simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܚܒܝܒܝ ܠܡܗܘܐ ܒܗܪܓܐ ܐܡܝܢܐ ܕܒܐܠܗܐ ܕܗܘܝܘ ܬܪܥܐ ܒܐܦܝ̈ ܐܢܬ . ܥܣܩ ܠܡ ܥܒܕܐ ܗܢܐ . ܥܣܩ ܐܠܐ ܬܡܝܗ . ܐܦ ܦܫܝܩ ܘܗܢܝ . ܡܚܒ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ ܐܢܬ ܘܡܟܝܠ ܗܘ ܝܕܥ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܕܪܢ̈ . 11 ܗܐ ܐܢܬ ܕܢܦܫܘܛ ܐܢܫ ܐܝܕܗ ܒܨܠܘܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܢܐܡܪ ܕܐܝܟ ܕܨܒܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܡܟܝܠ ܗܘ ܝܕܥ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܕܪܢ̈ . 11 ܗܐ ܨܠܘܬܐ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܐܢܬ ܒܨܠܘܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܢܐܡܪ ܕܐܝܟ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܡܢ ܕܗܕܐ ܡܚܘܐ ܕܚܟܝܡ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܐܢܬ ܕܨܒܐ ܕܢܩܪܒ ܠܗ ܫܐܠܬܐ ܕܥܠ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܗܝ ܕܐܝܟ ܕܨܒܐ
IsaacNin:SpiritWorks . ܐܝܟ ܡܢ ܕܗܕܐ ܡܚܘܐ ܕܚܟܝܡ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܠܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܐܢܬ ܠܗ ܫܐܠܬܐ ܕܥܠ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܗܝ ܕܐܝܟ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܝܢ ܩܘܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܐ ܠܘܬ ܒܪ ܟܝܢܟ ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܠܥܠ ܡܢ ܒܨܬܐ ܕܙܢܝܐ̈ ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ܙܢܝܐ̈ ܡܢ ܡܫܬܚܠܦܝܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܡܣܒ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ ܕܝܢ ܠܟܝܢܐ ܠܡܥܨܐ ܕܝܩܝܪܐ ܡܬܚܙܝܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܛܘܦܣܐ ܕܢܣܒܬ 27 ܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܒܝܬ ܬܡܢ ܡܛܦܣܢ̈ ܪܓܝܓ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܙܝܥܝܢ ܒܗ̇ ܘܠܚܡܬܢܘܬܐ ܕܚܩܝܢ ܡܢܗ̇ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܬ ܥܒܕܝܢ ܒܢܦܫܐ ܘܪܡܙܐ̈ ܕܠܑ ܡܝܘܬܘܬܐ ܕܠܗܘܢ ܪܓܝܓ .
IsaacNin:SpiritWorks ܐܦ ܠܐ ܥܩܒܬܐ ܕܚܡܬܐ ܡܫܟܚܐ ܠܘܬܟ ܕܬܩܪܘܒ . ܡܟܝܟܘܬܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܡܡܟܟܐ̈ ܠܓܘ ܡܢܟ ܩܢܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܬܬܚܫܒ ܗܝ ܕܬܐܪܬܐ ܚܠܦ ܥܒܕܐ . ܟܕ ܥܒܕܐ ܠܝܬܘܗܝ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܟܕ ܥܒܕܐ ܠܐ ܐܬܓܡܪ ܐܘ ܫܪܥܬ ܐܘ ܚܣܪܬ ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܡܦܝܣ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܒܥܒܕܐ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܐܝܟܘ ܫܘܒܗܪܐ ܐܬܒܛܠ ܠܗ . ܐܝܟܐ ܗܝ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܬܬܚܫܒ ܗܝ ܕܬܐܪܬܐ ܚܠܦ ܥܒܕܐ . ܟܕ ܥܒܕܐ ܠܝܬܘܗܝ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܝܟܘ ܫܘܒܗܪܐ ܐܬܒܛܠ ܠܗ . ܐܝܟܐ ܗܝ ܚܕܘܬܐ ܕܡܢ ܕܘܒܪܢ 12 ܐܢܬ ܚܠܦ ܥܒܕܐ . ܟܕ ܥܒܕܐ ܠܝܬܘܗܝ ܐܢܬ ܕܒܥܒܕܐ ܡܫܬܒܗܪ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܝܢ ܒܩܠܝܠ ܥܒܕܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܝ . 14 ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܐܢܬ ܕܝܢ ܦܠܚ ܐܢܐ . ܕܠܐ ܥܕܠܝ ܡܢ ܘܕܠܐ ܚܛܗ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܗܘܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܝ . 14 ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܗܝ ܕܩܠܝܠ ܡܬܚܠܨܐ ܡܢܝ . ܘܠܘ ܐܢܬ ܚܛܗ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܗܘܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܩܠܝܠ ܥܒܕܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܝܗܒ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܝ ܟܕ ܥܒܕܐ ܪܚܝܩ . ܕܠܡܐ ܕܝܢ ܘܐܦܠܐ ܙܒܢܐ ܐܦܠܐ ܓܘܫܡܐ ܐܢܬ ܕܬܝܒܘܬܐ ܕܕܠܐ ܒܝ ܒܪܡܙܐ ܕܫܥܬܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܝܗܒ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܒܠܥܕ ܥܒܕܐ̈ ܡܙܕܩ ܐܢܬ ܠܝ . ܐܢܬ ܐܝܕܐ ܠܗܢܐ ܝܗܒܝܢ . 15 ܐܠܐ ܟܕ ܡܣܟܝܢ ܩܐܡ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܝ . ܘܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܒܠܥܕ ܥܒܕܐ̈ ܡܙܕܩ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܥܠ ܪܘܡܐ ܐܢܬ ܝܗܒܝܢ . 15 ܐܠܐ ܟܕ ܡܣܟܝܢ ܩܐܡ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܡܩܒܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܝ . ܘܥܠ ܪܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܡܩܝܡ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܒܦܘܢܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܒܠܥܕ ܥܒܕܐ̈ ܡܙܕܩ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܝ . ܘܒܦܘܢܝܐ ܒܠܚܘܕ ܕܨܒܝܢܐ ܟܕ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܡܕܡ ܫܩܠܬ ܐܢܬ ܒܠܥܕ ܥܒܕܐ̈ ܡܙܕܩ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܥܠ ܪܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܡܩܝܡ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܝ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܠܐ ܥܕܠܝ . ܐܝܢܐ ܙܕܝܩܐ ܕܡܨܐ ܟܦܪ ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܢܬ ܕܨܒܝܢܐ ܟܕ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܡܕܡ ܫܩܠܬ ܡܢܝ ܡܘܬܐ ܕܬܐܪܬܐ ܘܝܗܒ