simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܒܠܚܘܕ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܪܟܢ ܐܢܬ̇ ܘܨ̇ ܠܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܆ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܗܠܝܝܢ ܕܒܪܘܡܐ ܘܒܫܡܝܐ ܡܬܝܕܥ XX X X X
SevAnt:CathHom ܠܗܘܢ ܆ ܘܐܠ̣ܘܬ ܐܢܘܢ ܒܝܕܥܬܐ ܠܫܡܝܐ ܠܘܬ ܐܪܥܐ ܇ ܒܝܕ ܐܢܬ XX X X X ܐܢܬ ܒܠܚܘܕ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܪܟܢ ܐܢܬ̇ ܘܨ̇ ܠܐ
SevAnt:CathHom ܇ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܗ̣ܘܐ ܒܣܪܐ ܡܛܠܬܢ ܇ ܟܕ ܠܐ ܫܚܠܦ ܗ̇ܘ ܡܐ ܐܢܬ ܇ ܘܫܘܚܠܦܐ ܥܠ ܗ̇ܘ ܠܐ X ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܬܬܪܢܐ̈ ܇ ܐܡܬܝ ܕܫ̇ܡܥ
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ : ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ X ܐ . ܝܟܢܐ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܐܢܬ ܙܠ ܠܟ ܠܒܣܬܪܝ ܣܛܢܐ̇ ܟ̣ܫܠܐ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܟ : ܕܠܐ ܡܬܪܥܐ̈
SevAnt:CathHom ܠܝ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܕܩܐ̇ܡ ܟ̣ܢܫܐ ܚܕܪܝ̈ ܐ̇ ܡܪܬ ܇ ܐܢܬ ܐܢܐX ܠܟ ܕܫ̣ܡܥܬܢܝ ܇ ܐܢܐ ܕܝܢ ܝ̇ܕܥ ܗܘܬ ܕܒܟܠܙܒܢ ܫ̇ܡܥ
SevAnt:CathHom ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܫ̇ܐܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܥܠ ܬܪܝܢ ܦܪܨܘܩܐ̈ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ X ܠܡ̣ܦܪܩ . ܐܢ ܚܕ ܐܡ̇ܪX ܐܢܬ̇ ܘܡܬܪܥܐ̈
SevAnt:CathHom ܐܝܟ ܕܥܠ ܬܪܝܢ ܦܪܨܘܩܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢܘ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܐܢ ܚܕ ܐܡ̇ܪX ܐܢܬ̇ ܘܡܬܪܥܐ̈ ܐܢܬ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܫ̇ܐܠ
SevAnt:CathHom ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܘܬܗ̇ ܘܛܒ ܟܐܢܐܝܬ : ܕܠܐ ܡܣܬ̇ܟܠ ܐܢܬ ܗܠܝܢ XX ܐܢܬ ܫܥܐ̈ . ܐܠܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗ̣ܘܐ ܚܫܘܘܐ ܇ ܐܪܐ̇ ܠܐ ܡܬܚ̇ܡܨ
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ XX X X X ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ- ܣܪܝܩܐ ܆ ܠܗܠ ܓܝܪ ܆ ܒܡܨܪܝܝܢ ܐܢܬ ܡܬܚ̇ܡܨ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܘܬܗ̇ ܘܛܒ ܟܐܢܐܝܬ : ܕܠܐ ܡܣܬ̇ܟܠ
SevAnt:CathHom ܐܘ- ܣܪܝܩܐ ܆ ܠܗܠ ܓܝܪ ܆ ܒܡܨܪܝܝܢ ܒܠܚܘܕ ܗ̣ܘܐ . ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܐܢܬ ܘܛܒ ܟܐܢܐܝܬ : ܕܠܐ ܡܣܬ̇ܟܠ ܐܢܬ ܗܠܝܢ XX X X X ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt:CathHom . ܐܣܝܪ ܐܢܬ ܒܐܢܬܬܐ ܆ ܠܐ ܬܒܥܐ ܫ̇ܪܝܐ . ܒܛܝܡܐ ܐܙܕ̣ܒܢܢ̇ ܐܢܬ ܡܪܬܝܐ ܗܘܬ ܠܝ̇ ܟܕ ܐܡ̇ܪܐ ܆ ܫ̇ܢܐ ܡܢ ܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܐܘ-
SevAnt:CathHom ܒܐܢܬܬܐ ܆ ܠܐ ܬܒܥܐ ܫ̇ܪܝܐ . ܒܛܝܡܐ ܐܙܕ̣ܒܢܢ̇ ܘܪܒܬܐ . ܐܢܬ ܗܘܬ ܠܝ̇ ܟܕ ܐܡ̇ܪܐ ܆ ܫ̇ܢܐ ܡܢ ܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܐܘ- ܐܢܬ . ܐܣܝܪ
SevAnt:CathHom ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ . ܗܫܐ ܕܐܦܝܣ ܠܐܒܝ ܇ ܘܢ̣ܩܝܡ ܠܩܝ X ܣܓܝܐܐ̈ ܐܢܬ ܐܟܚܕܐ . ܘܡܬܢܚܬܢܝܪ ܡܩ̇Xܠ̇ ܐܘ̇ܒܪ ܗܘܐ ܆ ܐܘ ܣ̇ܒܪ
SevAnt:CathHom ܆ ܐܪܥܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . - X ܙܪ̣ܩ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܆ ܕܡܢ ܐܢܬ . ܫ̣ܪܝ ܠܣܐܘܢܐ ܡܢ ܪܓܠܝܟ̈ . ܕܘܟܬܐ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܩܐ̇ܡ
SevAnt:CathHom ܠܡܐܠܦ ܆ ܒ̇ܠܡ ܠܗ ܝܥܘ̇ܩܒܟ . ܛ̣ܒܥܐ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܇ ܕܐܦܠܐ ܐܢܬ ܘܪܐܙܢܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܘ̇ܝ ܕܝܢ . ·ܐ̇ ܝܟܢܐ ܐܢ ܨ̇ ܒܐ
SevAnt:CathHom ܟܕ ܢ̣ܣܒܬ ܛܝܢܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܓ̣ܒܠܬ ܚܝܘܬܐ̇ ܘܡ̇ܠܠܪܐ ܐܢܬ ܦܓܪܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܬܘܒ ܠܘܬ ܐܝܘܒ ܗܒܢܐ ܐܡ̇ܪ̈ ܐܘ̇ X X X
SevAnt:CathHom ܓ̣ܒܠܬܢܝ̣ ܘܣ̣ܡܬ ܥܠܝ ܐܝܕܟ . ܐܬܬ̣ܡܗ̇ܬ ܝܕܥܬܟ ܡܢܝ . ܐܢܬ ܬܘ̇ܩܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܆ ܕܙ̣̇ܟܐ ܡܝܢ ܬܐܘܪܝܐ ܡܘܕܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܆ ܐ̇ܝܟܢܐ ܠܐ ܢ̇ܦܠ ܐܢܬ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ ܇ ܕܐܦܠܐ ܐܝܟ ܡܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܣܝܐ ܆ X ܩܕܡ ܟܘܪܗܢܐ ܡ̇ܬܩܢ ܠܗܘܢ ܠܣܡ . . . ܡܢܐ .
SevAnt:CathHom ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ ܇ ܕܐܦܠܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܐܣܝܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܐܢܬ ܡ̇ܬܩܢ ܠܗܘܢ ܠܣܡ . . . ܡܢܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܆ ܐ̇ܝܟܢܐ ܠܐ ܢ̇ܦܠ
SevAnt:CathHom ܠܐܠܗܐ ܕܢܩܕܘܡ ܢܥ̣ܒܕ ܒ̣ܛܝܠܘܬܐ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܠܐ ܢ̇ܦܠ ܐܢܬ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ ܇ ܕܐܦܠܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܐܣܝܐ ܝ̇ܗܒ