simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܛܠ ܕܐܟ̇ܘܠ ܘܐܫ̇ܬܐ ܢܦ̇ܩܬ ܒܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܆ ܫܒܘܩ ܠܘ ܐܢܬ . ܘܐܡ̣ܪ . ܕܡܪܝܐ ܕܝ̇ܕܥ ܕܒܠܒܘܬܐ̈ ܕܟܠ ܆ ܐܢܗ̣ܘ ܕܝ̇ܕܥ
JnEph:ActsEastSaints ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܓܒܝܠܬܗ . ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܢܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ . ܘܐܬܐ ܐܢܬ . ܘܦܫ : ܛ ܣܒܐ ܐܝܕܗ̣ ܘܚ̇ . ܬܡܗ̇ . ܘܐܣܪܗ̣ ܘܐܡ̣ܪ . ܙ ܓܝܪ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܠܝܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܬܘܬܐ̈ . ܠܐ ܡܬܒܥܝܢ̈ . ܐ . ܬܐ ܓܝܪ ܠܒܪ ܡܢܟ ܐܢܬ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܫܡܝܐ . ܡ̇ܚܪܡܐ . ܘܡܛܠ ܕܐ . ܬܐ ܒ̇ܥܐ
JnEph:ActsEastSaints ܚܝܠܘ ܆ ܐܝܟ X ܕܨ̇ ܒ̣ܝܬ ܣܥܘܪ̈ ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܘܢܐ ܒܫܒܗܪܢܘܬܗ ܐܢܬ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܢ ܝܗܒܗ ³ܠܨܒܝܢܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܐܢ ܘ̣ܘ ܕܡܬܡ̣ܨ ܐ
JnEph:ActsEastSaints ܬܐܬܐ ܠܗܪܟܐ ܆ ܐܘ ܐܢܐ ܐܬ̇ܐ ܐܢܐ ܠܬܡܢ . ܡܚܕܗ̇ . ¹ܘܬܘܒ ܐܢܬ . ܟܕ ܫ̇ܠܚ ܠܗ̣ ܘܟܢܐ . ܕܡ̇ܠܟܐ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܦ̣ܩܕܘܢ ܆ ܕܐܘ
JnEph:ActsEastSaints ܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܘܕܝܠܢ ܇ ܘܫ̇ܠܡ ܐܢܬ ܠܢ̈ ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܝܢ ܐܢܬ . ¹ܘܬܘܒ ܕܬܦܘ̣ܫ ܒܗܢܐ ܐܬܪܐ ܣܟ . ܠܝܬ ܠܟ ܆ ܐܠܐ ܥ̇ܒܕ
JnEph:ActsEastSaints ܠܢ̈ ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܝܢ ܣܒܐ ܛܘܒܢܐ ܫܡ̣ܥ ܆ ܐܗ̣ܠ ܒܫܘܒܗܪܘ . ܟܕ ܐܢܬ . ܠܝܬ ܠܟ ܆ ܐܠܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܘܕܝܠܢ ܇ ܘܫ̇ܠܡ
JnEph:ActsEastSaints ܡܬܘܘ ܠܟ ܒܟܝܐ . ܘܕܐ ܓܝܪ ܡ̇ܘܕܥܐ ܠܢ ܆ ܕܠܘ X ܝܘܬܢ ܐܘ ܒܗ̇ܘ ܐܢܬ Xܝ ܠܘܬܘ ܘܐܡܪܬ . ܕܡ̇ܢܘ ܐܒܘܢ ܕܘܟܢܐ ܡܢ X ܫ : ܠܝ ܟܕ ܓ̇ . ܚܟ
JnEph:ActsEastSaints ܠܝܢ ܥ : ܦܐ ܪܥܝܢܟ ܇ ܕܘܟܢܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܚܫܐ-X ܚܛܦ ܠܟ . ܗ̣ܘ ܐܢܬ . ܘܕܐ ܓܝܪ ܡ̇ܘܕܥܐ ܠܢ ܆ ܕܠܘ X ܝܘܬܢ ܐܘ ܒܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܡܠ
JnEph:ActsEastSaints ܢܦܫܟ . ܡܢܐ ܦܠܚܐ ܠܟ ܗܕܐ . ܡܢܐ ³ܚܐܫ ܐܢܬ ܠܟ . ܗ̣ܘX ܕܝܢ ܐܢܬ ܘܘܐ ܒܗ ܐܚܘܗܝ ܡܢ ܠܥܠ . ܘܐܡܪ ܘܘܐ ܥܗ . ܕܥܠ ܡܢܐ ܗܟܢܐ ܩ̇ܛܠ
JnEph:ActsEastSaints ܠܟ . ܗ̣ܘX ܕܝܢ ܒ̇ܟܐ ܘܘܐ ܘܐܡܪ . ܘܝ ܠܝ ܡܪܝ ܫܒܘܩܝܢܝX ܡܪܝ ܐܢܬ ܡܢܐ ܗܟܢܐ ܩ̇ܛܠ ܐܢܬ ܢܦܫܟ . ܡܢܐ ܦܠܚܐ ܠܟ ܗܕܐ . ܡܢܐ ³ܚܐܫ
JnEph:ActsEastSaints . ܟܠܢ ܠܬܡܢ ܣܠܩܝܢܢ . ܘܟܕ ܡܝܢ ܚܫܐ ܘܬܐܢܚܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܢܬ XܘXܡܚܕܐ ܣܩ ܒܫܠܡܐ . ܡܛܠ ܕܟܠܢ ܒܗܕܐ ܚܕܝܢܢ . ܘܐܢ ܠܐ ܢܚܬ
JnEph:ActsEastSaints ܒܡܠܐ̈ ܕܠܘܬ ܕܘ̇ܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܡܠܠ ܐܢܬ· ܐ . ܐܢܬ ܘܐ̇ܬܕܡܪ . ܘܐܡ̇ܪ ²ܠܗ . ܐܪܐ ܦܠܢ̣ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡ . ̇ܬܒܝܢ
JnEph:ActsEastSaints . ܠܐ ܓܝܪ ܫܡ̣ܥܬ ܠܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܕܐܡ̇ܪ ܆ ܕܐܢ ܒܝܬܐ ܕܢܦܫܗ ܐܢܬ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܡܠܠ ܐܢܬ· ܐ . ܝܟܢܐ ܘܠܝܝܢ ܠܘܬܝ ܐܡ̇ܪ
JnEph:ActsEastSaints ܡ̇ܬܪܚܡ ܐܢܬ ܥܠܝ . ܒܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕ ܓܒ : ܟ̣ ܠܐ ܬܘ̣ܡܐ X ܡܢܝ . X ܐܢܬ . ܡܪܝ . ܠܐ ܥ̣ܣܩ ܠܐܠܗܐ ܕܗ̇ܝ ܥܡ ܗܕܐ ܬܦܪܐ . ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ
JnEph:ActsEastSaints ܥܠܝ . ܒܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕ ܓܒ : ܟ̣ ܠܐ ܬܘ̣ܡܐ X ܡܢܝ . X ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܐܢܬ ܥ̣ܣܩ ܠܐܠܗܐ ܕܗ̇ܝ ܥܡ ܗܕܐ ܬܦܪܐ . ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܡ̇ܬܪܚܡ
JnEph:ActsEastSaints ܫܡܗ̣ ܡܪܘܢ . ܟܕ ܠܐ ܐܢܫ ܪܓܝܫ . ܘܫܝ̣ܩܠ ܛܦܪܐ ܕܪܓܠܗ ܐܢܬ ܐܢܫܐ ܆ ܘܙܠ ܬ̣ܠܝ ܥܠ ܐܢܬܬܟ . ܘܘ̇ܘܐ ܠܟ ܒܪܐ . ܘܩܝ̇ܪܐ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܥܡܗ ܠܥܩܪܐ ܗܢܐ ܡ̇ . ܝܬܐ ܐܢܬ ܠܝ . ܗܝ̇ . ܕܝܝܢ ܓܒܪܐ ܘ̇ܘ ܐܢܬ ܝ̣ ܠܐ ܐܢܫ ܢܫܪܐ ܘܢܚܙܐ . ܘܠܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܟܕ ܐܦ ܒܪܟ ܛܥ̣ܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܠܝ . ܗܝ̇ . ܕܝܝܢ ܓܒܪܐ ܘ̇ܘ ܫ̣ܩܠ ܘܐ . ܙܠ . ܘܬ̣ܠܐ ܥܠ ܐܢܬܬܗ ܐܢܬ ܐܚܪܬܐ ܟܕ ܐܦ ܒܪܟ ܛܥ̣ܝܢ ܐܢܬ ܆ ܥܡܗ ܠܥܩܪܐ ܗܢܐ ܡ̇ . ܝܬܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܡܛܘܠ ܡܢܐ ܡܥܝܩ ܐܢܬ ܠܗܠܝܝܢ ܡܣܟܢܐ̈ ܬܒܝܪܝ̈ ܠܒܐ ܇ ܐܢܬ ܒܢܦܫܟ ܆ ܘܩ̇ . ܕܐ ܡܕܡ ܕܝܗ̣ܒ ܠܟ ܐܠܝܗܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܣܢܝܩ