simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܒܥܝܪܐ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ X ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܬ ܐܢܘܢX . ܥܠ ܚܘܝܐ ܕܝܢ Xܗܢܘ ܕܝܢ ܣܛܢܐ ܕܒܚܘܝܐ ܐܡ̇ܪ ܕܠܝܛ
BarKoni:ScholUrm ܠܗܘܢ ܠܡܠܐܟܝ̈ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ : ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܨܐ ܗܘܝ̇ܬ ܐܢܬ ܘܬܚܙܐ ܒܣܪܬܝ : ܕܢܐܡܪ ܕܓܠܐ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܠܡܥܒܕܢܘܬܝ ܘܚܙܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܬܫܩܘܠ ܥܡܗ ܡܫ̇ܩܠ ܫܩܘܠ ܥܡܗ . ܘܐܢ ܠܡ ܬܚܙܐ ܩܢܐ ܕܨܦܪܐ̈ ܐܢܬ ܠܚܡܪܗ ܕܒܥܠܕܒܒܟ 20 ܕܪܒܝܥ ܬܚܝܬ ܛܥܢܗ : ܐܦX ܠܐ ܒܥܐ
BarKoni:ScholUrm : ܡܛܠ ܕܒܐܝܕܐ ܕܐܢܬܬܐ ܢܫܠܡܝܘܗܝ ܡܪܝܐ ܠܣܝܣܪܐ ܐܝܟ ܐܢܬ X ܘܗܝ ܦܢܝܬ ܠܗ ܕܒܪܩ ܒܪܩ ܠܐ ܬܫܬܒܗܝ : X²ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܕܐܙܠ
BarKoni:ScholUrm ܗܪܟܐ ܐܠܝܐ . ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܗ̣ܘܐ X0ܢܝܫܐ ܕܪܥܝܢܗ ܐܢܬ ܐܠܗܝܐ : ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܬܓܠܝ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢܐ ܥܒܕ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܘ X ܒܢܘܪܐ ܐܛܠܩ ܐܢܘܢ ܆ ܟܕ ܠܐ ܫܒܩ ܐܢܐ ܘܠܐ ܚܕ X ܫܪܟܢܐ : ܐܢܬ XXXXX X ܕ-ܛܢܢܟ ܕܠܘܩܒܠ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܕܝܣܪܠܝܐ̈ ܕܒܥܐ
BarKoni:ScholUrm ܆ ܠܝ ܕܝܢ ܠܐ ܦܐܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܡܥܒܕ ܆ ܐܠܐ ܕܒܣܝܡܐܝܬ ܐܬܚܫܚ ܐܢܬ ܙܘܥܐ ܩܠܐ ܕܡܡܠܠܐ ܪܟܝܟܐ : ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ : ܕܐܢܬ ܗܟܢܐ ܨܒܐ
BarKoni:ScholUrm ܠܡܣܝܒܪܘ ܬܩܝܦܘܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܒܡܥܒܕܢܘܬܗ̇ ܐܢܬ ܘܐܠܗܐ ܪܡܙܢܐܝܬ ܐܟܣܗ̇ ܠܬܪܥܝܬܗ . ܕܐܝܟ ܐܢܬXX ܏ܠܐ ܡܨܐ
BarKoni:ScholUrm . ܘܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ X ܗ̣ܘܐ ܥܝܕܐ ܕܒܣܘܥܪܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܐܪܒܥ ܡܐܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܡܬܢܒܝܢ ܗ̣ܘܘ ܩܕܡܘܗܝ : ܕܣܩ ܘܙܟܐ X
BarKoni:ScholUrm ܐܝܟ ܚܕ ⁶ܡܢܗܘܢ ܘܗܘܝ ܪܚܡܐ ܠܡܠܟܐ ܘܠܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܆ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܓܠܐ̈ . ܡ̣ܢ ܚܕ ܦܘܡ ܐܡܪܘ ܛܒܬܐ ܥܠ ܡܠܟܐ . XXXXX X ܐܡܪ ܐܦ
BarKoni:ScholUrm ܥܡ ܙܒܢܐ ܘܡܦܠܛ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܡ̣ܢ ܐܘܠܨܢܐ . 10 ܘܡܟܝܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܪܚܡܐ ܠܡܠܟܐ ܘܠܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܆ ܡ̇ܢ ܐܬܝܐ ܠܟ ܒܗܕܐ ܕܡܡܠܠ
