simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarAphton:ActsSev ܆ ܕܩܘܡܐ ܕܡܢ ܛܒܬܐ XX ܝX XX ܗܦܘܟܝܐ ܕܠܘܬ ܒܝܫܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܬ ܗܝ ܕܢܣܒܬ ܪܓܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܠܟ : ܟܕ ܓܠܝܐܝܬ ܝܕܥ
BarAphton:ActsSev ܠܢ ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܒܙܒܢ̇ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܛܠܝܗ ܕܐܠܝܫܥ ܐܡܪ ܐܢܬ ܫܚܝܡܬܐ ܘܩܫܝܛܬܐ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܬܕܡܪܬܘ̈ ܕܗ̇ܘ ܬܒܥ
BarAphton:ActsSev ܘܡܗܡܐ ܐܢܬ ܘܡܬܬܗܐ ܐܢܬ ܆ ܟܕ ܡܢ ܫܒܪܘܬܟ ܡܬܬܪܬܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܝXܘܒ ܘܝܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܥܡܝܕܝܢ ܘܐܡܪ : » ܡܡܐܢ
BarAphton:ActsSev ܘܡܬܬܗܐ ܐܢܬ ܆ ܟܕ ܡܢ ܫܒܪܘܬܟ ܡܬܬܪܬܐ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܆ ܠܐ ܐܢܬ ܘܝܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܥܡܝܕܝܢ ܘܐܡܪ : » ܡܡܐܢ ܐܢܬ ܘܡܗܡܐ
BarAphton:ActsSev ܆ ܟܕ ܡܢ ܫܒܪܘܬܟ ܡܬܬܪܬܐ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܫܠܡܬ ܐܢܬ ܕܠܐ ܥܡܝܕܝܢ ܘܐܡܪ : » ܡܡܐܢ ܐܢܬ ܘܡܗܡܐ ܐܢܬ ܘܡܬܬܗܐ
BarAphton:ActsSev ܡܠܬܐ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܫܠܡܬ ܠܫܪܪܐ ܆ ܒܟܠܙܒܢ ܝܠܦ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܡܗܡܐ ܐܢܬ ܘܡܬܬܗܐ ܐܢܬ ܆ ܟܕ ܡܢ ܫܒܪܘܬܟ ܡܬܬܪܬܐ
BarAphton:ActsSev ܆ ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܝܬ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ : ܐܝܟ X ‹ ܡܢܣܝܢܐ ܝܝܐ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܡܬܬܪܬܐ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܫܠܡܬ ܠܫܪܪܐ ܆ ܒܟܠܙܒܢ ܝܠܦ
BarAphton:ActsSev : ܓܫܘܫܐ ܥܕܡܐ ܠܣܝܒܘܬܐ : ܠܐܡܬܝ ܡܬܝܠܕ ܐܢܬ ܟܪܣܛܝܢܐX : ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܝܬ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ : ܐܝܟ X ‹ ܡܢܣܝܢܐ ܝܝܐ
BarAphton:ActsSev ܟܪܣܛܝܢܐX : ܠܐܡܬܝ ܡܫܬܘܕܥܝܢܢ ܠܝܟ ܐܝܟ ܕܝܠܢ : ܐܫܬܩܕ ܐܢܬ ܡܢܣܝܢܐ ܝܝܐ ܐܢܬ : ܓܫܘܫܐ ܥܕܡܐ ܠܣܝܒܘܬܐ : ܠܐܡܬܝ ܡܬܝܠܕ
BarAphton:ActsSev ܠܘ̇ܘ ܕܥܬܝܕ . ܚܙܝ ܕܠܡܐ ܬܫܬܟܚ ܕܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܐܪܝܟܢ̈ ܐܢܬ ܕܝܠܢ : ܐܫܬܩܕ ܠܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܣܟܐ ܗܘܝܬ : ܗܫܐ ܬܘܒ ܗܐ ܡܩܘܐ
