simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܣܢܐ ܪܚܡܐ̈ ܚܛܦ ܠܛܠܝܬܐ ܘܗܐ ܫܚܩ ܠܗ̇ : ܐܥܕܗ̇ ܡܢܗ ܐܢܬ ܗܐ ܡܬܕܒܪܐ ܡܢ ܣܛܢܐ : ܘܗܕܐ ܬܒܥܬܐ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܢ ܨܒܐ
JacSer:memWomJesusMet ܘܛܢ ܘܩܛܘܠܝܗܝ ܐܝܟ ܕܠܓܘܠܝܕ ܀ ܠܐ ܢܫܬܥܠܐ ܥܘܪܠܐ ܒܒܪܬܝ ܐܢܬ ܗܘܐ ܀ ܡܠܟܐ ܕܐܬܪܐ ܛܪܘܕ ܢܘܟܪܝܐ ܡܢ ܐܘܚܕܢܟ : ܒܪ ܕܘܝܕ
JacSer:memWomJesusMet ܟܠܟ ܘܠܪܚܝܩܐ̈ ܘܠܩܪܝܒܐ̈ ܀ ܡܨܝܬ ܕܬܬܪܣܐ ܐܦ ܠܒܢܝܐ̈ ܐܦ ܐܢܬ ܕܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܀ ܡܠܐ ܗܘ ܦܬܘܪܟ ܘܠܓܘܝܐ̈ ܘܠܒܪܝܐ̈ : ܣܒܥܐ
JacSer:memWomJesusMet ܪܒܐ ܘܟܕ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܡܢܟ ܢܕܠܘܢ : ܒܨܪܐ ܗܘ ܫܩܠܝܢ ܡܢ ܐܢܬ : ܘܥܡܡܐ̈ ܣܢܝܩܐ̈ ܬܘܒ ܢܣܬܡܟܘܢ ܡܢ ܦܘܪܢܣܟ ܀ ܝܡܐ
JacSer:memWomJesusMet ܕܚܝܐ̈ ܣܒܥܝܢ ܡܢܟ ܬܓܡܐ̈ ܘܐܠܦܐ̈ : ܥܡܡܐ̈ ܘܥܡܐ ܓܘܕܐ̈ ܐܢܬ ܡܢܟ ܢܕܠܘܢ : ܒܨܪܐ ܗܘ ܫܩܠܝܢ ܡܢ ܡܡܘܠܝܟ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܀ ܠܚܡܐ
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܐܣܝܐ ܐܢܬ ܛܒܐ ܘܟܠ ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ܡܢܟ ܪܕܝܢ : ܘܒܨܪܐ ܕܚܝܠܟ ܐܢܬ ܬܓܡܐ̈ ܘܐܠܦܐ̈ : ܥܡܡܐ̈ ܘܥܡܐ ܓܘܕܐ̈ ܘܟܢܫܐ̈ ܘܠܐ ܡܘܦܐ
JacSer:memWomJesusMet ܛܒܐ ܘܟܠ ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ܡܢܟ ܪܕܝܢ : ܘܒܨܪܐ ܕܚܝܠܟ ܐܠܦܐ̈ ܐܢܬ : ܥܡܡܐ̈ ܘܥܡܐ ܓܘܕܐ̈ ܘܟܢܫܐ̈ ܘܠܐ ܡܘܦܐ ܐܢܬ ܀ ܐܣܝܐ
JacSer:memWomJesusMet : ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܠܓܙܟ ܢܚܣܪ ܡܢ ܣܝܡܬܐ̈ ܀ ܡܢ ܦܪܬܘܬܐ̈ ܐܢܬ ܥܡܡܐ̈ ܒܟ ܢܬܚܠܡܘܢ ܀ ܢܬܪܐ ܕܚܝܠܟ ܡܝܬܐ̈ ܡܚܐ ܐܢ ܨܒܐ
JacSer:memWomJesusMet ܣܝܦܝܢ ܫܐܕܐ̈ : ܓܙܐ ܐܢܬ ܪܒܐ ܘܟܠ ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ܒܟ ܡܫܬܟܚܝܢ ܐܢܬ ܨܒܝܬ ܘܐܝܟ ܬܢܢܐ ܕܥܟܝܢ ܟܐܒܐ̈ ܀ ܒܪܘܚܐ ܕܦܘܡܟ ܐܢ ܦܩܕ
JacSer:memWomJesusMet ܪܒܐ ܘܟܠ ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ܒܟ ܡܫܬܟܚܝܢ ܀ ܠܐ ܙܥܘܪ ܠܚܡܟ ܕܠܚܕ ܐܢܬ ܟܐܒܐ̈ ܀ ܒܪܘܚܐ ܕܦܘܡܟ ܐܢ ܦܩܕ ܐܢܬ ܣܝܦܝܢ ܫܐܕܐ̈ : ܓܙܐ
JacSer:memWomJesusMet ܡܪܐ ܐܢܬ : ‘‘‘ܕܟܠܗܘܢ ܚܝܝ̈ ܡܢܟ ܒܠܚܘܕ ܡܬܝܗܒܝܢ ܠܝ ܀ ܐܢܬ ܕܒܢܝܐ̈ ܐܟܠ ܐܦ ܗܘ ܘܥܡܗܘܢ ܚܝܐ ܀ ܐܢ ܗܘ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܟܠܒܐ
