simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 Xܡܨ ܝX 1502 . 0ܫܡܥܬ Xܫܡܥ ܐܢX ¹50 . ¹1ܗܘܝܢܢ Xܗܘܝܢ ܐܢܬ X ܣܢܝܩܝܢܢ ¹50 . 1ܩܝܡܝܢ ܐܢܝܢܢܢ XܩܝܝXܝܢܢ 1X . X0ܡܨܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܟܝܠ ܕܨ ܒܝܢܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܬܒܥܐ ܆ ܠܘ ܗ̇ܘ ܨ ܒܝܢܐ ܕܥܕܡܐ ܐܢܬ ܐܢ ܬܨ ܒܘܢ ܘܬܫܡܥܘܢܢܝ ܆ ܛܒܬܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܬܐܟܠܘܢ . ܚ̇ܢܐ
Chrys:ComJohn1 ܘܫܡ̇ܥ ܡܠܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܕܒܝܕ ܝܘܚܢܢ ܡܬܡܠܠܢ ܆ ܘܒܬܪܟܢ ܐܢܬ . ܐܝܕܐ ܓܝܪ ܫܘܬܦܘܬܐ ܐܝܬ ܠܙܕܝܩܘܬܐ ܥܡ ܥܘܠܐ . ܝܘܡܢ ܩܐܡ
Chrys:ComJohn1 ܠܡܫܡܥ ܙܡ̇ܪܐ ܕܢܫܐ̈ ܫܛܝ̇ܬܐ . ܘܠܡܝܡܣܐ̈ ܕܒܦܟܐ̈ ܚܕ ܐܢܬ ܡܠܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܕܒܝܕ ܝܘܚܢܢ ܡܬܡܠܠܢ ܆ ܘܒܬܪܟܢ ܡܬܚܦܛ
Chrys:ComJohn1 ܕܬܬܕܟܐ . ܕܒܗܢܐ ܟܠܗ ܣܝܢܐ ܡܬܥܪ ܓܠ ܐܢܬ . ܢܕܝܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܐܢܬ . ܘܠܡܝܡܣܐ̈ ܕܒܦܟܐ̈ ܚܕ ܠܚܕ ܡܫܩܦܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܫܟܚ
Chrys:ComJohn1 . ܢܕܝܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܠܡܫܬܥܝܘ |ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ XX ܕܬܡܢ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܬܕܟܐ . ܕܒܗܢܐ ܟܠܗ ܣܝܢܐ ܡܬܥܪ ܓܠ
Chrys:ComJohn1 ܕܬܫܡܥ ܡܢܐ ܡܡܠܠ . ܘܡܛܠ ܐܝܪܐ ܐܬ̇ܐ ܘܪܗܛ ܐܢܬ ܠܡܚܙܐ ܐܢܬ X | X4ܐܫܬܕܪ ܕܢܡܠܠ ܥܡܢ . ܥܠ ܨ ܒܘܬܐ̈ ܕܐܠẌ . ܘܐܢܬ ܡܪܦܐ
Chrys:ComJohn1 ܠܡܚܙܐ ܡܝXܣܐ̈ ܕܡܫܬܥܝܢ ܆ ܐܘ ܠܐ ܝܕܥܐܢܬ ܕܠXܣܡ ܒܪܫܐ ܐܢܬ ܘܐܢܬ ܡܪܦܐ ܐܢܬ ܕܬܫܡܥ ܡܢܐ ܡܡܠܠ . ܘܡܛܠ ܐܝܪܐ ܐܬ̇ܐ ܘܪܗܛ
Chrys:ComJohn1 . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢܫ ܡܢ ܦܬܘܪܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܠܐ ܘ̇X ܠܡܐܟܠ ܆ ܐܢܬ ܕܡܫܬܥܝܢ ܆ ܐܘ ܠܐ ܝܕܥܐܢܬ ܕܠXܣܡ ܒܪܫܐ ܣܓܝܐܐ ܢܦܫܟ ܡܥܬܕ
Chrys:ComJohn1 . ܡܡܠܠ ܕܝܢ ܥܡܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܡܝܐ . ܘܥܠ ܨ ܒܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܢܬ ܠܐ ܐܢܫ ܢܬܩܢܛܝ . ܡܪ . ܡ ܓܝܪ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡ̇ܐ ܡܢܗ ܠܐ ܫܡ̇ܥ
Chrys:ComJohn1 ܕ]ܢܘܗ[ܪܐ ܐܫܬܡܗ . ܘܬܘܒ ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܚܝ̇ܐ ܐܢܬ . ܗܐ ܓܝܪ ܗܘ̣ ܗܢܐ ܕܬܢܢ ܡܠܬܐ ܐܬܩܪܝ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܫܡ̇ܥ
