simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrHex ܒܚܘܫܒܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ . ܬܪܫܠ ²ܠܟ ܡܢ ܫܪܪܐ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܐܠܐ ܟܕ ܐܢܬ ܠܗ ܪܫܝܬܐ . ܘܡܢܘ ܐܝܬܘܗܝ 5 ܥܒܘܕܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܘ ܟܕ ܒ̇ܥܐ
Basil:SyrHex ܒܢܦܫܟ ܛܒܥܐ ܛܒܐ 20ܘܪܘܫܡܐ ܕܫܡܐ ܫܒܝܚܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܪܗܛ ܐܢܬ ܐܢܫܝܐ̈ . ܬܪܫܠ ²ܠܟ ܡܢ ܫܪܪܐ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܐܠܐ ܟܕ ܣܐܡ
Basil:SyrHex ܠܘܬ ܝܘܠܦܢܗ ܕܐܘܕܥ ܘܐܡܕ̇ ܕܒܪܫܝܬ ܠܡ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܫܡܝܐ ܐܢܬ ܒܢܦܫܟ ܛܒܥܐ ܛܒܐ 20ܘܪܘܫܡܐ ܕܫܡܐ ܫܒܝܚܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܪܗܛ
Basil:SyrHex ܗ̣ܘ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡܟ ܬܐܠܦ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܬܗܦܘܟ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܥܒܪ ܐܢܬ X X 2ܕܙܒܢܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܪܫܝܬܐ ܕܩܘܝܡܗ ܕܥܠܡܐ . ܡܫܟܝܝ
Basil:SyrHex ܗܘ ܓܝܪ ܥܠ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗܘܝܗ ܕܥܠܡܐ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒܪ ܘܡܢ ܐܢܬ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܬܗܦܘܟ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܥܒܪ ܕܬܐܙܠ ܒܬܪܗܝܢ . ܩܐܡ
Basil:SyrHex ܕܬܕܥ . ܟܕ ܬܒܥܐ . ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܗܝ ܪܫܝܬܐ ܕܡܪܕܝܬܗ ܕܙܒܢܐ . ܐܢܬ ܕܥܠܡܐ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒܪ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܝܢ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚ
Basil:SyrHex ܬܘܒ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ . ܘܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܪܫܝܬܐ ܕܐܝܬ ܐܢܬ ܐܝܬ ܠܡܪܕܝܬܗ . ܡܢܗܝܢ ܓܝܪ ܕܗܠܝܢ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܩܐܡ
Basil:SyrHex ܥܠܐܝܠܝܢ ܕܫܘܠܡܐ ܠܝܬ ܠܗܝܢ . ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܣܦܝܩܐܝܬ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ . ܘܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܪܫܝܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ܫܘܠܡܐ . ܩܐܡ
