simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܐܝܟܢ ܐܫܕ ܗܘ ܡܪܝܐ ܪܘܚܗ ܒܝܘܡܬܐ̈ : ܘܡܬܢܒܝܢ ܒܢܝܐ̈ ܐܢܬ ܩܢܝܗ ܕܣܦܪܐ ܡܗܝܪܐ : ܕܫܦܝܪ ܒܚܙܘܗ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܚܙܐ
LiberGrad ܕܠܢܒܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܠܫܠܝܚܐ̈ ܡܩܒܠ ܐܢܐ : ܕܫܪܝܪܝܢ ܠܝ ܡܢ ܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܡܬܢܒܝܢ ܘܡܫܬܥܝܢ ܥܠ ܐܠܗܐ . ܘܐܢ ܐܡܪ
LiberGrad ܠܗ . ܘܐܝܟ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܕܢܥܒܕ ܠܟ ܟܠܢܫ ܠܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܠܟܠ ܐܢܫ . ܐܢܬ ܥܒܕܝܢܢ ܚܕ ܠܚܕ . ܠܟܠ ܡܐ ܕܒܥܝܬ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܠܟ ܚܒܪܟ ܥܒܕ
LiberGrad ܕܢܥܒܕ ܠܟ ܟܠܢܫ ܠܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܠܟܠ ܐܢܫ . ܨܒܐ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܐܢܐ ܐܢܬ ܠܟܠ ܡܐ ܕܒܥܝܬ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܠܟ ܚܒܪܟ ܥܒܕ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܐܝܟ ܕܨܒܐ
LiberGrad ܠܟܠ ܐܢܫ . ܨܒܐ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܐܢܐ ܘܟܠܢܫ ܕܐܢܫ ܢܛܐܒ ܠܢ : ܡܢܗ ܐܢܬ ܚܒܪܟ ܥܒܕ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܐܝܟ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܕܢܥܒܕ ܠܟ ܟܠܢܫ ܠܐ ܥܒܕ
LiberGrad ܠܗ ܛܒ . ܘܐܚܪܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܥܒܕܗ ܠܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܝܘܡܢ : ܐܢܬ ܐܢܘܢ : ܠܐܒܪܗܡ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪ ܐܠܗܐ : ܕܕܒܚ ܠܝ ܒܪܟ ܕܪܚܡ
LiberGrad ܕܬܣܬܟܠ : ܡܠܟܐ ܐܬܐ ܠܬܪܥܗ ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܫ ܘܩܪܒ ܠܗ ܒܥܘܬܐ ܐܢܬ ܐܚܪܬܐ ܡܚܘܝܢ ܚܢܢ : ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܐܫܬܒܩ ܠܗܢܐ . ܐܢ ܒܥܐ
LiberGrad ܬܘܕܝܬܟ ܠܐܠܗܐ : ܫܒܘܩ ܠܐܚܘܟ ܘܐܬܪܥܐ ܠܗ : ܘܗܝܕܝܢ ܬܩܪܒ ܐܢܬ ܕܒܫܡܝܐ : ܫܒܘܩ ܠܢ ܐܝܟ ܕܫܒܩܢܢ . ܡܛܠ ܕܐܡܪ : ܕܡܐ ܕܡܩܪܒ
LiberGrad ܕܬܩܒܠ ܐܢܘܢ ܘܬܢܝܚ ܐܢܘܢ : ܚܕ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܐܢܬ ܘܦܠܚܝܢ : ܐܡܬܝ ܕܡܣܬܩܒܠܝܢ ܒܐܟܣܢܝܐ ܐܘ ܒܐܘܪܚܐ : ܚܝܒ
LiberGrad ܕܬܥܡܨ ܥܝܢܝܟ̈ ܡܢ ܕܝܢܐ : ܘܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܣܟܘܪ ܐܕܢܝܟ̈ ܐܢܬ ܕܐܣܟܠ ܐܚܘܟ : ܒܚܘܒܐ ܐܪܬܝܗܝ . ܘܐܠܐ ܫܡܥܟ ܘܠܐ ܡܨܐ
LiberGrad ܕܬܣܟܘܪ ܐܕܢܝܟ̈ ܕܠܐ ܬܫܡܥ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܐܚܘܟ : ܩܪܘܒ ܐܢܬ ܫܡܥܟ ܘܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܥܡܨ ܥܝܢܝܟ̈ ܡܢ ܕܝܢܐ : ܘܠܐ ܡܨܐ
