simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ¹0ܢܨܝܚ ܒܓܒܪܐ̈ ܠܘܣܝܘܣ̣ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܐܢܬ ܕܝܢ X 3 ܗ̇ܘ ܕܠܣܘܘܚܐ ܐܠܗܝܐ ܘܪܘܚܢܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܐܚܒ̣
Pall:LausHist ܒܢܝܢܐ ܕܡܠܐ̈ X ⁸ܕܫܪܒܐ X ⁷ܕܩܕܝܫܐ̈ ܐܬܚܦ̣ܛܬ ܕܬܐܠܦX . ܐܢܬ X ⁴ܘܒܢܝܢ ܒܢܝܢܐ̈ ܕܟܐܦܐ̈ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢXX ܝܘܬܪܢ̣
Pall:LausHist ܡܢ ܦܘܪܓܝܐ ܕܥܠܡܐ Xܢ ܗܢܐ ܣܪܝܩܐ ³¹ܘܡܬܚܒܠܢܐ̣ ܐܢܬ X ²ܘܕܚܠܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܡܢ ܢܦܫܟ ܬܫܕܐ̣ ³0ܟܕ ܥ̇ܪܩ
Pall:LausHist ܠܘܬ ܣܒܪܐ ܕܒܐܠܗܐ ܇ ܟܕ ܡܬܕܒܪ ³³ܐܢܬ ܒܨܒܝܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܢܬ Xܢ ܗܢܐ ܣܪܝܩܐ ³¹ܘܡܬܚܒܠܢܐ̣ ³²ܘܒܣܘܘܚܐ ܐܡܝܢܐ ܡܬܩܪܒ
Pall:LausHist ܥܠܬܐ . ܒܗܠܝܢ ܕܝܢ ³⁵ܢܨܚܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ X ܕܗܘܘ ܐܢܬ ³⁴ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܟ̣ ܘܐܦ ܠܗ ܠܕܚܠ ܠܐܠܗܐ ܡ̇ܠܟܐ ܗ̇ܘܐ
Pall:LausHist . ܘܥܡ ⁴³ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܘܣܦ ܐܢܐ ܐܦ ⁴⁴ܗܕܐ ܕܠܐ ܬܒܣܪ ܥܠ ܐܢܬ ܠܡ ⁴¹ܡܠܝܟ̈ ܗܘ̣ܝܬ ܥܗܝܕ ⁴² ܠܚܪܬܐ ܘܠܥܠܡ ܠܐ ܚ̇ܛܐ
Pall:LausHist ܐܘ ܢܟܦܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ¹ ܥܒ̣ܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ²ܠܘܣܐ̣ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܦܓܥܝܢ ܒܗܝܢ ²⁸ܢܘܬܪܘܢ . X 5 X4ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܝ̇ܕܥ
Pall:LausHist ܆ ܐܬܬܦܝܣ ⁴ܘܐܦ ܠܡܠܬܢ ܕܝܠܢ ܘܒܬܪܥܝܬܟ ܕܚܠܬ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܐܢܬ ¹ ܥܒ̣ܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ²ܠܘܣܐ̣ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ ³ܠܢܦܫܟ ܡܪܬܐ
Pall:LausHist ܕܝܢ ܟܕ ܒܡܠܬܐ ܗܘ̣ܝܬ ܢܣ̇ܒ ܘܒܗ̇ ܬܘܒ ܗܘ̣ܝܬ ܡܬܪܚܩ̣ ܐܢܬ ⁵ ܕܦܓܪܐ ܘܡܢ ⁸ܗܢܝܐܘܬܐ ܡܕܡ ܕܪܓܬܐ ܠܕܓܠܘܬܐ ܐܘܠܕܘ .
