simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܐܝܟ ܕܠܡܨܪܝܐ ܆ ܗܘܝܘ ܕܡܛܠܬܗ ܩܛ̣ܠ ܡܘܫܐ ܠܡܨܪܝܐ ܆ ܘܗ̣ܘ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܗ̇ܘ ܒܪ ܝܣܪܝܠ ܕܨܝܚܗ ܠܡܘܫܐ ܕܠܡܩܛܠܢܝ ܠܡ ܒ̇ܥܐ
IšoMerv:ComOT ܒܗ ܩܕܝܦܐ . ܥܠܬܢܐܝܬ ܐܡܝܪܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܟܬܒܝܐ . ܐܢܬ ܆ ܕܡܕܫ ܕܐ̇ܫ ܠܗ ܠܐܪܘܡ . ܒܪܡ ܡܩܦ ܕܡܛܠ ܕܐܬܪܐ ܕܩ̇ܐܡ
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܪܨܨܬ ܪܫܘܗܝ̈ ܕܬܢܝܢܐ . ܘܥܠ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܬܘܒ ܆ ܬܒܪܬ ܐܢܬ ܕܥܠ ܓܝܒ ܢܗܪܐ ܢܝܠܘܣ ܘܝܡܐ ܕܣܘܦ ܪܒܐ ܗܘܐ . ܡܢܐ ܠܡ ܕܘܝܕ .
IšoMerv:ComOT Xܘܪܫܢܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܚܠܦ ܒܘܟܪܝܟ̈ ܆ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܠܐ ܬܦܪܩܝܘܗܝ ܬܩܛܠܝܘܗܝ . ܗܢܘ . ܐܢ ܠܐ ܝ̇ܗܒ
IšoMerv:ComOT ܓܕܝܐ ܠܐ ܬܪܡܐ ܥܠܘܗܝ ܚܠܒܐ ܕܐܡܗ ܘܬܒܫܠ ܥܡܗ . ܒܕܗ̇ܝ ܐܢܬ ܘܬܒܫܠܝܘܗܝ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܘܬܢ ܡܣܬܠܝܐ ܗܝ . ܐܘ ܕܡܐ X ܕܒ̇ܫܠ
IšoMerv:ComOT ܠܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܥܡܢ ܠܐ ܬܣܩܢ ܡܟܐ ܆ ܘܕܗܘܝܢ ܦܪܝܫܝܢ ܡܢ ܐܢܬ ܡܢܗ ܚܠܦܝܗܘܢ . [XXX1IX 15--16]ܡܢܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܐܢ
IšoMerv:ComOT ܥܡܢ ܠܐ ܬܣܩܢ ܡܟܐ ܆ ܘܕܗܘܝܢ ܦܪܝܫܝܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܐ̈ . ܡܦܣ ܐܢܬ . [XXX1IX 15--16]ܡܢܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܐ ܐ̇ܙܠ
IšoMerv:ComOT ܚ̇ܫܒ ܐܢܬ ܠܢ ܝܪܬܘܬܟ ܝ ܘܩܢܝܢܟ . 1X]ܢ [XXXIIIܗ̇ܝ ܐܢܬ ܡܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܇ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܝܪܬܘܬܐ ܩܢܝܢܢ ܬܟܝܠܐܝܬ ܇ ܘܐܦ
IšoMerv:ComOT ܠܢ ܝܪܬܘܬܟ ܝ ܘܩܢܝܢܟ . 1X]ܢ [XXXIIIܗ̇ܝ ܕܝܕܥܬܟ ܒܫܡܐ ܐܢܬ ܇ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܝܪܬܘܬܐ ܩܢܝܢܢ ܬܟܝܠܐܝܬ ܇ ܘܐܦ ܐܢܬ ܚ̇ܫܒ
IšoMerv:ComOT . ܐܢ ܒܐܠܦ ܒܝܬ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܇ ܘܐܢ ܒܐܒܓܕ ܕܒܝܬ ܡܘܫܐ ܆ ܘܐܢ ܐܢܬ ܙܒܢܐ̈ ܕܢܘܦܩܐXX8 ܘܕܘܪܫܐ ܆ ܠܗܕܐ ܙܗܝܪܘܬܐ ܡܫܟܚ
