simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܒܗ ܩܕܝܫܐ ܗܘ . ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܒܨܝܪܐ ܘܬܚܘܒܐ ܘܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܐܢܬ . ܕܫ̣ܪܝ ܡܣܐܢܝܟ̈ ¹ܡܝܢ ܪܓܠܝܟ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܐܬܪܐ ܕܩ̇ܐܡ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܕܐܠܗܐ ܒܫܪܪܐ X ܣܝܡ ܐܝܕܟ ܥܠ ܗܕܐ ܛܠܝܬܐ ܘܬܬܚܠܡ . ܘܩܡ ܐܢܬ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܚܘܕܡܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ . ܕܐܢ ܥܒܕܗ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܠܢ ܝܬܡܐ̈ . ܘܒܟܝܢ ܘܘܘ ܠܩܘܒܠܗ ܆ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܕܡܬ̣ܣܠ ܡܢ ܐܢܬ ܗܘܘ ܠܗ . ܡܢܐ X ܢܥܒܕ ܕܠܝܬ ܠܢ ܐܟܘܬܟ . ܘܐܝܟܢܐ ܫ̇ܒܩ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܥ̣ܒܕ ܒܥܓܠ . ܕܠܐ ܟܕ X ܡܘܚ . ̇ܪܝܢܢ ܢܩ̇ܒܠ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܡܢ ܐܢܬ ܐܝܙ̈ ܓܕܐ ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ . ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܡܕܡ ܕܥ̇ܒܕ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܦ ܗܫܐ ܫܟܢ ܠܝ ܙܟܘܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܇ ܠܘܩܒܠ ܛܪܢܘܬܗ ܕܡ̇ܠܟܐ ܐܢܬ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܘ̇ܘ ܕܒܨܒܝܢܗ ܐܝܬܝ ܠܢ ܠܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܆
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܥܡܕܬܝܗܝ . ܘܥܝ̣ܒܕܬܝܗܝ ܟܪܝܣܛܝܢܐ . ²ܘܦ̇ܢܝ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘܬ . ܗܝܕܝܢ ܫܐܠܗ ܡ̇ܠܟܐ ܘܐܡܝ̣ܪ ܠܗ . ܕܠܒܪܐ ܕܝܠܝ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܠܡܫܐܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܫ̣ܐܠ ܘܡܬܝܗܒ ܠܟ . X ܘܟܕ ܗܕܐ ܫܡܥ ܩܕܝܫܐ ܐܢܬ ܗ̇ܘܐ ܫܘܡܠܝܐ ܠܥܡܠܝܟ̈ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܟܠܡܕܡ ܕܨܒܐ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܠܢ ܕܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܓܪܡܘܗܝ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܚܘܕܡܗ ܥܒ̇ܕܝܢܢ ܐܢܬ ܕܢܥܒܕܘܢܝܗܝ . ܐܡ̣ܪܘ ܠܗ ܘ̇ܢܘܢ ܬܓܪܝܬܢܝܐ̈ . ܕܐܢ ܐܡܪ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܥܠܘܗܝ . ܘܓ̣ܠܐ ܠܘܘܢ ܘܐܡ̣ܪ . ›X- ›X ܕܒܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܢܬ ܥܒ̇ܕܝܢܢ ܠܟ ܪܝܫܕܝܪܐ . ܘܗ̇ܒܝܢܢ ܠܟ ܟܠܡܕܡ ܕܣܢܝܩ
Denḥ&AḥudTagr:Acts . ܘܥܕܡܐ ܠܝܗܕܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܘܫܩܠ ܛܥܢܐ ܚܘܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܠ ܐܢܬ ܕܟܬܒܐ̈ ܘܒܗܘܢ ܐܬܘ̇ܓܐ . ܕܬܬܝܕܥ ܠܟܠܢܫ ܕܠܩܕܡܝܟ ܐܬܐ
Denḥ&AḥudTagr:Acts : ܘ̇ܝ ܕܠܐ ܣܦܩ ܐܢܐ ܟܠܢܐܝܬ ܘܕܙܥܘܪܐ ܠܡ ܐܝܬܝ ܒܝܕܥܬܐ ܐܢܬ ܕܟܬܒܘ ܠܗ ܚܠܦ ܘ̇ܝ ܕܠܥܓ ܠܫܢܐ ܐܢܐ : ܘܫܕܪ ܒܝܕ ܡܢ ܕܡܫܕܪ