simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܝܕܥ ³ܢܦܫܗ ܕܒܪ ܡܢܘ ܕܡܝܘܬܐ ܗ̣ܘ ܒܪ ܡܝܘܬܐ ܀ ܐܢܬ ܕܫ̣ܘܐ ܕܬܫܪܐ ܒܗ ܀ 7ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܝ̣ܕܥ ܡܪܝ ܕܐܠܗܐ
Eph:madFaith ܕܐܝܬܘܬܐ X Xܫ ܘܐܬܕܟܪ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܦܠ ܠܗ ܒܥܘܒܗ̇ ¹⁰ܕܐܪܥܐ ܐܢܬ ܩܩܠܬܗ ⁸ܒܨܐ ܠܟ ܀ 13ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܝ̣ܕܥ ܡܪܝ ܕܒܥܘܒܐX
Eph:madFaith ܪܒܐ ܕܒܐܕܢܐ̈ ܢܨܘܬܟ ܟܕ ܡܢ ܪܥܡܐ ܕܚܝܠ ܐܢܬ ܘ . ܩXX -- ܐܢܬ ܘܐܦܠܐ ⁷ܡܕܥܐ ܕܩܛܝܢ XX ܡܫܟܚ ܕܢܡܘܫ ܘܢܒܥܝܟ ܟܕ ܛܘܪܐ
Eph:madFaith ܘ . ܩXX -- ⁷ܕܒܐܝܕܝXẌ -- ⁸ܐܝܘܬܐXX -- ܒܢܘܗܪܟ ܫܠܝܐ ܐܢܬ ܟܕ ܛܘܪܐ ܐܢܬ ܪܒܐ ܕܒܐܕܢܐ̈ ܢܨܘܬܟ ܟܕ ܡܢ ܪܥܡܐ ܕܚܝܠ
Eph:madFaith ܕܠܐ ܡܬܨܝܬ¹ ܘܫܬܩܐ ܕܠܐ ܡܫܬܡܥ² ܕܐܢܫ ܢܚܙܝܟ ܒܥܝܢܐ ܟܕ ܐܢܬ ܘ . ܩXX -- ⁷ܕܒܐܝܕܝXẌ -- ⁸ܐܝܘܬܐXX -- ܒܢܘܗܪܟ ܫܠܝܐ
Eph:madFaith ܕܢܝܚܐ ܡܢ ܟܠ ܟܣܝܐ ܚܙܬܟ ܀ X 6ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܚܝܠܐ̈ X ³ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ ܘܫܬܩܐ ܕܠܐ ܡܫܬܡܥ² ܕܐܢܫ ܢܚܙܝܟ ܒܥܝܢܐ ܟܕ ܢܘܗܪܐ
Eph:madFaith ܟܕ ܪܐܙܟ ¹ܒܪܘܡܐ ܠܐ ܪܓܫ ²ܕܐܢܬ ܗ̣ܘ ܟܕ ܪܐܙܟ ܒܥܘܡܩܐ X ܠܐ ܐܢܬ ܘܐܘܦܝܘ ܀ X 9ܒܟܠܕܘܟ ܡܪܝ ܪܐܙܝܟ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܓܢܝܙ
Eph:madFaith ܟܠܟ ܒܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܕܢܒܥܝܟ X ܩܪܝܒ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܘܪܚܝܩ ܘܡܢܘ ܐܢܬ ܒܚܕ ܝܘܩܢܟ ܣܓܝܕܐ ܪܒܘ ܫܘܦܪܝܢ̈ ܣܒܝܣܝܢ̈ ܀ ܕ 11ܕܘܡܪܐ
Eph:madFaith ܗ̣ܘ ܘܪܚܝܩ ܘܡܢܘ ܢܡܢܥ ܠܘܬܟ X ܝX X ܠܐ ܡܨܝܐ ܒܥܬܐ ܕܡܬܚܗ̇ ܐܢܬ ܀ ܕ 11ܕܘܡܪܐ ܐܢܬ ܟܠܟ ܒܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܕܢܒܥܝܟ X ܩܪܝܒ