Chrys:ComJohn1 ܆ ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܬܩܪܝܘ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܆ ܠܡܐ ܐܢܬ . ܘܐܢܬ XX X ܠܐܪܥܐ |ܘܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܡ̣ܨ ܥܬܗ ܕܫܪܒܐ ܡܝܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܠܘܩܒܠ ܐܝܚܝܕܐ . ܘܠܐ ܐܡܪ̇ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܡܢܟ . ܐܢܬ ܐܢܬܘܢ . ܘܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܡܐ ܟܠܟܘܢ . ܒܚܪܝܢܐ ܩܐܡ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܡܢܟ . ܚܣ ܠܝ ܠܡ ܕܗܕܐ ܐܥܒܕ ܆ ܒܪܡ ܗܕܐ ܗܘ ܐܢܬ ܟܠܟܘܢ . ܒܚܪܝܢܐ ܩܐܡ ܐܢܬ ܠܘܩܒܠ ܐܝܚܝܕܐ . ܘܠܐ ܐܡܪ̇
Chrys:ComJohn1 ܐܦܢ ܒܡܠܬܐ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܡܐ ܕܐܡ̣ܪܬ ܓܝܪ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܐܢܬ ܠܗ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܡܢܟ . ܚܣ ܠܝ ܠܡ ܕܗܕܐ ܐܥܒܕ ܆ ܒܪܡ ܗܕܐ ܗܘ ܣܥ̇ܪ
Chrys:ComJohn1 . ܡܐ ܕܐܡ̣ܪܬ ܓܝܪ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܠܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܐܬܩܪܒܬ ܆ ܘܐܦ ܐܢܬ ܠܡ ܕܗܕܐ ܐܥܒܕ ܆ ܒܪܡ ܗܕܐ ܗܘ ܣܥ̇ܪ ܐܢܬ ܐܦܢ ܒܡܠܬܐ ܠܐ ܐܡ̇ܪ
Chrys:ComJohn1 ܠܡܐܡܪ . ܢܚܙܐ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܡܝܬܝܢ ܠܡܨ ܥܬܐ . ܐܢܬ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܡܠܝܟ̈ ܡܥܬܕ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܥܪܒ . ܘܚܒ̇ܟ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܡܦ̣ܪܫ . ܘܥܠܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܆ ܐܘ ܡܢܐ ܐܠܗܐ ܠܒܪܢܫܐ ܩܪܝܒ . ܡܢܐ ܡܥܪܒ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܕܡܦ̣ܪܫ . ܘܥܠܝܬܐ̈ ܬܚܬܝܬܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ . ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܢܬ ܠܒܪܢܫܐ ܩܪܝܒ . ܡܢܐ ܡܥܪܒ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܥܪܒ . ܘܚܒ̇ܟ
Chrys:ComJohn1 . ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܓܝܪ ܠܘ ܒܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܢܬ . ܘܚܒ̇ܟ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܡܦ̣ܪܫ . ܘܥܠܝܬܐ̈ ܬܚܬܝܬܐ ܥܒ̇ܕ