LiberGrad ܕܬܗܡܐ ܠܟ ܡܢ ܐܚܘܟ : ܩܪܘܒ ܠܘܬܗ ܩܕܡ ܚܕ . ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܗܘ ܐܢܬ ܕܝܢܐ . ܐܢ ܫܡܥܟ ܝܬܪܬ ܠܐܚܘܟ : ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܫܡܥܟ ܘܠܐ ܡܨܐ
LiberGrad ܗܘܐ ܐܢܬ ܠܘܬ ܢܦܫܟ : ܩܪܘܒ ܨܐܕܘܗܝ ܩܕܡ ܬܪܝܢ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܐܚܘܟ : ܩܪܘܒ ܠܘܬܗ ܩܕܡ ܚܕ . ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܗܘ ܡܬܛܦܝܣ ܘܠܐ
LiberGrad ܠܘܬ ܢܦܫܟ : ܩܪܘܒ ܨܐܕܘܗܝ ܩܕܡ ܬܪܝܢ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘ ܬܐܟ ܐܢܬ : ܩܪܘܒ ܠܘܬܗ ܩܕܡ ܚܕ . ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܗܘ ܡܬܛܦܝܣ ܘܠܐ ܐܢܬ ܗܘܐ
LiberGrad ܡܨܐ ܐܢܬ ܫܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܪܫܝܢܐ̈ : ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܐ ܪܫܝܘܗܝ . ܐܢ ܐܢܬ ܢܦܫܟ : ܩܪܘܒ ܨܐܕܘܗܝ ܩܕܡ ܬܪܝܢ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘ ܬܐܟ ܘܠܐ
LiberGrad ܫܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܪܫܝܢܐ̈ : ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܐ ܪܫܝܘܗܝ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܩܪܘܒ ܨܐܕܘܗܝ ܩܕܡ ܬܪܝܢ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘ ܬܐܟ ܘܠܐ ܐܢܬ ܡܨܐ
LiberGrad ܡܢ ܪܫܝܢܐ̈ : ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܐ ܪܫܝܘܗܝ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܠܐ ܝܨܦ ܐܢܬ ܩܕܡ ܬܪܝܢ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘ ܬܐܟ ܘܠܐ ܐܢܬ ܡܨܐ ܐܢܬ ܫܠܐ
LiberGrad ܠܐ ܝܨܦ ܐܢܬ ܕܢܦܫܟ ܘܠܐ ܗܘ ܒܗܬ : ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܕܬܐ ܐܒܗܬܝܗܝ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܫܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܪܫܝܢܐ̈ : ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܐ ܪܫܝܘܗܝ . ܐܢ ܕܝܢ
LiberGrad ܕܢܦܫܟ ܘܠܐ ܗܘ ܒܗܬ : ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܕܬܐ ܐܒܗܬܝܗܝ . ܐܢܕܝܢ ܐܢܬ ܡܢ ܪܫܝܢܐ̈ : ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܐ ܪܫܝܘܗܝ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܠܐ ܝܨܦ
LiberGrad ܪܫܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܬܦܪܩ ܣܪܝܩܬܐ̈ . ܘܐܝܟ ܕܠܚܢܦܐ ܐܡܬܝ ܐܢܬ ܟܕܘ : ܚܫܘܒܝܗܝ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܚܢܦܐ̈ ܕܡܪܝܕܝܢ ܘܠܐ ܡܨܐ