Eph:madFaith ܠܕܒܨܐ ܓܢܝܙ ܐܢܬ ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܗ̣ܘܐ ܦܫܝܛܐ ܨܝܕ ܒܥܬܟ ܐܢܬ ܓܠܝܬ ܗ̣ܘ ܡܪܝ ܠܫܒܪܐ̈ ܘܟܣܝܬ ܡܢ ܨܢܝܥܐ̈ ܠܕܡܗܝܡܢ ܫܟܝܚ
Eph:madFaith ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܗ̣ܘܐ ܦܫܝܛܐ ܨܝܕ ܒܥܬܟ ܘܨܝܕ ܡܘܠܟܢܟ ܐܢܬ ܘܟܣܝܬ ܡܢ ܨܢܝܥܐ̈ ܠܕܡܗܝܡܢ ܫܟܝܚ ܐܢܬ ܠܕܒܨܐ ܓܢܝܙ
Eph:madFaith ܒܝܠܝܕܐ̈ ²ܫܒܝܚܐ ܐܢܬ ܒܥܡܝܕܐ̈ ܒܚܝܪܐ ܐܢܬ ܒܦܪܘܩܐ̈ ܐܢܬ ܥܘܙܗ ܒܡܠܐ̈ ܕܐܦ ܐܕܢܐ ܬܫܡܥܝܘܗܝ ܀ X ܒ 5ܒܒܛܝܢܐ̈ ܬܡܝܗܐ
Eph:madFaith ܒܥܡܝܕܐ̈ ܒܚܝܪܐ ܐܢܬ ܒܦܪܘܩܐ̈ ܚܣܝܡܐ ܐܢܬ ܒܕܒܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܬܫܡܥܝܘܗܝ ܀ X ܒ 5ܒܒܛܝܢܐ̈ ܬܡܝܗܐ ܐܢܬ ܒܝܠܝܕܐ̈ ²ܫܒܝܚܐ
Eph:madFaith ܒܦܪܘܩܐ̈ ܚܣܝܡܐ ܐܢܬ ܒܕܒܝܚܐ̈ ܢܟܝܣܐ ܐܢܬ ܒܛܥܘܡܐ ܐܢܬ ܬܡܝܗܐ ܐܢܬ ܒܝܠܝܕܐ̈ ²ܫܒܝܚܐ ܐܢܬ ܒܥܡܝܕܐ̈ ܒܚܝܪܐ
Eph:madFaith ܒܕܒܝܚܐ̈ ܢܟܝܣܐ ܐܢܬ ܒܛܥܘܡܐ ܐܟܝܠܐ ܐܢܬ ܒܢܒܝܐ̈ ܚܠܝܛܐ ܐܢܬ ²ܫܒܝܚܐ ܐܢܬ ܒܥܡܝܕܐ̈ ܒܚܝܪܐ ܐܢܬ ܒܦܪܘܩܐ̈ ܚܣܝܡܐ
Eph:madFaith ܒܛܥܘܡܐ ܐܟܝܠܐ ܐܢܬ ܒܢܒܝܐ̈ ܚܠܝܛܐ ܐܢܬ ܒܫܠܝܚܐ̈ ܡܙܝܓܐ ܐܢܬ ܒܚܝܪܐ ܐܢܬ ܒܦܪܘܩܐ̈ ܚܣܝܡܐ ܐܢܬ ܒܕܒܝܚܐ̈ ܢܟܝܣܐ
Eph:madFaith ܒܢܒܝܐ̈ ܚܠܝܛܐ ܐܢܬ ܒܫܠܝܚܐ̈ ܡܙܝܓܐ ܐܢܬ ܟܠܟ ܡܪܝ ܒܟܠܐ ܐܢܬ ܚܣܝܡܐ ܐܢܬ ܒܕܒܝܚܐ̈ ܢܟܝܣܐ ܐܢܬ ܒܛܥܘܡܐ ܐܟܝܠܐ
Eph:madFaith ܒܫܠܝܚܐ̈ ܡܙܝܓܐ ܐܢܬ ܟܠܟ ܡܪܝ ܒܟܠܐ ܐܢܬ ܒܓܘ ܥܘܡܩܐ ܐܢܬ ܒܕܒܝܚܐ̈ ܢܟܝܣܐ ܐܢܬ ܒܛܥܘܡܐ ܐܟܝܠܐ ܐܢܬ ܒܢܒܝܐ̈ ܚܠܝܛܐ
Eph:madFaith ܟܠܟ ܡܪܝ ܒܟܠܐ ܐܢܬ ܒܓܘ ܥܘܡܩܐ ܩܒܝܪܐ ܐܢܬ X ܘܒܪܘܡܐ ܐܢܬ ܒܛܥܘܡܐ ܐܟܝܠܐ ܐܢܬ ܒܢܒܝܐ̈ ܚܠܝܛܐ ܐܢܬ ܒܫܠܝܚܐ̈ ܡܙܝܓܐ
Eph:madFaith ܒܓܘ ܥܘܡܩܐ ܩܒܝܪܐ ܐܢܬ X ܘܒܪܘܡܐ ܣܓܝܕܐ ܐܢܬ ܀ ܒ 6ܒܪܫܝܬ ܐܢܬ ܒܢܒܝܐ̈ ܚܠܝܛܐ ܐܢܬ ܒܫܠܝܚܐ̈ ܡܙܝܓܐ ܐܢܬ ܟܠܟ ܡܪܝ ܒܟܠܐ