simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܠܗ ܐܢܗܘ ܕܚܝ ܐܢܬ . ܕܡX ܪܗܘܡܝܐẌ ܘܫܐܕܐ̈ . X ܘ-ܝܝ ܕ ܐܢܬ ܡܙܥܩ ܗܘܐ ܕܝܘܒܢܠܐܘܣ . ܐܡ̣ܪ : ܕܝܘܒܝܠܐܘܣ ܆ ܗܟܢܐ ܚ̇ܙܐ
JnRufus:Pleroph . ܕܡX ܪܗܘܡܝܐẌ ܘܫܐܕܐ̈ . X ܘ-ܝܝ ܕ ܡܙܪܝܚ . ܐܘܡܐ ܕܗܫܐ ܐܢܬ . ܐܡ̣ܪ : ܕܝܘܒܝܠܐܘܣ ܆ ܗܟܢܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܐܢܗܘ ܕܚܝ
JnRufus:Pleroph ܠ . ܗ ܠܝܘܒܢܠܐܘܣ . ܕܡܢ ܪܝܝܪܝܐ̈ ܘܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܡܙܕܝܚX¹ X ܐܢܬ ܪܗܘܡܝܐẌ ܘܫܐܕܐ̈ . X ܘ-ܝܝ ܕ ܡܙܪܝܚ . ܐܘܡܐ ܕܗܫܐ ܚܝ̇ܙܐ
JnRufus:Pleroph ܐܘ ܣܒܐ̈ ܗܘ ܕܝܢ ܦܠܐܓܝܘܣ ܟܕ ܐܬܦܨܝX ܐܡܪ . ܐܢܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܐܢܬ ܐܝܕܐ . ܟܕ ܐܬܬܥܝܩ ܐܡܪ ܠܣܒܐ . ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܪ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
JnRufus:Pleroph ܘܐܝܟܢܐ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܣܒ ܪܘܚܝ . ܐܦܢ ܒܝܬ ܩܦܠܝܘܢ ¹ܘܐܦܢ ܐܢܬ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܛܠܡܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܐܝܟܐ ܕܨܒ̇ܐ X ܝܝܫܝ X -
JnRufus:Pleroph ܣܒ ܪܘܚܝ . ܐܦܢ ܒܝܬ ܩܦܠܝܘܢ ¹ܘܐܦܢ ܒܦܘܛܩܐ . ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܐܢܬ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܐܝܟܐ ܕܨܒ̇ܐ X ܝܝܫܝ X - ܐܢܬ ܘܐܝܟܢܐ ܕܨܒ̇ܐ
JnRufus:Pleroph ܕܫܘܫܛܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐX ܐܢܬ . ܠܐ ܓܝܪ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܗܫܐ ܒܗܝܠܘܬܐ . ܐܠܐ ܙܠ ܫܠܝ . ܟܕ ܝܨܦ
JnRufus:Pleroph ܐ . ܬܐ ܐܢܬ ܠܗܪܟܐ ܘܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܕܝܪܝܐ . ܘܟܕ ܐܢܐX ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ ܐܢܬ ܝܕܝܥܐX . ¹ܥܬܝܕ ܪܕܘܩܐ ܢܪ̣ܪܟ ܠܥܕܬܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܥ̇ܪܩ
JnRufus:Pleroph ܠܗܪܟܐ ܘܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܕܝܪܝܐ . ܘܟܕ ܐܢܐX ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ ܠܐܒܐ ܐܢܬ ¹ܥܬܝܕ ܪܕܘܩܐ ܢܪ̣ܪܟ ܠܥܕܬܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܐ . ܬܐ
JnRufus:Pleroph ܕܝܪܝܐ . ܘܟܕ ܐܢܐX ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ ܠܐܒܐ ܐܠܝܕܝܘܣX ܕܐܝܢܐ ܐܢܬ ܠܥܕܬܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܐ . ܬܐ ܐܢܬ ܠܗܪܟܐ ܘܗ̇ܘܐ
JnRufus:Pleroph ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ . ܐ ܢ ܗ̣ܘ ܕܡܚܒ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܛܠ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐX . ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܐ
JnRufus:Pleroph ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ . ܐ ܢ ܗ̣ܘ ܕܡܚܒ ܐܢܬ ܕܐܪܬܘܕܘܟܣܐ-X ܬܟܬܪ . ܐܢܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐX . ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ ܢ̇ܦܩ
JnRufus:Pleroph ܕܐܪܬܘܕܘܟܣܐ-X ܬܟܬܪ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܓܕܫܬ ܠܗ̣ . ܟܕ ܒܚܪܬܐ ܐܢܬ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ . ܐ ܢ ܗ̣ܘ ܕܡܚܒ
JnRufus:Pleroph ܣܓܘܕ ܠܝ . ܘܟܕX ܩܕܝܫܐ ܢܦܚ̇ ܒܗ ܘܓܥܪX ܆ ܫܢܝ ܫܐܕܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܕܐܬܐ ܠܘܬܗ · ܘܐܡܕ̇ ܠܗ ܆ ܕܟܕ ܢܦ̇ܠ
JnRufus:Pleroph . ܘܟܕ ܒܪܟܬ ܣܓܕܬ ܠܗ . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܆ ܐܢܬ ܐܢܐ ܐܫܢܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܒܩܠܐ ܪܒܐ X ܐܙܥܩ ܠܘܬܝ ܇ ܡܢܐ ܐ . ܙܠ
JnRufus:Pleroph ܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܒܝܕ ܡܦܘܠܬܐ : ܠܐ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܘܚܪܒܬ ܒܟܠ . ܟܕ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ . ܐܬܬ ܠܚܘܪܒܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ . ܘܗܘܬ ܐܝܟ ܕܚ̇ܙܐ
JnRufus:Pleroph ܡܟܝܠ ܆ ܘܫܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܡܗܡܝܢܘܬܟ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܘܬܗ . ܐܢܗܘ ܐܢܬ ܕܝܝܢ ܗܢܐ ܟܕ ܟܬܪ ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ ܡܪܝܐ . ܡܬܬܘܐ
JnRufus:Pleroph ܡܢ ܡܗܡܝܢܘܬܟ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܘܬܗ . ܐܢܗܘ ²ܕܪܚܡܝܟ̈ ܐܢܬ ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ ܡܪܝܐ . ܡܬܬܘܐ ܐܢܬ ܡܟܝܠ ܆ ܘܫܠܐ
JnRufus:Pleroph ܠܒܗܬܬܐ ܕܝܠܝ . ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܡܟܢܫ ܐܢܐ ܠܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ . ܐܢܬ ܕܠܒܝܫ ܐܢܬ· ܆ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܡܘܢ ܐܥܒܕ ܠܚܛܗܝ̈ . ܗܐ ܚ̇ܙܐ
JnRufus:Pleroph ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܆ ܟܕ ܡܢ ¹ ܪܚܡܐ̈ ܘܡܢܗ . ܕܗ̇ܘ ܕܐܚܝܕ ܬܡܢ ܐܢܬ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ . ܩܕܝܡܐ ܓܝܪ ܝܕܝܥܐ . ܕܐܢ ܗܘ ܕܐܙܠ