simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist : ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܬܣ̣ܩ ܡ̇ܬܩܛܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܡܬܚܬܝܢ̈ ܘܠܘܬ ܫܬܩܐ ܡܥܕܪ̈ ܢ̣ ܠܐ ܚܣܝܪܢ̈ ܠܢ . ܐܢ ܓܝܪ
SevAnt:Epist ܕܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܬܣ̣ܩ ܡ̇ܬܩܛܥ ܐܢܬ ܕܬܟܬܘܒ : ܠܘܬ ܓܒܪܐ ܠܡ ܐܢܬ ܡܥܕܪ̈ ܢ̣ ܠܐ ܚܣܝܪܢ̈ ܠܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܐܢܬ : ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ
SevAnt:Epist ܕܬܟܬܘܒ : ܠܘܬ ܓܒܪܐ ܠܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢ : ܟܕ ܡܛܠܬܝ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܐܢܬ : ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܬܣ̣ܩ ܡ̇ܬܩܛܥ
SevAnt:Epist : ܘܡ̣ܫܘܐ ܐܢܬ ܕܬܬܚ̇ܫܚ ܒܡܠܐ̈ ܕܕܘܝܕ ܗܢ̇ܝܢ̈ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܬܟܬܘܒ : ܠܘܬ ܓܒܪܐ ܠܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢ : ܟܕ ܡܛܠܬܝ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:Epist ܕܬܬܚ̇ܫܚ ܒܡܠܐ̈ ܕܕܘܝܕ ܗܢ̇ܝܢ̈ ܕܐܡ̇ܪ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ : ܠܘܬ ܓܒܪܐ ܠܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢ : ܟܕ ܡܛܠܬܝ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ : ܘܡ̣ܫܘܐ
SevAnt:Epist ܗܠܝܢ ܕܡܟܝܟܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܬ : ܕܣܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܢܬ ܙ̇ܟܐ ܐܢܐ ܠܟ ܟܕ ܡ̇ܚܘܐ ܐܢܐ ܆ ܕܠܘ ܦܝܠܣܘܦܝܣܐ ܥ̇ܒܕ
SevAnt:Epist ܕܙܥܘܪܝܐ ܆ ܗܕܐ ܡܛܠܬܟ̣ ܨܒܝܢܐܝܬ ܥ̣ܒܕܗ̇ . ܒܟ̣ܐ ܐܢܬ ܪܘܪܒܐܝܬ ܒܚܘܒܐ ܕܒܪܐ ܕܠܘܬܢ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܐܢܬ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:Epist ܝܗ̇ܒ ܐܢܐ ܥܠ̣ܬܐ ܆ ܕܗܠܝܝܢ ܕܝܬܝܪ ܚܟܝܡܢ̈ ܬܣܬ̇ܟܠ . ܐܢܬ ܕܣܟܘܠܬܢܘܬܟ ܪܚܡ̇ܬ ܠܐܠܝܗܐ ܡ̇ܫܒܚ ܐܢܐ . ܘܕܟܝܕ
SevAnt:Epist ܗܘ ܓܝܪ ܒܐܝܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܡܝܬܝܢ̈ ܥܠ ܫܩܝܦܐ̈ ܐܬ̣ܚܫܚܬ ܇ ܟܕ ܐܢܬ ܐܘ ܡܠܐ̈ ܕܠܐ ܦܠܝܚܢ̈ ܡܬ̣ܬܣܝܡ ܒܟܬܝܒܬܐ̈ . ܝ̇ܕܥ
SevAnt:Epist ܕܗܕܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ . ܒܪܡ ܕܝܢ̣ ܥ̣ܒܕܬ . ܐܠܐ ܠܢ ܕܡܢ ܪܡ̣ܙܐ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܗܫܐ ܟ̇ܬܒ ܗ̣ܘܝܬ . ܟܕ ܒܡܫܦܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܘܕܐ
SevAnt:Epist . ܒܪܡ ܕܝܢ̣ ܥ̣ܒܕܬ . ܐܠܐ ܠܢ ܕܡܢ ܪܡ̣ܙܐ ܕܠܥܠ ܘܪܚ̣ܡܐ̈ : ܐܢܬ ܟ̇ܬܒ ܗ̣ܘܝܬ . ܟܕ ܒܡܫܦܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܘܕܐ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܥ̇ܒܕ
SevAnt:Epist . ܐܘ ܓܢܣܐ . ܗܢܘܕܝܢ ܚܕ ܘܢܘܡܐ ܕܡܢܦܫ ܆ ܐܘ ܟܠܗ ܓܢܣܐ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܚܝܕ ܠܗ ܩܢܘܡܐܝܬ ܣܛܪ ܡܢ ܟܠ ܫܘܚܠܦܐ ܆ ܐܕܫܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:Epist ܕܬ̇ܦܢܐ ܆ ܚܕ ܓܘܫܡܐ ܕܡ̣ܢܦܫ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܡܕܝܢ ܡܢܗ̣ ܘܡܢ ܐܢܬ ܓܢܣܐ ܐܢܫܝܐ . ܘܝܕܝܥܐ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܒܫܦܝܪܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܨܒܐ
SevAnt:Epist . ܡܕܝܢ ܡܢܗ̣ ܘܡܢ ܩܢܘܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܗܘ̣ܬ ܐܢܬ ܬܪܥܝܬܐ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬ̇ܦܢܐ ܆ ܚܕ ܓܘܫܡܐ ܕܡ̣ܢܦܫ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:Epist ܆ ܘܕܣܝܓ̇ܝ ܟܪܝܗܢ̈ ܒܫܟܝܪܘܬܐ . ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܡܪܝܡ . ܐܢܬ ܀ ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܆ ܕܒܢܬ̈̈ ܩܠܐ ܠܐ ܝܠܝܦܬܐ̈ ܡ̇ܒܥ
SevAnt:Epist : ܘܠܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ : ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܢܦܝܚܬ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩ̣ܝܫܐ̈ ܟܕ ܢ̇ܩܦ
SevAnt:Epist ܆ ܒܗܘܢ ܒܩܢܘܡܐ̈ ܕܝܠܢܝܐ̈ ܐܬ̇ܒܩܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܘܠܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ : ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܘܕܐ
SevAnt:Epist ܆ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܟܒܪ ܆ ܕܠܐ ܙܪ̣ ܩ ܗܘܐ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܫܘܝܠܦܐ ܟܝܢܐ̈ ܐܢܬ . ܟܕ ܢܥܡܝܢ ܗ̇ܘ ܣܘܪܝܝܐ ܀ X XXX X ܐܠܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡ̇ܥ
SevAnt:Epist ܟܒܪ ܆ ܕܠܐ ܙܪ̣ ܩ ܗܘܐ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܫܘܝܠܦܐ ܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܣܘܪܝܝܐ ܀ X XXX X ܐܠܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܆ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:Epist ܕܐܦ ܙܕ̇ ܩ ܕܢܘܕܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܚܕ ܡܫܝܚܐ : ܐܢܬ ܕܠܘܬ ܡܪܘ . ܕܪܝܫܗ̇ . ܟܕ ܢܥܡܢ ܗ̇ܘ ܣܘܪܝܝܐ ܀ ² ܝX ܚ . ܙܐ