simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܚܠܦ ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܘܐܢܐ ܪܕܝܦ ܐܢܐ ܡ̣ܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܕܠܐ ܐܢܬ ܠܢܨܝܒܝܢ ܂ ܝܝ ܠܘܬ ܟܘܣܪܘ ܘܕܠܚܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܐܢܬ ܡܬܟܬܫ
ChronEdes ܠܝ̣ ܗܕܐ ܣܟܠܘܬܐ̣ ܂ ܝ ܓ̇ܠܐ ܐܢܐ ܠܟ̣ ܥܠ ܣܝܡܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܂ ܐܢܬ ܕܒܝܬܐ̣ ܂ ܘܓܠ̣ܐ ܠܗ ܟܠܗ ܫܪܪܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܐܢ ܫܒ̇ܩ
ChronEdes ܠܝ ܐܬܐX ܐܝܟ ܕܡܚܘܢ ܟܘܡܪܐ̈ ܕܐܠܗܝ̣̈ ܂ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܐܢܬ ܬܒܥܗ ܐܠܝܐ ܕܢܦܘܫ ܡ̣ܢ ܩܪܒܐ̣ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܐܢ ܡܚܘܐ