BarKoni:ScholUrm ܢܦܫܟ ܡ̣ܢ ܐܘܠܨܢܐ . 10 ܘܡܟܝܐ ܐܡܪ ܕܚܝ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ . . Xܠܐ ܐܢܬ ܒܥܠܕܒܒܐ ܆ ܡ̇ܢ ܐܬܝܐ ܠܟ ܒܗܕܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܥܡ ܙܒܢܐ ܘܡܦܠܛ
BarKoni:ScholUrm : ܘܥܡܐ ܗܢܐ ܕܥܡܟ : ܡܬܒܕܪ ܘܦܗܐ ܥܠ ܛܘܪܐ̈ : ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ : ܠܝ ܕܝܢ X ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܒܥܝܢܐ ⁹ܕܪܘܚܐ ܚܙܝܢ̈ ܇ ܕܐܢܬ ܡܬܩܛܠ
BarKoni:ScholUrm ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܥܠ ܪܫܝܥܐ̈ : ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܢ ܗ̣ܘ ܟܘܪܣܝܟ ܐܢܬ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܝܬܒܬ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪ . ܝܢܐ ܙܕܝܩܐ ܕܢܐܡܪ : ܕܡܦܩ
BarKoni:ScholUrm 20 ܘܡܫܟܝܝ ܐܢܬ : ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܝܗܝܒ ܠܟ ܦܘܩܕܢܐ ܥܒܕ ܐܝܟ ܐܢܬ ܦܘܪܥܢܘܬܐ ܕܚܘܒܗ ܕܠܘܬܗܘܢ̣ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ . ܡܫܕܠ
BarKoni:ScholUrm : ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܝܗܝܒ ܠܟ ܦܘܩܕܢܐ ܥܒܕ ܐܝܟ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܇ ܘܗ̣ܘ ܐܢܬ ܕܚܘܒܗ ܕܠܘܬܗܘܢ̣ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ . ܡܫܕܠ ܐܢܬ 20 ܘܡܫܟܝܝ
BarKoni:ScholUrm ܇ ܘܗ̣ܘ ܢܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܠܢܦܫܗ ܘܠܘ ܐܢܐ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܘܡܫܟܝܝ ܐܢܬ : ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܝܗܝܒ ܠܟ ܦܘܩܕܢܐ ܥܒܕ ܐܝܟ ܕܨܒܐ
BarKoni:ScholUrm ܥܘܠܐ ܘܚܐܪ ܐܢܬ ܕܢܫܬܠܡ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܕܢܐܡܪ ܕܚܙܐ X ܐܢܬ ܐܢܬ ܢܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܠܢܦܫܗ ܘܠܘ ܐܢܐ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܚܙܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܢܫܬܠܡ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܕܢܐܡܪ ܕܚܙܐ X ܐܢܬ ܘܡܓܪ ܥܠ ܚܛܝܐ̈ . ܐܢܬ ܒܪܝܫܐ ܠܢܦܫܗ ܘܠܘ ܐܢܐ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܚܙܐ ܐܢܬ ܥܘܠܐ ܘܚܐܪ
BarKoni:ScholUrm ܘܡܓܪ ܥܠ ܚܛܝܐ̈ . ܘܝܗܒ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܕܗܢܘܢ ܢܪܡܘܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܘܠܐ ܘܚܐܪ ܐܢܬ ܕܢܫܬܠܡ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܕܢܐܡܪ ܕܚܙܐ X