simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܦܪܘܩܢ ܒܟ ܫܩܠ ܙܟܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܥܠ ܚܛܝܬܐ ܟܣܝܬܐ ܐܢܬ ܐܪܥ ܠܩܪܒܐ ܟܣܝܐ ܒܩܛܠܐ . ‏ ‏ܐܘ ܩܛܠܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܟܡܐ ܪܒ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܗܘܢ ܬܕܥ . ‏ ‏ܗܝܕܝܢ ܐܪܝܐ ܡܪܝܪܐ ܘܣܪܘܚܐ ܡܛܥܡ ܒܕܡܐ ܐܢܬ ܐܢܐ . ܩܝܡܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܠܢܦܫܗܘܢ . ܘܡܐ ܕܒܩܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܟܠܗ ܥܡܟ . ܥܢܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡܪ ܕܐܢܐ ܠܟ ܕܪܒ ܐܢܬ ܡܢ ܫܡܫܐ ܐܢܬ ܡܠܟ ܐܢܐ ܠܟ ܫܡܥܘܢ ܕܬܣܓܘܕ ܥܡܝ ܝܘܡܢܐ ܠܫܡܫܐ ܐܠܗܐ ܘܚܝܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢ ܫܡܫܐ ܕܐܝܬ ܒܟ ܢܦܫܐ ܘܚܟܡܬܐ ܠܐ ܣܓܕܬ ܐܝܟܢܐ ܠܫܡܫܐ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܘܚܝܐ ܐܢܬ ܘܟܠܗ ܥܡܟ . ܥܢܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡܪ ܕܐܢܐ ܠܟ ܕܪܒ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢ ܕܝܠܝ ܕܡܨܥܪܢܗ ܐܢܐ ܘܗܝ ܕܐܡܪܬ ܕܡܛܠܬܟ ܚܝܐ ܥܡܟ . ܡܪܝ ܐܢܬ ܠܫܡܫܐ ܣܓܕ ܐܢܐ ܕܗܐ ܠܝܬ ܒܗ ܠܒܐ ܕܢܕܥ ܘܢܝܩܪ ܠܟ ܕܣܓܘܕܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ . ܐܠܐ ܗܫܐ ܐܬܛܦܝܣ ܠܝ ܘܣܓܘܕ ܠܫܡܫܐ ܗܢܐ ܐܢܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ‏‎‎‏ ܘܟܢ ܒܐܠܗܐ ܙܩܝܦܐ ܡܗܝܡܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܡܐ ܙܟܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܐܢܬ ܬܕܥ ܟܕ ܬܬܠ ‏‎‎‏ ܕܝܢܗ ܘܬܒܥܬܗ ܐܢܬ ܕܡܙܡܢܝܢ ܠܝ ܕܐܚܒܠ‏ ‏ 21 ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܕܐܢܗܘ ܕܐܢܬ ܐܫܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܕܥ ܟܕ ܬܬܠ ‏‎‎‏ ܕܝܢܗ ܘܬܒܥܬܗ ܒܝܘܡܐ ܕܡܬܬܒܥ ܐܢܬ ܥܠ ܐܢܬ 21 ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܕܐܢܗܘ ܕܐܢܬ ܐܫܕ ܐܢܬ ܕܡܐ ܙܟܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܣܥܪܬ ܘܣܥܪ ܐܢܬ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܗܢܘܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܬܕܥ ܟܕ ܬܬܠ ‏‎‎‏ ܕܝܢܗ ܘܬܒܥܬܗ ܒܝܘܡܐ ܕܡܬܬܒܥ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܗܢܘܢ ܒܡܘܬܗܘܢ ܡܡܠܟܝܢ ܘܐܢܬ ܐܢܬ ܕܝܢܗ ܘܬܒܥܬܗ ܒܝܘܡܐ ܕܡܬܬܒܥ ܐܢܬ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܣܥܪܬ ܘܣܥܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܒܪܡ ܕܝܢ ܚܝܝ̈ ܕܒܡܫܝܚܐ ܒܡܘܬܗܘܢ ܠܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ . ܥܠ ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܗܢܘܢ ܒܡܘܬܗܘܢ ܡܡܠܟܝܢ ܘܐܢܬ ܒܡܘܬܗܘܢ ܡܐܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܚܘܬܪܟ ܗܘ ܕܗܫܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܡܬܚܙܐ ܠܐ ܚܝܣܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܐܠܐ ܐܢܬ ܒܡܘܬܐ ܐܝܢܐ ܕܒܥܝܬ ܒܨܒܝܢܟ ܥܢܬܐ‏ ‏ 22 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܕܐܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܫܘܝܬܗ ܠܣܓܕܬܗ ܕܟܕ ܐܢܬ ܪܒ ܐܢܬ ܡܢܗ ܐܢܗܘ ܕܨܒܝܬ ܐܢܬ ‏ 25 ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܕܐܝܟܘ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܫܡܫܐ ܕܗܐ ܥܡܟ ܕܒܪ ܐܢܫܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܪܒ ܐܢܬ ܡܢܗ ܐܢܗܘ ܕܨܒܝܬ ܕܬܦܪܘܫ . ܘܕܐܡܪܬ ܕܠܫܘܦܪܟ ܐܢܬ ܗܘ ܫܡܫܐ ܕܗܐ ܥܡܟ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܢܬ ܐܫܘܝܬܗ ܠܣܓܕܬܗ ܕܟܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢܗ ܐܢܗܘ ܕܨܒܝܬ ܕܬܦܪܘܫ . ܘܕܐܡܪܬ ܕܠܫܘܦܪܟ ܡܚܒܠ ܐܢܐ ܐܢܬ ܫܡܫܐ ܕܗܐ ܥܡܟ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܢܬ ܐܫܘܝܬܗ ܠܣܓܕܬܗ ܕܟܕ ܐܢܬ ܪܒ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܘܟܡܐ̈ ܡܝܬܐ ܡܝܬ ܠܟ ܒܒܢܝܟ̈ ܐܘ ܫܠܕܐ ܕܐܢܬܬܟ ܪܡܝܐ ܐܢܬ ܚܝ ܐܢܐ ܘܩܝܡ ܘܬܓܝ ܒܪܝܫܝ ܣܝܡ ܘܐܢܬ ܝܬܒܬ ܒܐܒܠܐ ܘܠܒܝܫ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܐܒܝܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܥܠ ܗܠܝܢ . ܗܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܦܬܓܡܐ ܐܢܬ ܡܝܬܐ ܡܝܬ ܠܟ ܒܒܢܝܟ̈ ܐܘ ܫܠܕܐ ܕܐܢܬܬܟ ܪܡܝܐ ܩܕܡܝܟ ܓܠܝܙ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܝܟ ܕܥܠ ܗܠܝܢ . ܗܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡܪ ܕܐܢܐ ܚܝܒ ܡܘܬܐ ܐܢܬ ܐܘ ܫܠܕܐ ܕܐܢܬܬܟ ܪܡܝܐ ܩܕܡܝܟ ܓܠܝܙ ܐܢܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܐܒܝܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܘܟܡܐ̈ ܐܝܟ ܫܢܝܐ ‏‎‎‏ ܘܫܠܚ ܐܢܬ ܠܝ ܕܚܝܒ ܡܘܬܐ ܐܢܐ‏ ‏ ܐܢܬ ܒܚܟܡܬܐ ܘܒܛܥܡܐ ܕܣܒܐ̈ ܐܝܬܝ . ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܘܐܝܟܢܐ ܠܒܝܫ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܝ ܕܚܝܒ ܡܘܬܐ ܐܢܐ‏ ‏ 28 ܓܘܗܫܬܐܙܕ ܐܡܪ ܡܛܠ ܗܢܐ ܥܒܕܬ ܐܢܬ ܐܡܪ ܘܐܝܟܢܐ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܐܘܟܡܐ̈ ܐܝܟ ܫܢܝܐ ‏‎‎‏ ܘܫܠܚ