simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܢܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܐܒܪܗܡ ܘܥܕܡܐ ܠܡܦܩܢܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܡܦܩܢܐ ܘܥܕܡܐ ܐܢܬ ܠܗܕܐ ܫܢܬܐ ܂ ܟܢܫܢ̈ ܚܡܫܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܐܪܒܥ ܂ ܘܟܕ ܚܫ̇ܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ Xܝ ܘܬܘܒ ܟܢܫܢ̈ ܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܃ ܡ̣ܢ ܟܕ ܣܠܩܘ ܡ̣ܢ ܒܒܠ ܥܡܐ ܐܢܬ ܕܥܠܘ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܂ ܒܗ ܒܗܢܐ ܝܫܐ ܘܡܢܝܢܐ X ܡܫܟܚ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܡܕܝܢ ܐܦ Xܡ ܂ ܝ̇ܬܝܢ ܡܛܠ ܕܩܝ̇ܡܝܢ ܆ ܚܕ ܣܘܥܪܢܐ ܚܫܘܒ ܂ ܐܢܬ ܂ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܗ̇ܝ ܕܩܝ̇ܡܝܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܢܬܬܕܝܢܘܢ ܚܕ ܥܒ̇ܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܟܕ ܐܚ̇ܕ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܒܣܘܟܠܐ ܂ ܩܕܡܝܐ 1ܕܝܢ ܛܘܒܘܗܝ ܐܢܬ ܂ ܫܒܝܥܝܬܐ ܩܠܗ X ܕܝܘܚܢܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܩܝܢܬܐ̈ ܡܫܟܢܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗܝܢ ܒܣܘܟܠܐ ܂ ܩܕܡܝܐ 1ܕܝܢ ܛܘܒܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܃ ܢܝܚܬܐ ܐܢܬ ܩܠܗ X ܕܝܘܚܢܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܩܝܢܬܐ̈ ܡܫܟܢܢ ܐܢܬ ܃ ܟܕ ܐܚ̇ܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܐܡ̣ܪ ܂ ܘܠܐ ܬܐܟܘܠ ܡܢܗ ܂ ܘܠܘܬ ܓܚܙܝ ܬܘܒ ܠܒܝ ܐܢܬ ܂ ܕܠܡܚܪ ܗܘ̇ܐ ܣܒܥܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܗܝܡܢ ܓܒXܐ ܂ ܕܗܐ ܚ̇ܙܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܣܬܟ̣ܠܬ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܂ ܘܟܠܗܝܢ ܕܝܠܝ ܂ ܕܠܐ ܐܝX ܫܘܚܠܦܐ ܐܢܬ ܗܠܟܬ ܂ ܒܥܠܡܐ ܂ ܡܪܝܐ ܒܨܝܬܢܝ ܕܠܐ ܗܠܟ̇ܬ ܠܐ ܘܠܝܐܝܬ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܠܚܘܕܝܟ ܙܟܝܬ ܠܡ̣ܘܬ ܐ ܂ ܕܙܟ̣ܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܂ ܐܢܬ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܟ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܕܢܦ̣ܠܘ ܬܚܝܬ̇ ܡܘܬܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܕܡܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܘܐܢܐ XX ܙܩܝܦܘܬ ܐ ܪܙܙܬ ܘܐܢܬ ܐܢܬ ܐܣܓܐ ܐܫܠܡ ܠܗ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܢܬ ܐܬܗܝܡܢܬ ܥܠܝܗܝܢ ܂ ܪܙܙ ܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗܘܢ ܠܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܂ ܐܘ ܕܠܡܐ ܠܩܕܡܝܐ̈ ܡܡܝܬܬ ܃ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܢܬ ܘܪܙܙܬ ܗܟܢ ܃ ܘܟܢ ܝܘܚܢܢ ܘܡܪܢ ܂ ܘܗܫܐ ܬܘܒ ܫܘܪܝܐ̈ ܡܩܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ X0ܘ ܦܢ ܡܬܟܝܢܐ Xܘ̣ܬ ܗܕܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܩܘܡܐ ܂ ܐܢܬ ܘܢܦܫܐ ܂ ܐܘ ܕܠܡܐ ܠܩܕܡܝܐ̈ ܡܡܝܬܬ ܃ ܐܚܪܢܐ̈ 5ܕܝܢ ܡܩܝܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ Xܘܪܒܢܐ ܕܐܝܕܝ̈ ܐܝܟ ܩܘܪܒܢܗ ܕܪܡܫܐ ܂ ܠܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬ ܦܓܪܐ ܠܢܦܫܐ ܂ ܐܡ̇ܪܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝܩܪܝܬܟ ܂ ܗ̇ܝ ܕܣܓܝ ܡܩܠܣ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܠܢܦܫܐ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܂ ܐܘ ܠܦܓܪܐ ܕܠܐ ܢܦܫܐ ܂ ܝܝ ܘܐܢ ܗ̤ܘ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܐܝܕܝ̈ ܐܝܟ ܩܘܪܒܢܗ ܕܪܡܫܐ ܂ ܠܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܡܣܪܚ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܐ ܟ ܕܡܬ̣ܚܙܝܐ ܠܟ ܩܒܠ ܂ XܝXܝX XXܝܘܘܪܝX XXXܪܝX ܐܢܬ ܂ ܘܐܢܗ̤ܘ ܕܦܐܝܐ ܂ ܗܢ̇ܘܢ ܕܡܫܡܫܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܝܬܝܪ ܫܦܪܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗܘܢ ܠܚܕܐ ܥܕܬ ܐ ܂ ܠܡܢܐ ܩܪܘܝܐ̈ ܥܠ ܩܣܛܪܘܡܐ ܫܒ̇ܩ ܐܢܬ ܂ ܐܢܬ ܩܪܘܝܐ̈ ܘܗܘܦܕܝܩܢܐ̈ ܘܡܫܡܫܢܐ̈ ܂ ܠܡ̇ܢ ܠܐ ܡܟܢܫ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܗܘܦܕܝܩܢܐ̈ ܝܢ ܥܕܡܐ ܠܩܢܕ̇ܝܠܐ̈ ܂ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܝܢ ܠܘܬܗ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܚܕܐ ܥܕܬ ܐ ܂ ܠܡܢܐ ܩܪܘܝܐ̈ ܥܠ ܩܣܛܪܘܡܐ ܫܒ̇ܩ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܐܝܟܐ ܐܝܬ ܕܘܟܬܐ ܠܗܠܝܢ ܬܓܡܐ̈ ܕܩܫܝܫܐ̈ ܘܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܐܢܬ ܥܕܡܐ ܠܩܢܕ̇ܝܠܐ̈ ܂ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܝܢ ܠܘܬܗ ܕܬܪܘܢܘܣ ܡ̣̇ܥܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܗܪܟܐ ܗܘ̣ ܟܗܢܐ ܝܗ̇ܒ ܚܘܣܝ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܐܡ̇ܪܐ ܓܝܪ ܥܘܢܝܬܐ ܐܢܬ ܗܢ̇ܘ ܦܓܪܝ ܕܥܠ ܐܦܝܟܘܢ̈ ܡܬܩܨܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܂ ܚܙܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܚܕ ܐܢܘܢ ܆ ܠܘ ܗܟܢܐ ܐܢܘܢ ܒܣܝܡܐ̈ ܐܢܬ ܂ ܥ̣ܒܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܢܡܠܐ ܕܘܟܬ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܐܗܘ̣ ܕܚܙ̇ ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܡܛܠ ܕܗ̇ܝ ܛܘܦܣܐ ܕܗܕܐ ܡܪܙܙܐ ܗܘܬ̣ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܠܟ ܂ ܐܢܬ ܢܒܝܐ ܐܘ ܗܕܐ ܕܒܥܕܬܐ ܂ ܘܝܪ ܂ ܥܢܐ ܕܗܕܐ ܕܒܥܕܬܐ ܐܡ̇ܪ