simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܠܡܠܬܐ ܕܟܬܒܐ ܂ ܕܠܐ ܬܟܠܐ ܡܘܗܒܬܟ ܡܢ ܡܟܝܟܐ ܂ ܝ ܘܒܥܘܬܗ ܐܢܬ ܠܦܪܘܫܘܬܟ ܆ ܕܫܐܠܬܝ Xܝܘܬܪܢܐ̣ ܬܬܝܗܒ ܠܝ ܡܢܟ ܂ ܟܕ ܥܗ̇ܕ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܡܢܝܢܐ ܕܝܢ ܕܫܢܝܐ̈ ܟܕ ܟܪܢܘܣ ܘܙܒܢܐ ܆ ܕܟܡܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܨܚܚܐ ܘܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܝܘܢܝܐ ܂ ܐ ܢܐ ܕܟܕ ܬܩܪܐ ܝ ܘܬܒܚܢ ܡܫܟܚ
Ps-Zach:EccHist ܬܠܒܘܟX ܂ ܗܟܘܬ ܠܒܟ ܐܢܬ ܂ ܟܡܐ ܕܢܚܐ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܪܝܫܝ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܂ ܡܢܝܢܐ ܕܝܢ ܕܫܢܝܐ̈ ܟܕ ܟܪܢܘܣ ܘܙܒܢܐ ܆ ܕܟܡܐ ܕܨ̇ܒܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܟܡܐ ܕܢܚܐ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܪܝܫܝ̈ ܛܘܗܡܢ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܘܠܕ ܡܬܚܫܒܢ ܐܢܬ ܟܕ ܟܪܢܘܣ ܘܙܒܢܐ ܆ ܕܟܡܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܬܠܒܘܟX ܂ ܗܟܘܬ ܠܒܟ
Ps-Zach:EccHist ܫܢܝܐ̈ ܡܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܛܘܦܢܐ ܂ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܢܫ ܕܒܨܝܪ ܐܢܬ ܕܥܒܝܕ ܠܗ ܂ ܕܐܝܢܘ ܠܫܢܐ ܕܩܕܝܡ ܆ ܕܐ̇ܡܪ ܝܝ ܒܗ ܕܐܢ ܚܫ̇ܒ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܫ ܕܒܨܝܪ ܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܡܐܬ ܡܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܂ ܐܢܬ ܝܝ ܒܗ ܕܐܢ ܚܫ̇ܒ ܐܢܬ ܫܢܝܐ̈ ܡܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܛܘܦܢܐ ܂ ܡܫܟܚ
Ps-Zach:EccHist ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܂ ܕܬܕܥ ܕܝܢ ܡܝܢܐ ܕܣܦܪ ܂ ܆ ܂ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܐܢܐ ܠܗ̇ 7ܠܟ ܂ ܕܠܐ ܬܬܟܠ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܢܝܢ ܘܠܐ ܬܬܚܦܛ
Ps-Zach:EccHist ܒܩܢܘܢܐ̈ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܂ ܙ ܟܢܫܢ ܕܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܝܢܐ ܕܣܦܪ ܂ ܆ ܂ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܂ ܕܝܘܢܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ ܡܫܟܚ
Ps-Zach:EccHist ܇ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܠܗܗܘܢ ܟܪܣܗܘܢ ܂ ܘܬܫܒܘܚܬܗܘܢ ܐܢܬ ܂ ܐܘ ܥܠ ܂ ܘܪܝܣ̈ 2ܬܘܒ ܕܦܓܪܐ ܂ ܘܫܘܚܠܦܐ ܕܡܐܟܠܬܐ̈ ܡܥܩܒ
Ps-Zach:EccHist ܡܠܟ ܘܫܠܝܛ ܥܠ ܐܪܥܐ ܃ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܒܐܢܬܬܐ ܕܒܨܝܪܐ ܡܢܟ ܂ ܐܢܬ ܟܘܡܪܐ ܕܐܘܢ ܐܢܬܬ ܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܦܪܥܘܢ ܆ ܠܡܢܐ ܟܕ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܒܐܢܬܬܐ ܕܒܨܝܪܐ ܡܢܟ ܂ 5ܗܐ ܒܪܬܗ ܕܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܇ ܡܝܬܪܐ ܐܢܬ ܠܗ ܦܪܥܘܢ ܆ ܠܡܢܐ ܟܕ ܝ ܐܢܬ ܡܠܟ ܘܫܠܝܛ ܥܠ ܐܪܥܐ ܃ ܨ̇ܒܐ
Ps-Zach:EccHist ܒܡܓܕܠܐ ܆ ܠܘ ܐܢܬܬ ܐ ܗܝ ܢܘܟܪܝܬܐ ܂ ܐܠܐ ܒܪܬܢ ܗܝ ܒܬܘܠܬܐ ܂ ܐܢܬ ܟܘܬܗ ܕܡܓܕܠܐ ܀ ܘܐܡܪ ܦܘܛܝܦܪܥ ܂ ܡܪܝ ܂ ܥܠܝܡܬܐ ܗܝ̇ ܕܚܙܐ
Ps-Zach:EccHist ܒܪܟܝܗ̇ ܠܒܬܘܠܬܐ ܝX ܗܕܐ ܂ ܘܚܕܬܝܗ̇ ܒܪܘܚܐ ܂ ܘܡܢ ܕܪܝܫ ܐܢܬ ܚܫܘܟܐ ܠܢܗ ܪܐ ܂ ܘܡܢ ܛܥܝܘܬ ܐ ܠܫܪܪܐ ܂ ܘܡܢ ܡܘܬܐ ܠܚܝܐ̈ ܆
Ps-Zach:EccHist ܡܪ ܐ ܦܫܘܛ ܐܝܕܝܟ̈ ܂ ܝ ܘܐܪ ܡܝܢܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܡܛܘܠ ܕܗܐ ܐܢܬ ܆ ܐܒܘܗܝ ܕܝܢ ܡܬܦܨܚ ܒܣܘܪܗܒܐ ܕܫܒܪܘܬܐ ܕܒܪܗ ܂ ܘܒܕܓܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܂ ܡܪܝܐ ܐܒܐ ܕ ܬܡܐ ܂ ܡܚܝܠܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܚܝܠܝܢ ܝ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ̈ ܂ ܘܐܝܬܝ ܝܘܡܢܐ ܝܬܡܬܐ ܘܕܘܝܬܐ ܂ ܘܣܒܪܝ̣
Ps-Zach:EccHist ܦܪܘܩܝܢܝ ܂ ܡܛܠ ܕܒܛܘܥܝܝ ܚܛܝܬ ܠܟ ܂ ܒܬܘܠܬܐ ܛܥܝܬܐ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܐܦܝ̈ ܂ ܘܠܘܬܟ ܡܪܐ ܐܠܗܝ ܝ ܆ ܂ ܥܪܩܬ ܂ ܐܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܡ̣ܪܬ̣ ܘܗܘܬ ܂ ܘܡܢ ܝX ܦܘܡܟ ܢܦ̣ܩܬ ܂ ܕܪ ܚܗ̣̇ ܐܝܟ ܪ ܚܐ ܐܢܬ ܘܐܡ̣ܪܬ ܂ ܡܪܝ ܆ ܠܝ̣ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܗܘܬ ܟܟܪܝܬܐ ܒܬܘܢܝ ܂ ܐܠܐ
Ps-Zach:EccHist 2ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܡܪܝ ܇ ܐܢ 3ܐܬ̣ܐ ܓܒܪܐ ܠܘܬܟ ܝ ܘܡܠܠ ܠܟ ܥܠܝ ܂ ܐܢܬ ܝܘܣܦ ܂ ܂ X ܘܡܡܠܠ ܐܢܐ ܠܗ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܠܝܟܝ ܂ ܘܗܫܐ̣
Ps-Zach:EccHist ܡܪܝ ܇ ܐܢ 3ܐܬ̣ܐ ܓܒܪܐ ܠܘܬܟ ܝ ܘܡܠܠ ܠܟ ܥܠܝ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܝܘܣܦ ܐܢܬ X ܘܡܡܠܠ ܐܢܐ ܠܗ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܠܝܟܝ ܂ ܘܗܫܐ̣ ܐܢܬ 2ܝ̇ܕܥ
Ps-Zach:EccHist ܘܚܡܬܢ ܥܠ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܂ ܘܚܢܢ ܕܚܠܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܢ ܂ ܘܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܪܘܓܙܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܫܡܥܘܢ ܒܝܢܘܗܝ ܘܠܗ ܂ ܠܡܢܐ ܪܓܝܙ