simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܕܝܠܟ ܕܢܗܘ̣ܐ ܝ ܒܒܘܕܪܐ ܕܥܠ ܣܢXܩ̣ܐ̈ ܃ ܐܠܘ ܚ̣̇ܠܨ ܟ ܐܢܬ ܒܗ ܝܒܝܢܟ ܂ ܕܥܡܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢܟ ܡܬܚ̣ܛܦ ܆ ܐܠܐ ܥ̇ܒܕ
JacSer:Epist ܝܝ X ܥܠܝܗܘܢ ܆ ܠܐ ܬܚܫ̣ܘܒ ܕܗ̣ܘܘ ܠܟ ܢܢܝ̣ܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܟܡܐ ܐܢܬ ܐ ܠܠ̣ܬ ܂ ܘܓ̇ܢܒܝܢ ܚܝ̣ܝܟ̈ ܡܢ ܚܝ̣ܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܠܐ ܚ̇ܐܫ
JacSer:Epist ܂ ܡ̇ܕܝܢ ܠܚܛܗ̣ܐ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܕܠܡܚܪ ܐܬ̇ܐ ܠܘܬܟ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܢܬ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܥܕܟܝܠ ܠܬ ܂ ܒܘܬ ܐ ܫܘܕܝܐ ܒܠܚܘܕ ܡ̇ܐܫܠ
JacSer:Epist ܦܫܝ̣ܩ ܗܘ ܠܟ ܕܠܛܒܬ ܐ ܒܥܒ̇ܕܐ ܬܣ̣ܥ̣ܘܪ ܂ ܘܠܒܝ̣ܫܬܐ ܐܢܬ ܐ ܬܫ̇ܡܫ ܒܥܒ̇ܕܐ ܠܐ ܗܕܝܘܛܐܝܬ ܕܬܣܥ̣ܘܪ ܗܕܐ ܂ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
JacSer:Epist ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܂ ܒܠܚܘܕ ܛܪܝܗ̇ ܥܒ̇ܪܐ ܡܢܟ ܂ ܐܢܬ ܥܒ̇ܕܐ ܠܙܕܝܩܘܬ ܐ ܂ ܘܫܘܘܕܐ ܠܚܛܝܬܐ ܂ ܐܬܟܠܝܗ̇ ܕܥ̇ܒܕ
JacSer:Epist ܂ ܒܠܚܘܕ ܛܪܝܗ̇ ܥܒ̇ܪܐ ܡܢܟ ܂ ܚܛܘ̣ܦ ܠܟ ܡܝܬܪܘܬ ܐ ܂ ܐܢܬ ܠܚܛܝܬܐ ܂ ܐܬܟܠܝܗ̇ ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܥ̇ܒܕ
JacSer:Epist ܒܡܘܠܕܟ ܂ ܘܠܛܗܪܐ ܒܙܒ̣ܢ ܥܠܝܡ̣ܘܬܟ ܂ ܒܪܡܫܐ ܕܝܢ ܐܢܬ ܂ 2ܘܐܝܟ ܠܠܝ̣ܐ ܝ ܦ̇ܛܪܝܢ ܝܘܡܬܟ̈ ܂ ܠܨ̇ܦܪܐ ܕܡ̇ܐ
JacSer:Epist ܂ ܡ̇ܫܠܚ ܠX ܪܡܫ̣ܐ ܕܬ̇ܕܥ ܕܫܠܝ̣ܚܐܝܬ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܡܢ ܥܠ ܡܐ ܐܢܬ ܂ ܢܚ̇ܡܟ·ܨ̇ܦܪܐ ܂ ܟܠܝܘܡ ܡܡ̣ܝܬܝܢ ܠܟ̣ ܂ ܕܬܐ̇ܠܦ ܕܡ̇ܐܬ
JacSer:Epist ܡܢ ܥܠ ܡܐ ܂ ܡ̇ܠܒܫ ܠܟ ܨ̇ܦܪܐ ܕܢܚܦ̣ܛܟ ܥܠ ܥܒ̇ܕܗ ܕܐܝܡܡX ܂ ܐܢܬ ܕܡ̇ܐܬ ܐܢܬ ܂ ܡ̇ܫܠܚ ܠX ܪܡܫ̣ܐ ܕܬ̇ܕܥ ܕܫܠܝ̣ܚܐܝܬ ܢ̇ܦܩ
JacSer:Epist ܘܐܢ ܕܡܝܟ ܂ ܠܠܝܐ ܡܢ ܡ̇ܪܕܝܬܗ ܠܐ ܒ̇ܛܠ ܂ ܐܢ ܟܫܝܪ ܐܢܬ ܘܐܢ ܐܢܬ ܡܢܟ ܂ ܘܗ̇ܠܝܢ ܕܝܘܡܢ ܝ-X ܪܗܝ̣ܒܝܢ ܠܡ̇ܐܙܠ ܂ ܐܢ ܥܝܪ
JacSer:Epist ܘܐܢ ܒܛܝ̣ܠ ܆ ܐܝܡܡܐ ܡܢ ܪܗ̣ܛܐ ܕܐܘܪܚܗ ܠܐ ܫ̇ܠܐ ܂ ܗ̇ܠܝܢ ܐܢܬ ܥܝܪ ܐܢܬ ܘܐܢ ܕܡܝܟ ܂ ܠܠܝܐ ܡܢ ܡ̇ܪܕܝܬܗ ܠܐ ܒ̇ܛܠ ܂ ܐܢ ܟܫܝܪ