IšoMerv:ComOT ܠܡܕܥ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܬܬܥܗܕ ܠܥܐܕܐ̈ ܕܥܒܪܘ . ܡܝܟܐܝܠ . ܦܩ̣ܕ ܐܢܬ ܠܚܡܐܝܬ ܦ̇ܩܕ ܒܗ ܚܡܝܥܐ ܘܦܛܝܪܐ ܇ ܕܠܘ ܚܕܬܐ ܠܡ ܠܚܘܕ ܚܝܒ
IšoMerv:ComOT ܠܟܠ ܙܘܙܐ . ܓܪܝܒܐ ܕܚܛܐ̈ ܠܐܕܪܐ . ܐܘ ܬܪܝܢ̈ ܣܘܕܝܢ̈ ܐܢܬ ܀ X 8ܝ ¹|XX] X¹ܩܨܨܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܦܣܩܝܢ ܕܝ̇ܗܒ
IšoMerv:ComOT ܇ ܘܚܢܢ ܥܠ ܡܕܝܢ ܘܥܠ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܣܠܩܝܢܢ ܇ ܘܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ ܡܦܝܣ ܠܗ XX ܡܘܫܐ ܕܢܐܙܠ ܥܡܗܘܢ . ܟܐܡܬ ܕܡܕܝܢܝܐ
IšoMerv:ComOT ܠܢ ܥܝܢܐ̈ . ܗܢܘ . ܗܕܝܐܐ . ܒܐܣܟܡܐܐܡ̣ܪ . ܠܡܢܐ ܓܝܪܐܙܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܇ ܘܚܢܢ ܥܠ ܡܕܝܢ ܘܥܠ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܣܠܩܝܢܢ ܇ ܘܗ̇ܘܐ
IšoMerv:ComOT ܥܠܝܗ̇ . ܘܐܠܘ ܠܡ ܟܐܦܐ ܗܘܬܙܥܘܪܬܐ ܆ ܐܝܟܢ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܥܡ ܟܐܦܐ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܥܠ ܟܐܦܐ ܗܕܐ . ܗܢܘ . ܕܩܝܡ
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܡܘܐܒ ܕܐܙܕܟܝ ܡܢ ܣܝܚܘܢ ܆ ܥܘܠܘ ܡܟܝܠ ܠܚܫܒܘܢ ܬܚܝܬ ܐܢܬ . ܝX--⁴ܗ̇ܘX X--³ܡܘܐܒܝܐ̈ XXX . X--²ܩ¹0
IšoMerv:ComOT . ܘܣܝܡ ܒܫܩܝܦܐ ܩܢܟ ܆ ܗܢܘ . ܕܐܦܢ ܐܝܟ ܦܪܚܬܐ ܒܪܫ ܫܩܝܦܐ̈ ܐܢܬ ܩܝܢܝܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܥܫܝܢ ܡܘܬܒܟ . ܗܢܘ . ܣܒܪܬ ܕܠܐ ܡܬܟܒܫܢܐ
IšoMerv:ComOT ܆ ܠܐ ܡܕܝܢܐX--²XXX . --³ܢܒܝܘܬܗX¹̈ ܡܫܬܘܙܒ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܒܫܩܝܦܐ ܩܢܟ ܆ ܗܢܘ . ܕܐܦܢ ܐܝܟ ܦܪܚܬܐ ܒܪܫ ܫܩܝܦܐ̈ ܡܩܢ
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐ ܐܬܝܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܘܡܒܥܪܝܢ ܠܟ . ܕܐܦܠܐ ܛܘܛܝܬܐ ܐܢܬ ܡܩܢ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܡܕܝܢܐX--²XXX . --³ܢܒܝܘܬܗX¹̈ ܡܫܬܘܙܒ
IšoMerv:ComOT ܒܥܝܢܐ̈ ܕܦܓܪܟ ܚܙܝܗ̇ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܢܐ ܡܥܕܪ ܐܢܐ ܠܚܙܬܟ ܐܢܬ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܒܥܝܢܐ ܕܦܓܪܐ . ܐܠܐ ܕܢܐܡܪ . ܕܐܟܡܐ ܕܡܨܐ