simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComAscet ܓܡܝܪܐ ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ ²³ܙܒܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̣̈ ܘܣܒ ܐܢܬ ܕܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ : ²²ܕܐܢ ܨ̇ܒܐ
DadQaṭ:ComAscet ܗܟܝܠ ܠܚܘܫܒܝܟ̈ ܫܓܝܫܐ̈ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܡܘܫܐ ܐܬܐܡܪܬ ܐܢܬ ܠܥܡܐ̣ ܗܟܢܐ ܡܫܝܚܐ ܕܒܝܩ ܠܢ ܟܣܝܐܝܬ . ܠܐ ܬܕܚܠ . ܐܡܪ
DadQaṭ:ComAscet ܐܦ ܡܪܢܝܬܐ̈ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܕܙܪܥܝܢXX ܒܟ ܕܝܘܐ̈ ܘܩܘܡ ܐܢܬ ܘܢܥܒܪܘܢ ܥܒܪܝܐ̈ ܘܢܬܛܒܥܘܢ ܒܗ ܡܨܪܝܐ̈ . ܫܒܘܩ
DadQaṭ:ComAscet ܡܠܬܗ ܕܡܘܫܐ ܠܘܬ ܥܡܐ : ܕܡܪܝܐ ܢܥܒܕ ܩܪܒܐ ܘܢܬܟܬܫ ܐܢܬ ܥܣܩܬܐ̈ ܕܠܝܠܬܐ̣̈ ܘܠܚܘܫܒܝܟ̈ ܫܓܝܫܐ̈ ܒܚܕܘܬܐ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComAscet ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܫ̇ܒܩ ܐܢܬ ܓܢܣܐ ܘܐܬܪܐ̣ ܘܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܐܢܬ ܢܣ̇ܒ ܡܛܠ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܗܘ̣ ܘܠܐ ܡܢ ܨܦܬܐ . ܡܐ ܗܟܝܠ ܕܢ̇ܦܩ
DadQaṭ:ComAscet ܓܢܣܐ ܘܐܬܪܐ̣ ܘܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܠܡܫܝܚܐ ܘܪܕ̇ܐ ܐܢܬ ܒܐܘܪܚܐ X ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܢ ܨܦܬܐ . ܡܐ ܗܟܝܠ ܕܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܫ̇ܒܩ
DadQaṭ:ComAscet ܠܡܫܝܚܐ ܘܪܕ̇ܐ ܐܢܬ ܒܐܘܪܚܐ X ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܆ ܠܐ ܢܕܘܕܘܢܟ ܐܢܬ ܕܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܫ̇ܒܩ ܐܢܬ ܓܢܣܐ ܘܐܬܪܐ̣ ܘܢ̇ܦܩ
DadQaṭ:ComAscet ܒܐܘܪܚܐ X ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܆ ܠܐ ܢܕܘܕܘܢܟ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܒܨܦܬܐ ܐܢܬ ܗܢܐ ܘܫ̇ܒܩ ܐܢܬ ܓܢܣܐ ܘܐܬܪܐ̣ ܘܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܠܡܫܝܚܐ ܘܪܕ̇ܐ
DadQaṭ:ComAscet ܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܗ̣ܝ ܐܚܝܕܐ ܠܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̣̈ ܠܐ ܐܢܬ ܕܕܠܝܠ ܗܘ ܕܡܢ ܟܐܦܐ ܕܒܫܐ ܬܪܕܐ . ܐܢܗܘ ܗܟܝܠ ܕܬܟܝܠ
DadQaṭ:ComAscet ܕܠܐ ܢܩܝܦܐ ܠܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܐ ܏ܗ . ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܗܘ ܕܩܢ̇ܐ X ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܢܫܝܐ̈ ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܡܨܛܢܥܬ ܒܗܠܝܢ̣ ܡܕܝܢ ܝܕܥܬܐ ܩ̇ܢܐ