JacSer:Epist ܡܢܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܂ ܠܐ ܬܣ̇ܒܪ ܥܠ ܂ ܨ̇ܦܪܐ ܕܢܘܗܪܐ ܗܘ ܂ ܐܢ ܐܢܬ ܪܗ̣ܛܐ ܕܐܘܪܚܗ ܠܐ ܫ̇ܠܐ ܂ ܗ̇ܠܝܢ ܚܝܝ̣ܟ̈ ܒ̇ܐܙ ܢ ܂ ܒܘܙ ܠܟ
JacSer:Epist ܂ ܝܘܡܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܛܪܕܬܗ̇ ܠܬܝܒ̣ܘܬܐ ܂ ܘܟܒ̣ܪ ܥܪܩܬ ܠܗ̇ ܐܢܬ ܬܙܝ̣ܙ ܗܘ̣ܝܬ ܂ ܘܗ̇ܫܐ ܒܣܝܒ̣ܘܬܟ ܕܬܘܒ ܠܐ ܨ̇ܒܐ
JacSer:Epist ܂ ܥܒ̣ܕ ܝܘܡܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܒ̇ܬܪ ܙܒܢ̣ܐ ܕܬܥ̇ܒܕ ܘܗܝ ܠܐ ܐܢܬ ܡܘܬ̇ܐ ܘܠܗ̣ܠ ܆ ܡܝܬܐ ܠܐ ܡXܬ̣ܘܐ ܂ ܐܬ̇ܬܘ̣ܝ ܥܕ ܠܐ ܡ̇ܐܬ
JacSer:Epist ܂ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܥܒ̣ܪ ܝX ܗܢ̣ܘܢ ܢܠܦܘܢܟ ܥܠ ܗ̇ܠܝܢ ܕܐܬܝ̇ܢ ܂ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕ ܝܘܡܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܒ̇ܬܪ ܙܒܢ̣ܐ ܕܬܥ̇ܒܕ ܘܗܝ ܠܐ ܡܫܟ̣ܚ
JacSer:Epist ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܐܠܘ ܫܘܘܕܝܐ ܗ̣ܘܐ ܗܢܐ ܩܕܡܝܐ ܃ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܐܢܬ ܐܬܐ ܠܗܘܝܐ ܂ ܣ̇ܓܝ ܕܬܐܡ̇ܪ ܦܫܝ̣ܩ ܠܟ ܂ ܠܐܡܬܝ ܓܝܪ ܥ̇ܒܕ
JacSer:Epist ܂ ܐܠܘ ܫܘܘܕܝܐ ܗ̣ܘܐ ܗܢܐ ܩܕܡܝܐ ܃ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܣܒXܐ ܂ ܟܕ ܝ ܐܢܬ ܂ ܣ̇ܓܝ ܕܬܐܡ̇ܪ ܦܫܝ̣ܩ ܠܟ ܂ ܠܐܡܬܝ ܓܝܪ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
JacSer:Epist ܂ ܐܠܐ ܥܒ̣ܕ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܝܘܡܢ ܓܝܕ ܕܝܠܟ ܗܘ ܂ ܠܡܚܪ ܓܝܪ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܘܠܐ ܡܡ̣̇ܠܠ ܠܐ ܡ̇ܕܝܢ ܬܐܡ̇ܪ ܡܕܡ ܟܕ ܠܐ ܥ̇ܒܕ
JacSer:Epist ܂ ܝܘܡܢ ܓܝܕ ܕܝܠܟ ܗܘ ܂ ܠܡܚܪ ܓܝܪ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܡ̇ܢܘ ܂ ܟܒܪ ܐܢܬ ܠܐ ܡ̇ܕܝܢ ܬܐܡ̇ܪ ܡܕܡ ܟܕ ܠܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ ܥܒ̣ܕ ܟܕ ܐܡ̇ܪ
JacSer:Epist ܕܡ̇ܢܘ ܂ ܟܒܪ ܓܝܪ ܪܓܠܝ̈ ܩܒܘܪܝܟ̈ ܒܠܠܝܐ ܩ̇ܝܡܝܢ ܥܠ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܝܘܡܢ ܓܝܕ ܕܝܠܟ ܗܘ ܂ ܠܡܚܪ ܓܝܪ ܠܐ ܝ̇ܕܥ