simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܒܠܚܘܕ ܕܡܫܪܝܘ ܫܪܐ . ܘܗܘ ܗܘܐ ܠܟ ܗܕܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ . ܛܒ ܗܘ ܐܢܬ . ܕܐܘܕܥܟ ܠܡ ܐܘܪܚܐ X ܕܬܐܙܠ ܒܗ̇ . ܘܐܣܝܡ ܥܝܢܝ̈ ܥܠܝܟ .
Sahd:BookPerf ܟܕ ܐܡܪ ܐܢܬ . ܗܢܘ ܬܪܥܗ ܕܡܪܝܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܥܠܝܢ ܒܗ . ܐܘܕܐ ܐܢܬ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܕܒܗܘܢ ܬܥܘܠ ܘܬܘܕܐ ܠܡܪܝܐ . ܘܐܘܕܐ ܠܗ
Sahd:BookPerf . ܗܢܘ ܬܪܥܗ ܕܡܪܝܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܥܠܝܢ ܒܗ . ܐܘܕܐ ܠܟ ܕܥܢܝܬܢܝ ܐܢܬ . ܕܒܗܘܢ ܬܥܘܠ ܘܬܘܕܐ ܠܡܪܝܐ . ܘܐܘܕܐ ܠܗ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡܪ
Sahd:BookPerf ܗܟܝܠ ܣܝܡ ܝ ܪܓܠܟ ܬܪܝܨܐܝܬ ܒܐܘܪܚܗ . ܟܕ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܒܗ . ܐܢܬ ܥܠܝܢ ܒܗ . ܐܘܕܐ ܠܟ ܕܥܢܝܬܢܝ . X ܘܗܘܝܬ ܠܝ ܦܪܘܩܐ .
Sahd:BookPerf ܒܗ . ܘܗܘ ܥܒܕ X ܫܘܠܡܐ ܫܦܝܪܐ . ܘܡܦܩܢܐ ܫܒܝܚܐ ܠܡܪܕܝܬܟ . ܐܢܬ . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܣܝܡ ܝ ܪܓܠܟ ܬܪܝܨܐܝܬ ܒܐܘܪܚܗ . ܟܕ ܡܣܒܪ
Sahd:BookPerf . ܗܐ ܓܝܪ ܠܟܠ ܩܘܡܬܐ ܝܐܝܐ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܘܒܟܠ ܙܒܢܐ ܚܫܚܐ . ܐܢܬ ܘܠܡܟܬܒܘ ܒܗ̇ ܢܦܫܟ . ܐܘ ܕܠܡܐ ܒܙܥܘܪܘܬܐ ܕܫܢܝܟ̈ ܚܐܪ
Sahd:BookPerf ܬܕܪܫܝܗ̈ ܒܕܚܠܬ ܡܪܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܣܘܓܐܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܡܠܦܢ ܐܢܬ ܠܡܪܕܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܒ̇ܣܐ ܥܠ ܛܠܝܘܬܟ . ܐܢ
Sahd:BookPerf ܐܒܗܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܕܡܪܒܝܢ ܠܛܠܝܘܬܟ ܚܠܦ ܐܒܗܐ̈ ܕܒܣܪܐ . ܐܢܬ ܕܥܬܝܕ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . [18]ܐܢ ܗܟܝܠ ܛܠܝܐ ܐܝܬܝܟ . ܡܫܟܚ
Sahd:BookPerf . ܐܚܨܦ ܠܡܩܪܒ ܠܘܬ ܡܪܢ ܒܥܠܬܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ . ܗܐ ܓܝܪ ܡܩܪܒ ܐܢܬ . ܘܪܚܝܡ ܠܡܪܢ Xܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ̈ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܝܬܝܪ ܛܠܐ