JacSer:memWomJesusMet : ‘‘‘ܕܟܠܗܘܢ ܚܝܝ̈ ܡܢܟ ܒܠܚܘܕ ܡܬܝܗܒܝܢ ܠܝ ܀ ܐܝܢܐ ܕܡܚܒ ܐܢܬ ܐܟܠ ܐܦ ܗܘ ܘܥܡܗܘܢ ܚܝܐ ܀ ܐܢ ܗܘ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܟܠܒܐ ܐܢܬ ܡܪܐ
JacSer:memWomJesusMet ܠܗ : ܘܟܠ ܡܐ ܕܨܒܝܬ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܣܒ ܐܢ ܡܚܒ ܐܢܬ ܀ ܒܟܢܥܢܝܬܐ ܐܢܬ ܐܢܫ ܚܙܐ ܠܗ ܐܠܐ ܐܢ ܒܗ̇ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܪܘܒ ܠܐܠܗܐ ܘܠܒܟ
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܒܟܢܥܢܝܬܐ ܐܝܕܐ ܕܡܘܬܐ ܡܬܚܙܝܐ ܠܟ : ܡܚܙܝܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܐܢ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܘܠܒܟ ܐܢܬ ܠܗ : ܘܟܠ ܡܐ ܕܨܒܝܬ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܣܒ ܐܢ ܡܚܒ
JacSer:memWomJesusMet : ܢܢܨܚܟ ܒܥܐ ܠܐ ܬܡܐܢ ܠܟ ܡܢ ܒܥܘܬܐ ܀ ܐܝܬ ܗܘ ܐܝܟܐ ܕܡܗܡܐ ܐܢܬ ܒܠܝܠܐ̈ ܐܢ ܛܪܝܢ ܒܟ ܀ ܘܠܐ ܐܢ ܡܗܡܐ ܡܢܟ ܬܫܠܐ ܡܢ ܕܡܦܝܣ
JacSer:memWomJesusMet ܬܦܩ ܚܫܐ ܐܢ ܥܐܠ ܠܟ ܀ ܟܕ ܫܐܠ ܐܢܬ ܠܐ ܬܬܦܠܓ ܥܠ ܝܗܘܒܐ : ܓܙܐ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܀ ܚܨܝܦܘܬܗ̇ ܕܡܠܝܬ ܬܗܪܐ ܣܒ ܠܟ ܓܒܪܐ : ܘܒܗ̇ ܡܫܟܚ
JacSer:memWomJesusMet ܠܐ ܬܬܦܠܓ ܥܠ ܝܗܘܒܐ : ܓܙܐ ܗܘ ܪܒܐ ܕܥܬܪܝܢ ܡܢܗ ܟܠ ܐܢܬ ܣܒ ܠܟ ܓܒܪܐ : ܘܒܗ̇ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܬܦܩ ܚܫܐ ܐܢ ܥܐܠ ܠܟ ܀ ܟܕ ܫܐܠ
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܫܡܪܝܬܐ ܐܢܐ ܘܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ ܘܠܡܢܐ ܟܝ : ܒܥܝܬܢܝ ܡܝܐ̈ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܕܗܒܝ ܠܝ ܐܫܬܐ : ܘܥܢܬܗ ܗܝ ܐܝܟܢ ܬܗܘܐ ܡܘܢ ܕܐܡܪ
JacSer:memWomJesusMet : ܠܝܬ ܠܟ ܕܘܠܐ ܘܒܪܐ ܕܬܢܢ ܛܒ ܥܡܝܩܐ ܀ ܘܟܕ ܠܐ ܕܘܠܐ ܘܐܦܠܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܠܟܝ ܡܝܐ̈ ܚܝܐ̈ ܀ ܐܡܪܐ ܐܢܬܬܐ ܦܫܩ ܠܝ ܡܪܝ ܡܘܢ ܕܐܡܪ
JacSer:memWomJesusMet ܠܝ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܀ ܠܡܐ ܡܢ ܐܒܘܢ ܝܥܩܘܒ ܪܒ ܐܢܬ ܕܚܦܪ ܒܪܐ : ܐܢܬ ܀ ܘܟܕ ܠܐ ܕܘܠܐ ܘܐܦܠܐ ܡܝܐ̈ ܩܪܝܒܝܢ ܠܟ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܝܗܒ