simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܟ ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܫ̣̇ܕܪܬ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܡܕܡ ܕܝܬܝܪ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܃ ܕܢܕܥܘܢܟ ܕܐܢܬ
IšoAdiab:Epist ܂ ܟܬܒ̇ܬ ܠܟ ܒܛܘܦܣܐ ܕܐܘܠܝܬܐ ܡܠܐ̈ ܕܚܫܐ ܢܦܫܢܝܐ ܂ ܐܢܬ ܃ ܠܥܒܕܐ ܪܒܐ ܕܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܗܘ̇ ܕܐܢܬ ܒܪܫܢܘܬܗ ܩܐ̇ܡ
IšoAdiab:Epist ܡ̣ܢ ܝ ܟܕܘ ܡܐ ܕܗܟܢܐ ܡܫܬܡܗ ܐܢܬ ܐܦ ܐܝܬܝܟ ܂ ܕܡ̣ܢ ܬܚܘܝܬܐ ܐܢܬ ܥܠ ܦܐܪܐ ܕܡ̣ܢ ܚܦܝܛܘܬܟ ܃ ܚܕܝܬ ܘܐܘܕܝܬ ܠܡܪܢ ܂ ܘܚ̇ܟܡ
IšoAdiab:Epist ܐܦ ܐܝܬܝܟ ܂ ܕܡ̣ܢ ܬܚܘܝܬܐ ܕܫܒܝܚܘܬ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܫܬܪܪ ܐܢܬ ܘܐܘܕܝܬ ܠܡܪܢ ܂ ܘܚ̇ܟܡ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܝ ܟܕܘ ܡܐ ܕܗܟܢܐ ܡܫܬܡܗ
IšoAdiab:Epist ܂ ܒܦܪܣ ܟܠܗ̇ ܕܝܠܟܘܢ ܂ ܘܐܢ ܚܕ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܟ ܒܫܡܐ ܐܢܬ ܂ ܗܘ̇ 0ܝ ܕܐܝܩܪܗ ܘܥܒ̇ܕܗ ܃ ܒܝܘܪܬܢܐ ܕܡ̣ܢ ܩܘܪܒܐ ܐܚܝܕ
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܠܡܕܥ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܒܨܝܪܘܬܝ ܕܒܙܒܢܐ ܕܥܬܝܕ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܠܟ ܠܡܐܬܐ ܐܘ ܐܚܘܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܚ̣ܬ ܠܝ ܂ X ܝ ܂ ܘܐܦ ܨ̇ܒܐ
IšoAdiab:Epist ܩܕܡ ܥܝܢܝܟ̈ ܂ ܘܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܠܗܢ ܡܪܚܡܢܐ ܘܛܒܐ ܂ ܗܘ̇ ܐܢܬ ܡܕܡ ܗܟܝܠ ܕܫܦܪ ܠܐܚܘܬܟ ܥܒܕ ܟܕ ܢܝܫܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܗܝܐ ܣ̇ܐܡ
IšoAdiab:Epist ܕܠܐ ܡܕܡ ܚܣܪܘ ܩܝܘܡܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܐܢܬ ܚܘܫܒܟ ܂ ܠܡܣܒܪܘ ܡܕܡ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܕܥ ܕܐܦ ܂ ܝ ܂ X ܝ̇ܕܥ
IšoAdiab:Epist ܒܐܓܪܬܐ ܐܝܟ ܐܦܣܘܢܝܬܐ̈ ܕܫܘܒܚܐ ܕܓܠܐ ܂ ܘܐ̇ܠܨ ܐܢܬ ܠܝ ܐܢܬ ܂ ܡܒܘܥܐ ܓܝܪ ·X X ܐܠܐ ܡܠܝ̈ ܥܠܡܝܘܬܗ 1ܕܥܠܡܐ ܃ ܡܫܕܪ
IšoAdiab:Epist ܠܝ ܟܐܡܬ ܠܡܚܕܐ ܒܗܢܝܐܘܬܐ ܕܡܠܐ ܩܠܝܠ ܂ ܘܟܕ ܡܡ̣̇ܚܝ ܐܢܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܐܓܪܬܐ ܐܝܟ ܐܦܣܘܢܝܬܐ̈ ܕܫܘܒܚܐ ܕܓܠܐ ܂ ܘܐ̇ܠܨ
