simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܒܠܚܘܕܝܟ ܠܘܬ ܚܡܪܐ ܕܩܫ̣ܐ ܡܢܟ ܢܫܬܘܢܝܗܝ ܥܡܟ ܝܬܡܐ̈ ܐܢܬ ܕܥ ܕܐܝܢܐ ܕܩܫ̣ܐ ܡܢ ܚܕ ܒܝܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܫܬܦܠ 181ܠܐ ܬܩܪܘܒ
Eph:memHom ⁸ܒܣܘܡܥܠܐ ܒܨܒܬܐ ܕܙܠܝܠ ܐܬܟܚܕ XX 1ܣܒ ⁹ܩܠܝܠ ܡܢ ܐܢܬ XX 1ܙܥܘܪ ܗܘ ܣܩܐ ܠܚܛܗܝܢ̈ ܘܩܛܡܐ ܠܚܘܪ ܟܘܬܡܬܢ̈ ⁷ ܢܟ̇ܦ
Eph:memHom ܚܘܨܦܗ ܝܠܦܝܗܝ ܡܢ ܫܡ̇ܫܘܗܝ ܒܫܡܗܐ̈ ܓܝܪ ܥܙܝܙܐ̈ ܡܘܡܝܢ ܐܢܬ ܢ̇ܦܩ ܐܝܟܢ ܢ̇ܦܩ ܚܨܝܦܐ ܟܕ ܠܐ ܟ̇ܐܐ ܥܙܝܙܐ 1X1ܐܠܐ ܝ̇ܕܥ
Eph:memHom ܐܬܒ̇ܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܙܕܩ̇ ³ XXX ܓܒܘܠ ܐܢܝܢ ܠܬܪܬܝܢ̈ ܐܢܬ X X7ܕܠܐ ¹ܬܐܚܒ ܣܟܠܐܝܬ ܘܠܐ ܗܘ ܢܪܚܡ ܫܝܥܐܝܬ ܕܟܕ ²ܡ̇ܚܒ
Eph:memHom ܡܢ ܚܘܒܐ̈ ܒܢܝ̈ ¹¹ܣܡܠܐ 1117ܐܢ ܬܥܒܪ ܨܝܕ ܣܡܠܐ ܐܦܢ ܐܢܬ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܕܡܪܗ̇ ܕܟܠܗ̇ ܝܡܝܢܐX ܠܐ ¹0ܬܥ̣ܒܪ ܬܛܥ̣ܡ ܐܦ
Eph:memHom ܐܢܗ̣ܘ ܕܣܛܢܐ ܠܓܡܪ ܠܐ ܥܒ̇ܪ ܨܝܕ ܝܡܝܢܐ¹² 11X1ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܒܢܝ̈ ¹¹ܣܡܠܐ 1117ܐܢ ܬܥܒܪ ܨܝܕ ܣܡܠܐ ܐܦܢ ܩܠܝܠ ܒܪ ܣܡܠܐ
Eph:memHom ܨܝܕ ܫܘܩܪܐ ܒܪ ܣܡܠܐ ܘܗ̇ܘ ܡܘܡܐ ܕܫܝܛ ܡܘܝܩܗ ܢܦܫXܝ ܒܗ ܐܢܬ ܗܟܢܐܐܦܐܢܬܐܢܕܗܪ ܡܢ ܗ̇ܘܓܒܐ ܕܣܡܠܐ ܐܟܢ ܟܠܝܘܡ ܚ̇ܒܨ
Eph:memHom ܠܗ̇ ܠܐ ܡܥܩ ܒܝܫܐ ܥܠ ܗܕܐ ܕܒܐܣܟܝܡ ܐܣܟܝܡ ܠܢ ܐܣ̇ܪ ¹ XX ܐܢܬ ܫܘܩܪܐ ܒܪ ܣܡܠܐ ܘܗ̇ܘ ܡܘܡܐ ܕܫܝܛ ܡܘܝܩܗ ܢܦܫXܝ ܒܗ ܡܘܒܕ
Eph:memHom ܠܡܢܐ ܠܐ ܩ̇ܒܠ ܐܢܘܢ ܡܦܝܣܐ ܠܟ ܗ̣ܝ ܬܚܘܝܬܐ XXX 1ܡܢ ܚܕ ܗܘ ܐܢܬ ܡܫܬܥܐ XXX 1ܕܝܘܐ̈ ܓܝܪ ܠܘ ܒܫܪܪܐ ܐܡܪܘ ܠܡܫܝܚܐ ܕܡܫܝܚܐ
Eph:memHom ܘܠܕܓܠܐ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ 1505ܡܢ ܪܝܚܐ ܒܝܫܐ ܫ̇ܢܝܬ ܘܨܝܕ ܟܕܒܐ ܐܢܬ ܣܡܐ ܕܡܘܬܐ ܐܪܚܩ ܡܢ ܪܝܚܗ ܐܦ ܡܢ ܛܥܡܗ ܡܢ ܬܢܢܐ ܥ̇ܪܩ
Eph:memHom 1505ܡܢ ܪܝܚܐ ܒܝܫܐ ܫ̇ܢܝܬ ܘܨܝܕ ܟܕܒܐ ܝ̇ܬܒ ܐܢܬ ܬܢܢܐ ܐܢܬ ܡܢ ܪܝܚܗ ܐܦ ܡܢ ܛܥܡܗ ܡܢ ܬܢܢܐ ܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܘܠܕܓܠܐ ܫ̇ܡܥ
Eph:memHom ܬܢܢܐ ܢܟ̇ܐ ܠܥܝܢܐ̈ ¹ܒܙܚܐ ܡ̇ܟܐ ܠܫܡܘܥܐ 1509ܐܢ ܡ̇ܟܐ ܐܢܬ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ 1505ܡܢ ܪܝܚܐ ܒܝܫܐ ܫ̇ܢܝܬ ܘܨܝܕ ܟܕܒܐ ܝ̇ܬܒ
