simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:Epist ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܇ ܘܐܒܝ ܒܝ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ ܕܚܙܢܝ̣ ܚܙ̣ܐ ܠܐܒܐ . ܐܢܬ ܩܕ܏ܝܫܐ : ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܢܐ̣ ܦܝܠܝܦܘܣ ܆ ܠܐ ܡܗܝܡܢ
Cyr:Epist ܒܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܠܘܬ ¹ܗܕܐ ܐܡ̣ܪ : 10 ܡ̣ܢܘ ܡܪܝ̣ ܐܢܬ ܗܘܐ ܘܒܬܪܟܢ ܟܕ ܐܫܟܚܗ ܒܗܝܟܠܐ̣ ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܡܗܝܡܢ
Cyr:Epist ܟܡܐ ܫܟܝܪܘܬܐ ܡܠܝܐ ܡܠܬܐ ܘXܘܕܦܐ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܐܫܬܡܗ ܐܢܬ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܣܬܓܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ . ²ܚ̇ܙܐ
Cyr:Epist ܕܠܬܪܝܢ̈ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܐܘ ܠܬܪܝܢ̈ ܩܢܘܡܐ̈ ܬܦܠܓ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܐܢܬ . ܡܫܝܢܐXܝXX³̈ ܐܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܕܝܠܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܛܒܐ
Cyr:Epist ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ . ܘܡ̇ܢ ܕܠܝ ܚ̣ܙܐ ܚ̣ܙܐ ܠܐܒܐ . ܕܐܢܐ ܐܢܬ ܙܒܢܐ ܥܡܟܘܢ ܐܢܐ ܘܠܐ ܝܕܥܬܢܝ ܦܝܠܝܦܐ . ܠܐ ܡܗܝܡܢ