IšoAdiab:Epist ܗܫܐ ܠܘ ܡܠܝ̈ ܣܝܒܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܂ ܫܘܒܚܐ ܃ ܨܝܕ ܣܘܦܐ̈ ܐܢܬ ܃ ܐܝܬܝܬ̤ ܠܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܩܝܘܡܘܬ ܐ XX ܥܕܬܢܝܬܐ ܃
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܠܐ ܥܠ ܓܗܝܬܐ ܕ ܒܛܝ̣ܠ ܠܟ ܐܝܟ ܪܚܡܝ̈ ܦܓܪܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܠܚܘ ܐܢܬ ܦܓܪܝܐ ܕܥܪܨ ܥܠܝܟ ܆ ܒܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܦܘܪ ܚܠܝܨܐ ܬ ܡܣ̇ܝܒܪ
IšoAdiab:Epist ܒܗ ܃ ܐܝܟ ܥܝܕ ܕܙܥܘܪܝ̈ ܣܒܪܐ ܂ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܐܢܬ ܠܟ ܐܝܟ ܪܚܡܝ̈ ܦܓܪܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܠܚܘ ܕܦܘܠܚܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܡܒܛܠ
IšoAdiab:Epist ܂ ܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘ ܡܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܪܝܢ ܠܗ ܒܩܘܫܬܐ ܃ ܐܢܬ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܗܘܝ ܒܫܠܡ ܂ ܘܚܕܝ ܕܝܢ ܐ ܟ ܕܨ̇ܒܐ
IšoAdiab:Epist ܠܡܚܙ ܠܢ ܆ ܦܓܥܐ ܕܫ̇ܘܐ ܠܐܠܗܐ ܥܬ ܕ ܐܢܬ ܠܡܫܟܢܘ ܒܛܝܒܘܬܗ ܐܢܬ ܕܡ̣ܢ ܥܘܕܪ ܕܐܠܗܐ ܃ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܬܒ̣ܬ ܠܝ ܕܡܛܝܒ
IšoAdiab:Epist ܠܡܫܟܢܘ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܥܕ ܗܐ ܕ ܢ ܠܗܕܐ ܢܬܠ ܡܪ ܐܢܬ ܟܬܒ̣ܬ ܠܝ ܕܡܛܝܒ ܐܢܬ ܠܡܚܙ ܠܢ ܆ ܦܓܥܐ ܕܫ̇ܘܐ ܠܐܠܗܐ ܥܬ ܕ
IšoAdiab:Epist ܬܗܘܐ ܫܠܐ ܂ ܝܨܦ ܡܪ̈ ܢ ܕܗܝ̇ ܕܙ̇ܕܩܐ ܠܟ ܐܘ ܐܚܘܢ ܂ ܠܘ ܐܢܬ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܢܘܢ ܆ ܂ X XX ܂ X ܡܠܟܝܐ ܡܬܟܬܫ ܚܠܦܝܟ ܐܦܢ
IšoAdiab:Epist ܟܐܡܬ ܡ̣ܢ ܣܥܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܡܝܬܐ ܃ ܕܓܕܫ ܠܟ ܐܢܗܘ ܕܓܕܫ ܠܟ ܆ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܠܡܛܫܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܂ ܥܠ ܗܝ̇ ܕܝܢ ܕܟܬܒ̣ܬ ܠܝ ܟܕ ܡܒܓܢ
IšoAdiab:Epist ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܩܝܘܡܐ ܕܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܃ ܠܐ ܚܘ ܬ ܗܝ ܠܡܝܬܐ ܐܢܬ ܟܕܘ ܃ ܠܘܩܒܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܚܝܐ ܗܝ ܒܟܠܙܒܢ ܂ ܘܕܐܢ ܟܕ ܐܝܬ ܟ
IšoAdiab:Epist ܠܐ ܬܕܚܠ ܐܬܪ ܕܠܝܬ ܕܚܠܬܐ ܂ ܐܠܐ ܩܘܡ ܚܦܝXܠܐ ܬ ܃ ܘܟܐܝ ܐܢܬ ܃ ܘܒܙܒܢܐ ܕܫܦܪ ܠܐܠܗܐ ܃ ܠܡܥܒܪܘ ܕܚܠܬܐ ܡ̣ܢ ܣܓܘܕܘܗܝ̈ ܆