simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Deut [AB] ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܬܡܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܕܩܐܡ ܩܕܡܝܟ : ܗܘ ܐܢܬ ܒܬܪ ܡܪܝܐ . ܘܐܦ ܥܠܝ ܪܓܙ ܡܪܝܐ ܡܛܠܬܟܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܝ : ܕܐܦ
P:Deut [AB] ܥܒܪ ܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܡܘܐܒ : ܘܠܥܕ . ܘܬܬܩܪܒ ܠܘܩܒܠ ܐܢܬ ܥܒܕܝ̈ ܩܪܒܐ ܠܡܡܬ ܡܢ ܓܘ ܥܡܐ . ܡܠܠ ܥܡܝ ܡܪܝܐ ܘܐܡܪ ܠܝ .
P:Deut [AB] ܝܘܡܢܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܡܘܐܒ : ܘܠܥܕ . ܘܬܬܩܪܒ ܠܘܩܒܠ ܒܢܝ̈ ܐܢܬ ܩܪܒܐ ܠܡܡܬ ܡܢ ܓܘ ܥܡܐ . ܡܠܠ ܥܡܝ ܡܪܝܐ ܘܐܡܪ ܠܝ . ܐܢܬ ܥܒܪ
P:Deut [AB] ܫܪܝܬ ܠܡܚܘܝܘ ܠܥܒܕܟ ܪܒܘܬܟ : ܘܐܝܕܟ ܬܩܝܦܬܐ : ܘܕܪܥܟ ܐܢܬ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܒܙܒܢܐ ܗܘ : ܘܐܡܪܬ . ܒܒܥܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ :
P:Deut [AB] ܘܒܪܟ : ܘܒܪܬܟ : ܘܥܒܕܟ : ܘܐܡܬܟ : ܘܬܘܪܟ : ܘܚܡܪܟ : ܘܟܠܗ̇ ܐܢܬ . ܘܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ ܫܒܬܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܠܐ ܬܥܒܕ ܒܗ ܟܠ ܥܒܕ :
P:Deut [AB] ܘܫܡܥ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ : ܘܐܢܬ ܬܡܠܠ ܥܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ : ܕܫܡܥ ܩܠܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܕܡܡܠܠ ܡܢ ܓܘ ܢܘܪܐ ܘܚܝܐ . ܩܪܘܒ
P:Deut [AB] ܘܒܪܟ : ܘܒܪ ܒܪܟ : ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ : ܕܢܣܓܘܢ ܝܘܡܬܟ̈ . ܐܢܬ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ : ܘܢܡܘܣܘܗܝ̈ : ܘܕܝܢܘܗܝ̈ ܕܡܦܩܕ ܐܢܐ ܠܟ :
P:Deut [AB] ܒܒܝܬܟ : ܘܡܐ ܕܐܙܠ ܐܢܬ . ܒܐܘܪܚܐ : ܘܡܐ ܕܕܡܟ ܐܢܬ : ܘܡܐ ܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܥܠ ܠܒܟ . ܘܬܢܐ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܟ : ܘܡܠܠ ܒܗܘܢ ܡܐ ܕܝܬܒ
P:Deut [AB] . ܒܐܘܪܚܐ : ܘܡܐ ܕܕܡܟ ܐܢܬ : ܘܡܐ ܕܩܐܡ ܐܢܬ . ܘܩܛܘܪ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܟ : ܘܡܠܠ ܒܗܘܢ ܡܐ ܕܝܬܒ ܐܢܬ ܒܒܝܬܟ : ܘܡܐ ܕܐܙܠ
P:Deut [AB] : ܘܡܐ ܕܩܐܡ ܐܢܬ . ܘܩܛܘܪ ܐܢܘܢ ܐܬܐ ܥܠ ܐܝܕܟ : ܘܢܗܘܘܢ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܬܒ ܐܢܬ ܒܒܝܬܟ : ܘܡܐ ܕܐܙܠ ܐܢܬ . ܒܐܘܪܚܐ : ܘܡܐ ܕܕܡܟ
P:Deut [AB] . ܘܩܛܘܪ ܐܢܘܢ ܐܬܐ ܥܠ ܐܝܕܟ : ܘܢܗܘܘܢ ܪܘܫܡܐ ܒܝܬ ܥܝܢܝܟ̈ ܐܢܬ : ܘܡܐ ܕܐܙܠ ܐܢܬ . ܒܐܘܪܚܐ : ܘܡܐ ܕܕܡܟ ܐܢܬ : ܘܡܐ ܕܩܐܡ
P:Deut [AB] ܠܬܡܢ ܠܡܐܪܬܗ̇ : ܘܢܘܒܕ ܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܩܕܡܝܟ : ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܦܩܕܢ . ܨܚ ܗ ܘܡܐ ܕܐܥܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܠܐܪܥܐ ܕܥܐܠ
P:Deut [AB] ܩܕܝܫܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܘܠܟ ܓܒܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܕܬܗܘܐ ܠܗ ܥܡܐ ܐܢܬ ܓܕܡܘ : ܘܓܠܝܦܝܗܘܢ̈ ܐܘܩܕܘ ܒܢܘܪܐ . ܡܛܠ ܕܥܡܐ
P:Deut [AB] : ܠܐ ܢܝܬܐ ܐܢܝܢ ܥܠܝܟ : ܐܠܐ ܢܝܬܐ ܐܢܝܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܣܢܐܝܟ̈ ܐܢܬ ܡܢܟ ܟܠ ܟܐܒ . ܘܟܠܗܝܢ ܡܚܘܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܕܝܕܥ
P:Deut [AB] ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܘܐܦ ܕܒܘܪܝܬܐ̈ ܢܓܪܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܒܗܘܢ ܐܢܬ ܐܠܗܟ . ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܕܚܠ
P:Deut [AB] ܕܬܘܒܕ ܐܢܘܢ ܒܥܓܠ : ܕܠܐ ܬܣܓܐ ܥܠܝܟ ܚܝܘܬ ܒܪܐ . ܘܢܫܠܡ ܐܢܬ ܐܠܗܟ ܠܗܠܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ : ܠܐ ܡܫܟܚ
P:Deut [AB] ܥܒܪ ܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܝܘܪܕܢܢ : ܠܡܐܙܠ ܘܠܡܘܒܕܘ ܥܡܡܐ̈ ܐܢܬ ܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ . ܨܚ ܙ ܫܡܥ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Deut [AB] ܝܘܡܢܐ ܝܘܪܕܢܢ : ܠܡܐܙܠ ܘܠܡܘܒܕܘ ܥܡܡܐ̈ ܕܪܘܪܒܝܢ ܐܢܬ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ . ܨܚ ܙ ܫܡܥ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܬ ܥܒܪ
P:Deut [AB] : ܘܐܢܬ ܫܡܥܬ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܓܢܒܪܐ̈ . ܘܕܬܕܥ ܐܢܬ ܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ . ܥܡܐ ܕܪܒ ܘܪܡ : ܒܢܝ̈ ܓܢܒܪܐ̈ : ܕܐܢܬ ܝܕܥ
P:Deut [AB] ܠܡܐܪܬ ܐܪܥܗܘܢ : ܐܠܐ ܒܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܗܘ ܕܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܘܒܕ ܐܢܬ ܡܢ ܩܕܡܝܟ . ܠܐ ܗܘܐ ܒܙܕܝܩܘܬܟ ܘܒܬܪܝܨܘܬܗ ܕܠܒܟ : ܥܐܠ