܘܫܒܐ̣̈ ܒܚܕܝܘܬܐ ܟܦ̣ܪܬ ܂ ܠܐ ܗܟܝܠ ܨܝܕ ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܚܝܕ ܐܢܬ ܒܡܠܬܐ ܆ ܠܐ ܬܦܣܘܩ ܒܚܘܫܒܐ ܂ ܐܢܕܝܢ ܦܣ̇ܩ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܟܢܐ ܃ ܘܠܦܘ̇ܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܚܘܫܒܐ ܚ̇ܓܪ ܘܦܣ̇ܩ ܇ ܠܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܆ ܟܕ ܐܠܗܐ ܣܥ̇ܪ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܠܚܪ̈ ܘܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܀ ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܘܒܟܠܚܕ ܡܢܗ ܘܠܗ ܡܬܒ̇ܩܐ ܐܢܬ ܆ ܡܕܝܢ̣ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܐܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܂ ܐܠܐ̣ ܚܕ ܡܫܬܡܗ ܂ ܐܢܕܝܢ ܒܚܘܫܒܐ ܬܘܒ ܡ̇ܦܪܫ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܡܕܝܢ̣ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܚܕܝܘܬ ܐ ܂ ܠܐ ܡ̣ܨܝܐ ܓܝܪ- ܐܢܬ ܒܚܘܫܒܐ ܬܘܒ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܇ ܘܒܟܠܚܕ ܡܢܗ ܘܠܗ ܡܬܒ̇ܩܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ̇ ܠܚܕܝܘܬ ܐ ܂ ܠܐ ܡ̣ܨܝܐ ܓܝܪ- ܘܚܕܝܘܬ ܐ ܠܡܛܪ- ܇ Xܝ ܐܢܬ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܇ ܘܒܟܠܚܕ ܡܢܗ ܘܠܗ ܡܬܒ̇ܩܐ ܐܢܬ ܆ ܡܕܝܢ̣ ܫ̇ܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܚܕ ܡܢ ܚܒܪܗ ܆ ܒܗ̣̇ ܘܠܚܕܝܘܬ ܐ XX ܦܣ̣ܩܬ ܂ ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܚܘܫܒܐ̣ ܘܠܚܕܝܘܬ ܐ ܫ̣ܪܝܬ ܂ ܒܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܡ̇ܪܚܩ
SevAnt:LuqGramm ܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܦܪܘܩܝܬܐ ܟܕ ܬܪܝܢ̈ ܡܣܬ̇ܟܠ Xܢܬ ܇ ܘܠܚܕܝܘܬ ܐ ܐܢܬ ܡܢ ܚܒܪܗ ܆ ܒܗ̣̇ ܘܠܚܕܝܘܬ ܐ XX ܦܣ̣ܩܬ ܂ ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܫ̇ܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܀ ܠܡܫܬܘܕܥܘ ܕܝܢ ܙܕܩ̇ ܇ ܕܟܕ ܠܘܩܒܠ ܦܘ̇ܪܫܐ ܡܫܡܠܝܐ ܐܢܬ ܐ ܦܪܘܩܝܬܐ ܟܕ ܬܪܝܢ̈ ܡܣܬ̇ܟܠ Xܢܬ ܇ ܘܠܚܕܝܘܬ ܐ ܛ ܂ ܠܡ
SevAnt:LuqGramm ܕܟܕ ܬܪܝܢ̣̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܡܢ ܐܢܬ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܘܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܚܫ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬ ܐ ܇ ܥܠ ܦܬܟ ܛܥ̣ܝܢ ܐܢܬ ܒܕܡܘ̣ܬ ܐܢܬ ܂ ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܟܕ ܬܪܝܢ̣̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm ܒܕܡܘ̣ܬ ܗ̇ܢܘ ܢ ܡܨܥܪܐ̈ ܇ ܠܟܘܬܡܐ ܕܡܝܛܥܪܢܘܬܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬ ܐ ܇ ܥܠ ܦܬܟ ܛܥ̣ܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܠܗܠܝܢ̣ ܘܕܬܘܕܝܬܐ̈ ܩܪܐ ܐܢܬ ܂ ܘܠܗ̇ܝ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܚܕܝܘܬXXܬ̇ܩܝX ܝXܫܝܚܐ ܆ ܐܣ̣ܠܝ ܐܝܝ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡܘܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘܠܗ̇ܝ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܢܬܬܘܕܐ ܕܐܬ̇ܩܝܡ ܐܢܬ ܐܝܝ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܆ ܠܗܠܝܢ̣ ܘܕܬܘܕܝܬܐ̈ ܩܪܐ