DadQaṭ:ComAscet ܥܠܝܗ̇ ܘܠܘ ܝܕܥܬܐ . XXXXXXXXX X | 2ܙܘܗܪܐ ܩܕܡܝܐ : ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܐ ܢܩܝܦܐ ܠܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܐ ܏ܗ . ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܗܘ ܕܩܢ̇ܐ X
DadQaṭ:ComAscet ܐܦ ܕܬܡܚܝܘܗܝ ܒܬܚܠܘܦܐ̣ X ܡܟܝܠ ܡܚܝܬ ܘܒܠܥܬ ܇ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ⁴ ܠܣܛܝܐ ܒܒܝܬܟ ܫ̇ܚܩ ܠܟ ܘܠܐ ܫ̇ܒܩ ܠܟ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ̣ ܡܫܪܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ⁴⁵ ܐܒ̇ܘܢ ܡܢ ܡܦܘܠܬܐ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܐܝ̣ܟ ܐܢܬ ⁴¹ܘܠܐ ⁴²ܨܒ̣ܐ ܠܡܡܒܬ ܬܡܢ ܇ ܘܟܕ ܐܡ̣ܪ ⁴³ܠܗ ܐܚܐ : ⁴⁴ܕܐܦ
DadQaṭ:ComAscet ⁴⁵ ܐܒ̇ܘܢ ܡܢ ܡܦܘܠܬܐ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܐܝ̣ܟ ⁴⁶ܕܒܫܪܪܐ ܐܢܬ ܠܡܡܒܬ ܬܡܢ ܇ ܘܟܕ ܐܡ̣ܪ ⁴³ܠܗ ܐܚܐ : ⁴⁴ܕܐܦ ܐܢܬ ܕܚ̇ܠ
DadQaṭ:ComAscet ܒܦܢܛܣܝܐ ܕܙܘܘܓܐ ܕܠܠܝܐ̣ ܛܪ ܠܒܟ ܕܠܐ ܬܬܚܫܒ ܒܐܝܡܡܐ ܐܢܬ ܠܢܫܐ̈ ܘܠܛܠܝܐ̈ X . ⁸0 4ܙܘܗܪܐ ܕܬܠܬܐ̈ X . ¹ܐܢ ܡܬܢܣܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܝܢ |ܒܣܝ ܒܚܝܐ̈ ܕܦܓܪܟ ܘܝܨܦ ܕܚܝܐ̈ ܕܢܦܫܟ . ³⁷܏ܝXX ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܕܟܝܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܆
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܝܬ ܣܛܢܐ ܆ ܕܢܘܕܥ ܕܚܡ . ܪܐ ¹³ܥܠܬܐX ܗܘ̇ܐ ܠܪܓܬܐ ܐܢܬ ܐܗܦܟܗ ܘܠܐ ܫܩ̣ܠ ¹²ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܐܗܡܐ ܣܒܐ̣ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
DadQaṭ:ComAscet ܠܡܦܠܚ ܡܕܡ Xܢܐܘ ܠܥ̇ܣ ܐܢܬ̣ ܐܘ ܡܗܠܟ ܐܢܬ̣ ⁵ܘܟܕ ܕܡ̇ܟ ܐܢܬ ܠܡܫܡܠܝܘ ]ܟܠ[ܝܘܡ ܗܠܝܢ ܫܒܥܐ̈ ܥܕܢܐ̈ ܇ ܘܬܘܒ ܟܕ ܝ̇ܬܒ
DadQaṭ:ComAscet ܥܕܡܐ ܕܫܩܠܐ ܠܟ ܫܢܬܐ̣ ܬܙܡܪ ⁶ܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܘܨܠܘܬܐ ܐܢܬ ܠܡܦܠܚ ܡܕܡ Xܢܐܘ ܠܥ̇ܣ ܐܢܬ̣ ܐܘ ܡܗܠܟ ܐܢܬ̣ ⁵ܘܟܕ ܕܡ̇ܟ
DadQaṭ:ComAscet ܠܩܪܒܘܗܝ̈ ܕܣܛܢܐ̣ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܕܝܘܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܬܙܡܪ ⁶ܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܘܨܠܘܬܐ ܕܐܠܦ ܡܪܢ ܆ ܠܐ ⁷ܙ̇ܟܐ