Eph:memHom ܐܝܟ ܬܡܝܡܐ ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܢܟܠܐ ܟܣܝܐ ܛܡܝܪ ܬܡܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܘܙܚܐ ܡܢ ܥܒܕܐ ܨܝܕ ܥܒܘܕܐ 1XX1ܐܢܬ ܒܫܥܝܐ ܒܪܝܐ ܚ̇ܐܪ
Eph:memHom 1XX5ܢܘܚ ܕܝܢ ܙܕܝܩܐ ܕܝ̣ܕܥ ܗ̣ܘ ܡܘܕܥ ܠܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܓܙܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܝܟ ܬܡܝܡܐ ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܢܟܠܐ ܟܣܝܐ ܛܡܝܪ ܬܡܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
Eph:memHom ܐܝܟ ܚܟܝܡܐ 1X29ܕܠܘܬ ܡܪܐ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܐܫܬܘܫܛ ܗ̇ܘ ܒܘܙܚܐ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܡܘܕܥ ܠܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܓܙܪ ܘܫܪܝܗܝ ܡܢ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܬܕܥ
Eph:memHom ܡܢܐ ܝܪܬܘ ܠܝܛܐ̈ 1641ܡܢܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܣܟܠܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܫܡܥܝ ܐܢܬ ܒܝܬ ܐܪܟܐ̈ ܐܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܥܒ . . . ܕܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܬܕܥ ܐܦ
Eph:memHom ܐܝܟ ܥܝܣܘ ܫܡܥ ܐܦ ܗܪܟܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܙܟܝ̈ ܡܠܐ̈ ܠܥܒ . . . ܕܐ ܐܢܬ ܕܒܡܠܐ ܦܘܡܗ ܡܙܕܒܢ 1693ܐܢ ܬܘܒܕ ܫܪܝܪܘܬܟ ܥܕ ܛܠܝܐ
Eph:memHom ܠܝܬ ⁸ܦܝ̇ܣܐ ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ X 188ܠܝܬ ܥܠ ܗܕܐ ܠܡܦܣܘ ܕܟܠ ܐܢܬ ⁷ܠܟ ܟܠܡܕܡ ܚܕܐ ܒܠܚܘܕ ܚܣܝܪܐ ܠܟ ܗܕܐ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܚܐ̇ܒ
Eph:memHom ܕܢܦܨܚܟ ܠܐ ܬܬܪܥܡ ܐܢ ܡܘܚܪ ܐܬܪܥܡ ܡܕܝܢ ܕܐܘܚܪ ܘܐܓܪ ܠܟ ܐܢܬ ܕܐܦ ܙܪܥܐ̈ ܡܬܪܒܝܢ ܒܐܓܠܝܕܐ ܐܦ ܒܐܪܣܝܣܐ̈ X 1ܐܢ ܩ̇ܪܐ
Eph:memHom ܕܐܬܡ̇ܬܢ ܨܝܕ ܛܠܘܡܟ XX ܠܐ ܬܣܒܪ ܥܠ ܟܐܢܘܬܐ ܕܥ̇ܘܠܐ ܗܝ ܐܢܬ ܨ̇ܒܝܬ ܕܗܘܐ ܩܠܝܠ ܠܡܬܒܥ ܡܢܟ ܣܟܠܘܬܐ ܘܐܦ ܒܙܕܩܐ ܡܬܪܥܡ