Basil:SyrHex ܕܗܘܝܘ ܓܡܘܪܗ . ܘܡܛܘܠ ܕܢܬܝܕܥ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܒܪܝܐ ܗܘ ܐܢܬ 15ܕܩܝܢܝܐ ܕܐܘܡܢܐ ܗܘ ܚܫܠܗ . ܘܡܢ ܡܐܢܐ ܥܠ ܙܩܘܪܗ ܝܠܦ
Basil:SyrHex ܗܘ ܟܕ ܬܐܠܦ . ܡܝܐ̈ ܘܐܐܪ ܘܢܘܪܐ . ܢܘܪܐ ܓܝܪ ܡܢ ܟܐܦܐ̈ ܘܡܢ ܐܢܬ . ܕܒܟܠܡܕܡ ܡܚܠܛ ܗܘ 20 ܟܠ ܡܕܡ ܘܚܒܝܟ . ܘܒܗ̇ ܒܐܪܥܐ ܡܫܟܚ
Basil:SyrHex ܕܬܥܩܒ . ܐܘ 15ܠܡܐ ܟܝ ܥܠ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܬܚܝܬ ܚܙܬܢ ܢܦܠ . ܐܢܬ . ܐܘܕܠܡܐ ܗܟܝܠ ܥܠ ܟܝܢܐ ܕܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܥܐ
Basil:SyrHex ܕܬܩܘܡ . ܡܠܐ̈ ܓܝܪ ܐܪܝܟܬܐ̈ ܕܠܐ 3 ܦܣܩܢ . ܐܢ ܢܥܠ ܐܢܬ ܚܙܬܢ ܢܦܠ . ܘܫܟܝܚ ܩܕܡ ܥܝܢܝܢ̈ . ܘܪܓܝܫܝܢ ܚܢܢ ܒܗ . ܒܥܐ
Basil:SyrHex . ܘܟܠ ܟܡܐ ܕܬܣܩ ܘܬܣܝܡ ܡܠܐ̈ ܥܠ ܗܢܐ ܫܪܒܐ . ܠܐܘܬܐ ܗܘ ܠܟ ܐܢܬ ܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܫܩܝܠܝܢ ܓܘܢܐ̈ . ܡܦܩܢܐ̈ ܥܠܝܗܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚ
Basil:SyrHex ܠܟ ܬܘܒ ܥܠ ܗܕܐ ܒܥܬܐ . ܕܐܝܟܢܐ ܠܡ ܡܫܟܚܐ ܕܡܕܡ ܕܝܩܝܪ ܐܢܬ ܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܕܗ̣ܢܘܢ ܥܫܝܢܘܬܗ̇ ܢܛܥܢܘܢ . 20 ܗ̇ܦܟ
Basil:SyrHex ܗܘ ܬܘܒ . ܕܡܢܐ ܗܘ ܟܝ ܗ̇ܘ X2 ܕܠܒܝܟ . ܘܛܥܝܢ ܪܥܕܘܬܗܘܢ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܥܬܟ ܕܢܬܛܥܢܘܢ ܡܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡܬܒܥܐ ܠܗܘܢ . ܘܐܡܪ
Basil:SyrHex ܕܬܐܬܐ ܠܦܝܣܐ . ܬܐܪܒ ܠܟ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ . ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܫܪܐ ܬܫܒܘܚܬܗܝܢ ܥܠ ܥܒܘܕܗܝܢ . ܐܢ ܕܝܢ XX ܨ̇ܒܐ
Basil:SyrHex ܡܢ ܬܪܥܝܬܟ . ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ 30ܕܐܪܥܐ ܒܗ ܡܚܦܝܐ ܗܘܬ ܐܢܬ ܡܝܐ̈ . ܐܡ̣ܪ ܠܢ ܕܐܪܥܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܗܘܬ . ܐܣܬܟܠ ܕܝܢ
Basil:SyrHex . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܢܒܠܩܗ ܠܪܥܝܢܢ . ܘܥܠܘܗܝ ܐܢܬ . ܐܢ ܬܐܡܪ ܓܝܪ ܝܘܡܐ . ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܥܠܡܐ . ܚܕ ܗܘ ܡܕܡ ܐܡ̇ܪ
Basil:SyrHex ܗܘ ܡܝܐ̈ ܚܡܝܡܐ̈ . ܐܦ ܒܢܗܪܘܢ̈ ܢܗܪܘܢ̈ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܬ ܗܕܐ ܕܡܘܬܐ . ܘܒܗܘܢ ܒܚܕܪܘܗܝ̈ ܕܝܡܐ ܒܕܘܟ ܕܘܟ ܡܫܟܚ
Basil:SyrHex ܕܬܬܒܩܐ ܒܗܘܢ . ܡܢ X ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܝܠܝܢ ܕܪܕܝܢ ܒܐܠܦܐ̈ . ܐܢܬ ܡܢ ܠܬܚܬ . ܒܠܗܓܐ ܡܫܕܪܐ ܠܗ . ܘܡܝܐ̈ ܕܝܡܐ ܗܟܢܐ ܡܫܟܚ