Sahd:BookPerf ܡܟܝܠ ܒܫܢܝܐ̈ ܘܡܛܝܬ ܠܣܝܒܘܬܐ . ܘܐܬܚܠܛܬ ܒܗܘܦܟܝܝẌ ܐܢܬ ܕܐܬܢܨܚ ܘܐܝܪܒ ܝܫ X 8ܝX X ܒܫܠܝܚܐ̈ . ²ܘܐܢ ܬܘܒ ܥܝܠ
Sahd:BookPerf ܠܗ ܒܚܘܒܐ . ܕܗܐ ܐܢܐ ܫܒܩܝܬ ¹ܟܠ ܡܕܡ ܘܢܩܦܬܟ . ܘܡܢܘ ܢܬܠ ܐܢܬ ܘܒܟܠܗ̇ ܦܫܝܛܘܬܐ . ܐܬܩܪܒ ܠܡܪܢ ܘܠܕܚܠܬܗ ܟܕ ܐܡܪ
Sahd:BookPerf ܕܫܠܝܚܐ̈ ܘܕܟܠܗܘܢ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܕܪܚܡܘ̈ ܠܐܠܗܐ ܐܢܬ ܢܬܠ ܠܟ ܕܠܗܠܝܢ̈ ܕܐܫܬܘܕܝ ܬܫܘܐ . ܛܘܒܝܟ ܕܒܪ ܡܢܬܐ ܗܘܐ
Sahd:BookPerf ܗܠܝܢ ܕܠܥܠܡ ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚܙܬ ܘܐܕܢܐ ܠܐ ܫܡܥܬ ܘܥܠ ܠܒܐ ܐܢܬ ܘܙܕܝܩܘܬܗ . ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̈ ܢܬܬܘܣܦܢ ܠܟܘܢ . ܘܠܗܠ ܝܪܬ
Sahd:BookPerf ܆ ܕܗܐ ܠܡ ܠܐ ܡܬܐܠܨ ܐܢܐ XX ܡܢ ܚܫܐ̈ ܕܐ̇ܟܒ̣ܫ ܐܢܘܢ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܢܙܝܪܘܬܐ ܡܙܝܚܢ̈ ܘܡܟܒܫܢ̈ . [38]ܐܠܐ ܟܒܪ ܐ̇ܡܪ
Sahd:BookPerf ܠܗ̇ . ܟܕ ܠܝܬ ܥܡܟ ܩܪܒܐ ܇ ܘܠܐ ܡܬܐܠܨ ܐܢܬ ܒܐܓܘܢܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܢ̇ܫܬܟܚ ܡܘ̣ܡܐ ܒܡܝܬܪܘܬܟ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܒܢܝܚܐ ܓܡ̇ܪ
Sahd:BookPerf ܒܐܓܘܢܐ ܘܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡ ܒܝ̣ܫܐ ܇ ܕܠܐ ܐ̇ܡ̣ܪ ܕܐܦ ܠܓܡܪ ܐܢܬ ܕܒܢܝܚܐ ܓܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܟܕ ܠܝܬ ܥܡܟ ܩܪܒܐ ܇ ܘܠܐ ܡܬܐܠܨ
Sahd:BookPerf ܡܢܗ̇ ܒܪܦܝܘܬܟ . ܡܢ̣ܘ ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܇ ܐܢܬ ܘܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡ ܒܝ̣ܫܐ ܇ ܕܠܐ ܐ̇ܡ̣ܪ ܕܐܦ ܠܓܡܪ ܡܬܓܠܙ
Sahd:BookPerf ܐܘ ܕܒܗܝܠ ܒܚܫܘܗܝ̈ : ܐܝܠܝܢ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܡ̇ܘܠܕ ܒܟ ܦܘܢܩܐ ܐܢܬ ܕܦܐܪܐ ܕܫ̇ܘܐ ܠܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܢ̇ܬܚܙܐ ܒܗ ܇ X² [42]ܚ̇ܙܐ
Sahd:BookPerf ³⁰ ܒܙܘܥܝܟ̈ : ܘܚܝܠܬܢ ܐܢܬ ܒܪܥܝܢܟ : ܘܟܠ ܛ̇ܒܢ̈ ܬ̇ܫܟܚ ܐܢܬ ܝXXXX X X XXXX ܐܠܐ . ܘܐX ܢܗܘܐ ܬܘܒ ܕܡܢ ܟܠܢܫ ܡܫ̣ܝܢ
Sahd:BookPerf ܒܪܥܝܢܟ : ܘܟܠ ܛ̇ܒܢ̈ ܬ̇ܫܟܚ ܬܣܥܘܪ ܒܢܝܚܐ ܘܕܠܐ ܥܡܠܐ ܆ ܐܢܬ ܢܗܘܐ ܬܘܒ ܕܡܢ ܟܠܢܫ ܡܫ̣ܝܢ ܐܢܬ ³⁰ ܒܙܘܥܝܟ̈ : ܘܚܝܠܬܢ