simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ܪܫܐ ܚܒܝܒܐX ܘܡܝܩܪ ܒܟܠ ܐܡܦXܝܠܟܣ . ܫܦܝܪ ܓܝܪX ܫܡܥܬܗ̇ ܐܢܬ ܐܝܕܐ ܕܪܘܪXܒܐܝܬ ܡܬܒܥܝܐ ܇ X ܠܫܪܪܐ ܒܟܠ 10 ܐܣܟܡXܝܢ̈ ܇
Basil:SyrDeSpirSanc . ܘܟܠ ܟܡܐ ܕܬܐܙܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡܝܟ ܗ̇ܘܝܐ . ܟܡܐ ܗ̣ܘ ܐܢܬ . ܘܟܠ ܟܡܐ ܕܬܣܒܟ ܘܬܬܥܠܐ ܠܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ¹⁶¹ܠܐ ܥܒ̇ܪ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܒܟܢܝܫܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܟ ܘܒܣܦܝܩܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ X ܐܢܬ ܕܡܠܬܢ . ܡܪܗܛܐܝܬ ܠܘܬ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܬܩܪܒܢܢ ܒܫܪܒܢ·
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܘ ܕܬܒܥܐ ܘܬ̇ܟܢܫ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ . ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܐܢܬ ܕܬܪܥܝܬܟ ܘܒܣܦܝܩܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ X X63ܠܟ . |ܡܫܟܚ
Basil:SyrDeSpirSanc ܥܠ ܡܘܬܒܐ ܕܠܥܠܡ . ܘܐܢܚܢܢ ܠܡ ¹⁹⁸ܠܥܠܡ ܐܒܕܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܐܢܬ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪ ܒܪܘܟ . ¹⁹⁶ܕܐܢܬ ܠܡ ܐܠܗܐ ܝܬ̣ܝܒ¹⁹⁷
Basil:SyrDeSpirSanc . ³³³ܘܕܠܟܝ ܠܡ ܦ̇ܩܕ ܐܢܐ ܪܘܚܐ ܚܪܫܬܐ ܕܠܐ ܡܡܠܠܐ . ܐܢܬ ܐ̇ܡܪ ³³²ܗܟܢܐ . ܕܨܒܐ ܐܢܐ 5 ܠܡ ܐܬܕܟܐ . ܘܕܫܠܝ ܠܡ ܙܓ̣ܝܪ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܬܚܙܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܡܢܗ̇ . ܟܕ ܗ̣ܝ ܒܟܝܢܗ̇ ܠܐ ܐܢܬ ܕܚܘܪܐ ܕܡܘܗܒܬܐ̈ ³⁷¹ܒܝܕ ܫܪܪܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܛ̇ܒܐ̈ . ܡܫܟܚ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܠܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܘܠܐ ܐܢܫ 10 X X79ܬܘܒ ܢܬܪܥܐ ܥܠ ܡܠܬܗ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܕܬܩܪܐ⁴²⁶ X XXXX . 28ܠܐܠܗܐ ܐܒܐ ܡܫܟܚ
Basil:SyrDeSpirSanc ⁴⁵⁹ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܕܐܝܬܝ ܫܠܝܚܐ ܒܡܠܬܗ ܐܢܬ ܠܡ ܡܢܝ ܒܝܕ ܣܗܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܗ̣ܢܝܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ⁴⁵⁸ܐܓܥܠ ܐܦ
Basil:SyrDeSpirSanc ܥܡܢ . ܘܠܐ ܢܡܠܠ ܥܡܢ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܕܡܢ ܗܝܡܢܘܬܗ ܗܟܝܠ ܕܥܡܐ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܠܬܐ ܕܒܥܘܬܗ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܘ ⁵¹⁹ܠܗ . ܕܡܠܠ ܠܡ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ . ܣܒ ܠܟ ܚܘܫܒܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܗܘ ܥܠܡܐ ܡܢ ܥܒܘܕܗ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܘܕܥ ܗ̇ܘ ܕܐܟܬܒ ܥܠܘܗܝ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܚܕ ܟܝܢܐ . ܘܒܬܪܗ ܬܪܝܢ̈ ܒܐܚܪܢܐ ܟܝܢܐ . ܐܠܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬ ܐܣܬܝܪܐ ܕܕܗܒܐ ܒܒܨܝܪܘܬܐ ܡܬܡܢܐ ܒܬܪܗ̇ . ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐܡܪ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܥܠ X60 ܪܘܚܐ ܡܢ ܟܬܒܐ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬ . ܥܠ ܒܪܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܢܬ . ܗܟܢܐ ܠܡ ܒܨܝܪܐ ܪܘܚܐ |ܘܡܬܚܬܝܐ ܡܢ ܐܝܩܪܐ ܕܐܠܗܐ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܢ ܕܬܬܠ ܠܗ̇ ܬܫܒܘܚܬܐ ܟܐܢܐܝܬ . ܛܠܘܡܘܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܪܒܬܐ ܐܢܬ ܠܟ ܘܡܠܦܐ ܠܟ . ܕܬܓܒܐ ܕܒܗܝܢ ܢܗܘܐ ܕܘܒܪܟ . ܬܚܣܪ ܠܟ
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܗ̇ 10 ܠܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܗܐ ܥܠ ܥ̇ܒܕܐ ܟܬܝܒ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܕܓܘܕܦܐ ܬܦܠ ܒܕܚܠܝ̈ ܐܠܗܐ . ܒܥܒܕܘܬܐ ܗܟܝܠ ܣܐܡ
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܚܝܠܢ . ܠܐ 15 ܗܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܗ̇ܝ ⁸⁴⁹ܒܚܝܠܢX X⁵ܥܡ ܚܝܠܢ ܐܢܬ ܡܢ ܟܝܢܗ̇ . ܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܗܟܝܠ ܟܬܒܐ . ܕܠܐ ܠܡ ܢ̇ܦܩ
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ . ܠܐ ܡܩܒܠ ܠܗ̇ ܐܒܐ ܡܢܟ ܐܢܬ ܝ̇ܗܒ . Xܗܢܘܢ : ܩܗܢܘܢ Xܗܢܘܢ . ⁸⁸²ܩܚܟܡܬܐ XXܚܡܬܐ XX⁸