Pall:LausHist ܇ ܒܡܠܬ ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܡܬܕܥܟܝܢ ܟܘܠܗܘܢ ܙܘܥܐ̈ ܇ ܟܕ ܐܢܬ ܗܘ̣ܝܬ ܢܣ̇ܒ ܘܒܗ̇ ܬܘܒ ܗܘ̣ܝܬ ܡܬܪܚܩ̣ ܘܠܓܡܪ ⁷ܠܐ ܚ̇ܛܐ
Pall:LausHist ܘܠܡܘܬܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܩܪܒ ܐܢܬ ܆ ܠܟܐܢܐ̈ ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ ⁸ܠܐ ܣܝܡ ܐܢܬ ܡܬܕܥܟܝܢ ܟܘܠܗܘܢ ܙܘܥܐ̈ ܇ ܟܕ ܠܡܚܣܪܢܝܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܕܚ̇ܩ
Pall:LausHist ܆ ܠܟܐܢܐ̈ ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ ⁸ܠܐ ܣܝܡ . ܡܝܬܪܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܒܦܘܪܫܢܐ ܐܢܬ ܟܕ ܠܡܚܣܪܢܝܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܕܚ̇ܩ ܐܢܬ ܘܠܡܘܬܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܩܪܒ
Pall:LausHist ܒܗܝܢ ܇ ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܘܝܐ ܠܟ ܠܢܟܝܢܐ . ܣܓܝ ²ܕܝܢ ܡܢ ܟܘܝܐ̈ ܐܢܬ ܗ̣ܢܝܢ ܡܪܦܝܢ̈ ܐܘ ܬܬܚܬܪ ܥܠܝܗܝܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡܓܚܟ
Pall:LausHist ܟܕ ܡܓܚܟ ܐܢܬ ܒܗܘܢ ܇ |ܕܗ̣ܝX¹ ܗܕܐ ܚܘܣܪܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܟ ܐܢܬ ܡܐܟܐ ܠܟ̣ ܟܕ ܬܬܪܦܐ ܒܬܪܥܝܬܟ ⁸ܕܥܠܝܗܘܢ XX X6ܘܡܬܬܪܝܡ
Pall:LausHist ܒܗܘܢ ܇ |ܕܗ̣ܝX¹ ܗܕܐ ܚܘܣܪܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܟ ܕܠܘܬ X ܐܢܬ ܬܬܪܦܐ ܒܬܪܥܝܬܟ ⁸ܕܥܠܝܗܘܢ XX X6ܘܡܬܬܪܝܡ ܐܢܬ ܟܕ ܡܓܚܟ
Pall:LausHist ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܝ ܥܛ̇ܦ ܠܘܬܝ̣ ܡܛܠ ܫܪܟܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܢܬ ܘܚܝܠܬܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ²ܗܘܐ ܇ ܘܙܗܪܢܝ : ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܡ ܕܡܫܠܡ
Pall:LausHist ܐܒ̇ܐ ܒܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܣܝܒܘܬܐ ܇ ܩ̇ܛܠ ܐܢܬ ܦܓܪܟ ܐܒ̇ܐ ܒܗܢܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܩܠܝܬܐ ܚܕܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܙܒܢ ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ : ܡܢܐ ܥܒ̇ܕ
Pall:LausHist ܦܓܪܟ ܐܒ̇ܐ ܒܗܢܐ ܟܠܗ Xܢܚܘܡܐ . ¹ܗܝܕܝܢ ܥܢ̣ܐ ܗ̣ܘ ܘܐܡ̣ܪ ܐܢܬ ܠܗ : ܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܐܒ̇ܐ ܒܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܣܝܒܘܬܐ ܇ ܩ̇ܛܠ
Pall:LausHist ܐܒ̇ܝ ܒܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܣܝܒܘܬܐ ܇ ܩܛܠܬ ܠܗ ܠܦܓܪܟ X X X6ܒܚܘܡܐ . ܐܢܬ ܘܡܫܠܡ ܚܕ ܟܘܪܚܐ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ ܐܢܐ : ܡܢܐ ܥܒ̇ܕ
Pall:LausHist ܒܗܕܐ ܣܝܒܘܬܐ ܇ ¹0ܕܩ̇ܛܠ ܐܢܬ ܦܓܪܟ ܒܗܢܐ ܟܠܗ ܚܘܡܐ . ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܡܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ : Xܢ ܐܒ̇ܐ ܡ̇ܢܘX ܕܥܒ̇ܕ