BarAphton:ActsSev ܆ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܢܐܝܠܕ ܡܚܪ : ܠܐ ܬܫܬܘܕܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܕܝܠܟ ܆ ܐܢܬ ܚܙܝ ܕܠܡܐ ܬܫܬܟܚ ܕܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܐܪܝܟܢ̈ ܡܢܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܒܕ
BarAphton:ActsSev ܡܢܐܝܠܕ ܡܚܪ : ܠܐ ܬܫܬܘܕܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܕܝܠܟ ܆ ܠܘܬ ܚܝܐ̈ ܐܢܬ ܕܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܐܪܝܟܢ̈ ܡܢܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܝܕܥ
BarAphton:ActsSev ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܆ ܠܘܬ ܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܆ ܠܡܢܐ ܥܒܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܐ ܕܝܠܟ ܆ ܠܘܬ ܚܝܐ̈ ܩܪܝܢܢ ܠܟ ܐܘX ܒܪܢܫܐ ܆ ܠܡܢܐ ܥܪܩ
BarAphton:ActsSev ܠܫܘܘܟܢܐ ܆ ܠܓܪܝܓܪܝܘܣ Xܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐܡܪ : X X X ܒܡܨܥܬܐ ܐܢܬ ܥܪܩ ܐܢܬ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܆ ܠܘܬ ܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܆ ܠܡܢܐ ܥܒܪ
BarAphton:ActsSev ܘܡܬܛܘܫ ܐܢܬ ܒܗܠܝܢ ܕܕܡܘܣܝܐ ܆ ܘܩܫܝܐ ܐܢ ܗܘ ܕܬܬܛܠܩ ܠܟ ܐܢܬ ܆ ܠܓܪܝܓܪܝܘܣ Xܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐܡܪ : X X X ܒܡܨܥܬܐ ܕܝܢ ܡܬܗܦܟ
BarAphton:ActsSev ܒܗܠܝܢ ܕܕܡܘܣܝܐ ܆ ܘܩܫܝܐ ܐܢ ܗܘ ܕܬܬܛܠܩ ܠܟ ܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܐܢܬ Xܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐܡܪ : X X X ܒܡܨܥܬܐ ܕܝܢ ܡܬܗܦܟ ܐܢܬ ܘܡܬܛܘܫ
BarAphton:ActsSev ܠܟ : ܐܘ ܕܝܘܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܒܝܬܝܐ ܐܡܪ ܆ ܡܢܐ ܓܝܪ ܠܟ ܘܠܩܣܪ ¹ܐܘ ܐܢܬ : ܥܪܘܩ ܐܦ ܡܢ ܫܘܩܐ ܥܡ ܠܘܝܬܐ ܛܒܬܐ ܆ ܟܕ ܓܦܐ̈ ܕܢܫܪܐ ܥܒܕ
BarAphton:ActsSev ܠܒܣܬܪܟ ܆ ܕܠܐ ²ܬܬܩܒܥ ܩܝܡܬܐ XX X X ܕܡܠܚܐ : ܠܛܘܪܐ ܐܢܬ ܆ ܥܪܘܩ ܡܢ ܣܕܘܡ : ܥܪܘܩ ܡܢ ܝܩܕܢܐ ܆ ܚܙܘܩ ܟܕ ܠܐ ܡܬܘܦܟ
BarAphton:ActsSev ܩܕܡܝ ܆ ܘܟܕ ܫܩܠ ܠܝܓܬܐ : ܣܝܡܐ ܘܘܬ ܓܝܪ ܩܕܡܘܘܝ ܕܢܐܟܘܠ ܆ ܐܢܬ . ܘܟܕ ܙܥܝܦܐܝܬ ܚܪ ܒܪܘܚܐ ܗ̇ܝ ܛܢܦܬܐ ܐܡܪ : ܗܠܝܢ ܡܡܪܚ
BarAphton:ActsSev ܠܝ ܦܛܪܐ ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܬܪܕܦ ܐܢܬ ܥܡܝ ܐܡܪ ܠܗ . ܫܡܥܬܢܝ ܐܢܬ ܆ ¹ܘܡܠܐ ܪܘܓܙܐ ܠܝܘܩܒܠ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܠܘ ܠܝܡܢܐ ܪܕܦ